Om projektet - Missing Link

Det övergripande syftet är att tillsammans med personer med stroke, närstående, personal på strokeenheter och i interdisciplinära hemrehabiliteringsteam utveckla, implementera och utvärdera person-centrerade vårdövergångar mellan strokeenhet och hemmet för personer som haft stroke.

Projektet utgörs av 3 faser

 

Missing link projektfaser

Fas 1

Fas 1 omfattar studier av nuvarande vårdövergångar mellan strokeenhet och fortsatt rehabilitering i hemmet:

Kvalitativa studier för att identifiera hinder och underlättande faktorer för en person-centrerad vårdövergång.

En longitudinell observationsstudie med kartläggning av nuvarande vårdövergångar från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmet och utfall under det första året efter insjuknandet vad avser individen med stroke, närstående och resursanvändning av hälso-och sjukvård.

Fas 2

Baserat på kunskap från fas 1 gällande hinder och underlättande faktorer utvecklas i fas 2 en ny person-centrerad vårdövergång från strokeenhet till hemmet. Detta sker i samspel med patienter, närstående och personal på strokeenheterna samt i multidisciplinära hemrehabiliteringsteam i primärvården. Detta görs genom workshops med alla inblandade aktörer med hjälp av en systematisk designprocess. Designprocessen innehåller sex steg:

  1. Engagera: Involvera och skapa trygghet mellan deltagarna, skapa en gemensam syn på problemområdet och ringa in syfte.
  2. Planera: Arbeta tillsammans för att skapa idéer och utforma mål för vårdövergång mellan strokeenheten, hemmet och primärvårdsteamen.
  3. Utforska: Lära sig om deltagarnas erfarenheter av vårdövergången från strokeenheten till hemmiljön.
  4. Utveckla: Formulera förslag till kontextspecifika förbättringar.
  5. Besluta: Besluta vilka förbättringar som ska göras och hur de ska förverkligas.
  6. Förverkliga: Testa prototyper, aktiviteter och lösningar i verkligheten. 

Fas 2 Workshops

Fas 3

I fas 3 implementeras och utvärderas de person-centrerade vårdövergångarna som utvecklats i fas 2. De nya vårdövergångarna består av:

  • Person-centrerad dialog och samtalsmetoden Teach Back
  • Förstärkt informationsmaterial: strukturerat och person-centrerat utskrivningsmeddelande samt videofilm om neuroteamet och dess uppdrag
  • Överbryggande e-möte med de primärvårdsteam som tar vid efter hemgång

All personal får utbildning i personcentrerad dialog och Teach Back, samt får genom scenarioträning öva sig i metoden med projektmedlemmar och varandra. Metoden går i korta drag ut på att individanpassa samtalet utifrån den aktuella patientens behov och funderingar samt genom att be patienten återberätta informationen säkerställa att de fått med sig det viktigaste i samtalet. 

Den nya vårdövergången har testats i en studie med fokus på genomförbarhet/feasibility. Effekten av den nya vårdövergången utvärderas i en studie där akut strokeenhet och geriatrisk enhet vid Danderyds sjukhus utgör interventionsenheter. Akut strokeenhet vid Södersjukhuset och geriatrisk enhet vid Dalens sjukhus utgör kontrollenheter.

Processen över hur de nya personcentrerade vårdövergångarna blir en del av, och om och hur de upprätthålls i den kliniska vardagen, kommer att studeras under ett år genom observationer, intervjuer och frågeformulär.

figur som beskriver processen i fas 3 av projektet Missing Link.
CY
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-02-01