Förslag till ny organisation för utbildningsadministrationen tas fram

Nu börjar arbetet med den nya utbildningsadministrationens organisation ta fart. Annika Larsson och Päivi Vejby (båda studievägledare vid utbildningskansliet) är projektledare för detta arbete och har gjort ett förarbete, när det nu är dags för projektgruppen att kliva in.

äivi Vejby and Annika Larsson, study counsellors at NVS sitting in the department's learning environment
Päivi Vejby och Annika Larsson, studievägledare vid NVS och projektledare för detta projekt. Foto: Annika Clemes

Alla i projektgruppen är tillfrågade och deras arbete beräknas komma igång de närmsta veckorna. Syftet är att projektgruppen ska ta fram ett förslag på hur en organisation för samordnat verksamhetsstöd kring utbildningsadministrationen kan se ut och dessutom skapa förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande. Projektplanen finns tillgänglig att läsa här (se nedan under Dokument). Det kommer även att upprättas en funktionsmail där alla kan ställa frågor om projektets gång.

- Härnäst kommer vi att kalla samman projektgruppen och börja jobba tillsammans, säger Päivi.
- Vi kommer även att prata med alla programdirektorer och sektionschefer, fortsätter Annika.

Under de närmaste månaderna handlar det mycket om att implementera tankar och nå ut med projektets syfte. De betonar båda vikten av att få in allas aspekter, både farhågor och möjligheter. I det fortsatta arbetet ska det göras en risk- och konsekvensanalys, man ska se över lokalfrågan och en kommunikationsplan ska tas fram.

- Den stora utmaningen, betonar Päivi, blir att få alla berörda medarbetare att känna sig trygga och inkluderade. Vi måste arbeta med vi-känslan. Vi ska skapa ett nätverk kring utbildningsadministrationen, där ingen blir exkluderad.

- Vi önskar verkligen att alla ska delta och verkligen känna sig delaktiga, säger Annika.
- Nu samlar vi in information för att få hela verksamhetens perspektiv. Inget är förutbestämt, avslutar hon.

Tidplanen ser ut som så att en slutrapport ska vara klar den 1 maj och den nya organisationen träda i kraft till hösten, åtminstone formellt. Det kan ju hända att t ex inte lokalfrågan är löst till dess.

Annika Clemes
2023-08-09