Om projektet - Missing Link

Det övergripande syftet är att tillsammans med personer med stroke, närstående, personal på strokeenheter och i interdisciplinära hemrehabiliteringsteam utveckla, implementera och utvärdera person-centrerade vårdövergångar mellan strokeenhet och hemmet för personer som haft stroke.

Projektet utgörs av 3 faser

 

Missing link projektfaser

Fas 1

Fas 1 omfattar studier av nuvarande vårdövergångar mellan strokeenhet och fortsatt rehabilitering i hemmet:

Kvalitativa studier för att identifiera hinder och underlättande faktorer för en person-centrerad vårdövergång.

En longitudinell observationsstudie med kartläggning av nuvarande vårdövergångar från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmet och utfall under det första året efter insjuknandet vad avser individen med stroke, närstående och resursanvändning av hälso-och sjukvård.

Fas 2

Baserat på kunskap från fas 1 gällande hinder och underlättande faktorer utvecklas i fas 2 en ny person-centrerad vårdövergång från strokeenhet till hemmet. Detta sker i samspel med patienter, närstående och personal på strokeenheterna samt i multidisciplinära hemrehabiliteringsteam i primärvården. Detta görs genom workshops med alla inblandade aktörer med hjälp av en systematisk designprocess. Designprocessen innehåller sex steg:

  1. Engagera: Involvera och skapa trygghet mellan deltagarna, skapa en gemensam syn på problemområdet och ringa in syfte.
  2. Planera: Arbeta tillsammans för att skapa idéer och utforma mål för vårdövergång mellan strokeenheten, hemmet och primärvårdsteamen.
  3. Utforska: Lära sig om deltagarnas erfarenheter av vårdövergången från strokeenheten till hemmiljön.
  4. Utveckla: Formulera förslag till kontextspecifika förbättringar.
  5. Besluta: Besluta vilka förbättringar som ska göras och hur de ska förverkligas.
  6. Förverkliga: Testa prototyper, aktiviteter och lösningar i verkligheten. 

Fas 2 Workshops

Fas 3

I fas 3 implementeras och utvärderas de person-centrerade vårdövergångarna som utvecklats i fas 2. De nya vårdövergångarna implementeras successivt, parallellt med utvecklingen i varje lokal vårdövergång - akut strokeenhet och geriatrisk strokeenhet vid Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, och de primärvårdsteam som dessa enheter samarbetar med. Processen över hur de nya person-centrerade vårdövergångarna blir en del av, och om och hur de upprätthålls i den kliniska vardagen, kommer att studeras under ett år.