Prefektens julbrev 2018

Bästa medarbetare,

År 2018 har varit ett spännande och händelserikt år, som det brukar vara på KI.

Många av forskarna på NVS olika sektioner har uppmärksammats under året för sin framgångsrika forskning samt också erhållit stora anslag. Det är också glädjande att se att samarbeten ökar mellan sektionerna men också mellan institutionerna på KI och med andra lärosäten nationellt och internationellt. Ett mått på detta (bland flera andra) är att NVS placerar sig som en av de främsta institutionerna på KI vad gäller hur mycket våra publikationer citeras, justerat efter ämnesområde (cf).

NVS utbildningsorganisation som vi har byggt upp i och med att vi 2016 tog över hela ansvaret för arbetsterapi-, fysioterapi- och sjuksköterskeprogrammen och från 2017 även de 11 specialistsjuksköterskeprogrammen har utvecklats till en välfungerande och professionell organisation. Jag vill tacka alla er som arbetar med utbildning på NVS på det ena eller det andra sättet för era stora insatser.

Fr o m 1 januari 2018 blev NVS 11 sektioner 8 stycken. Denna omorganisation har också fungerat väl, vilket blev tydligt när flera av sektionerna under året flyttade till den nya NEO-byggnaden på KI Campus Flemingsberg i februari (sektionen för klinisk geriatrik och delar av sektionen för neurogeriatrik), till Widerströmska huset på KI Campus Solna i maj (sektionen för ARC) och till BioClinicum i oktober (delar av sektionen för neurogeriatrik). Alla flyttarna har genomförts otroligt smidigt och väl och jag vill tacka alla berörda medarbetare för det. Särskilt vill jag tacka medarbetare på BioClinicum för ert tålamod och positiva inställning, trots att ni fick flytten uppskjuten ett antal gånger innan den till slut blev av.

Ytterligare en mindre sektionsförändring kommer att ske fr o m 1 jan 2019 då sektionen för socialt arbete kommer att ingå som en forskargrupp i sektionen för allmänmedicin och primärvård. En sektion behöver ha en viss storlek för att kunna fungera på ett effektivt sätt och det finns bara fördelar med att sektionen för allmänmedicin och primärvård tillförs akademisk kompetens inom området socialt arbete.

Det är inte bara NVS som omorganiserar. Även KI genomför en stor omorganisation i sin ledningsorganisation vilket ni säkert känner till.

En ny fakultetsnämnd har skapats där beslut centrala för KI kommer att tas. De tre styrelserna har bytt namn till kommittéer (för forskning, forskarutbildning och utbildning) och kommer att bereda ärenden till fakultetsnämnden. Glädjande nog har flera medarbetare på NVS valts till ledamöter i kommittéerna och nämnden.

Institutionerna har delats in i tre institutionsgrupper (KI Campus Syd, KI Campus Solna och KI Campus Nord) som leds av var sin dekan.

NVS kommer att tillhöra KI Campus Syd tillsammans med sex andra institutioner (Inst BioNut, Clintec, Labmedicin, Medicin H, Odontologi och Klin forskning och utb, SÖS).

I den nya organisationen kommer prefektens mandat och befogenheter att leda sin institution vara oförändrad. Det nya är att prefekten rapporterar till dekanen.

 

Jag är utsedd av rektor att bli dekan för KI Syd. Det känns utmanande och spännande. Det finns en rad övergripande frågor gemensamma för institutionerna, som dekanen kan driva och som gör att kärnverksamhetens frågor får större fokus i KI ledning. På samma sätt kan frågor som diskuteras i KI ledning bättre förankras på institutionerna via dekanens diskussioner med prefekterna.

NVS behöver därför en ny prefekt och prefektrekrytering till NVS pågår. En ny prefekt kommer inte vara på plats när jag slutar. Jag är kvar som prefekt till 1 februari för att kunna avsluta bokslutet för 2018.

Från och med 1 februari 2019 har Eric Westman, som nu är stf/ bitr prefekt, av prorektor utsetts till tf prefekt på NVS.

Eric kommer att ha stöd av stf/ bitr prefekt Caroline Graff och Ann Langius-Eklöf. De sitter alla i min ledningsgrupp och är erfarna ledare. De har mitt stora förtroende och jag är övertygad om att de kommer att leda NVS på ett alldeles utmärkt sätt tills en ny prefekt är på plats.

Det känns dock lite sorgligt att lämna NVS. Men som dekan kommer jag ändå ha mycket med NVS att göra och NVS är ju oerhört viktig i institutionsgruppen KI Syd.

Eftersom jag inte slutar förrän 1 februari vill jag bjuda in er till ett litet avslutningsmingel onsdag den 23 januari. Återkommer med mer detaljer.

Sammanfattningsvis har NVS haft ett framgångsrikt och arbetsamt år bakom sig. Som vanligt går dock tiden fort när man har roligt! Eftersom KI och NVS är en dynamisk organisation och arbetsplats händer det hela tiden nya saker och nya utmaningar som NVS med sina skickliga och flexibla medarbetare är väl rustat för!

Institutionsledningen och jag vill tacka Dig för Ditt utmärkta arbete under året. Alla medarbetares insatser behövs för att skapa en fungerande organisation och en trivsam arbetsplats.

Vi önskar Dig en välförtjänt ledighet och en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Varma julhälsningar från Institutionsledningen genom Mia