Porträtt av professor Per-Olof Sandman

Per-Olof Sandman är gästprofessor i omvårdnad vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Anknytningen omfattar heltid och förordnandet gäller i två år. Per-Olof Sandman är sedan år 2000 anställd som professor i omvårdnad vid Umeå universitet.

Porträtt av Per-Olof Sandman
Professor Per-Olof Sandman

Fokus i Per-Olof Sandmans forskning är omvårdnad av personer med demenssjukdom. Han och hans forskargrupp försöker ta fram kunskap kring vad som kännetecknar vårdmiljöer som uppfattas som vårdande eller icke vårdande. En frågeställning är hur man kan beskriva ett bra vårdklimat, "det som sitter i väggarna", utifrån patienters, närståendes och vårdares perspektiv? Forskningen har visat att några faktorer som är viktiga för hur vårdplatsen upplevs, är hur man som patient eller anhörig blir välkomnad och om man upplever att personalen är beredd att göra det lilla extra utan att någon kräver det.

Ett annat fokus för Per-Olof Sandmans forskning är fenomenet trivsel. Just nu pågår forskning med syfte att kartlägga hur trivsel hos äldre i särskilda boenden utvecklas över tid. Forskarna vill hitta de faktorer som leder till en positiv respektive negativ utveckling av trivsel och de vill kartlägga vad som kännetecknar miljöer där de boende trivs respektive inte trivs.

Ett tredje forskningsområde är att studera hur man kan implementera kunskapsbaserad vård i kommunal äldrevård och vad det får för effekt för de boende, deras närstående och personalen. Utgångspunkten för studien är Socialstyrelsens riktlinjer för demensvård.

Till Sektionen för omvårdnad

Per-Olof Sandman

Anknuten till Forskning
Omvårdnad