Om Forskarskolan i vårdvetenskap

This page in English

Forskarskolans syfte är att skapa förutsättningar för utveckling av vårdvetenskaplig forskning av hög kvalitet som leder till ny kunskap i klinisk praxis. Projekten är verksamhets­integrerade och har nära anknytning till vården.

Forskning och teman

Tyngdpunkten för Forskarskolans verksamhet ligger på komplexa vårdprocesser och vilar på kunskap och metodik som återfinns inom flera olika akademiska discipliner och som kan avgränsas gentemot biomedicinsk/medicinsk preklinisk forskning. Betoningen ligger inte på specifika yrkesgrupper utan på det inter­disciplinära och tvärvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Avhandlingsarbetet inom forskningsområdet finns därmed i gränssnittet mellan hälso- och sjukvårdens behov av ny kunskap om komplexa vårdfenomen och behovet av att utveckla den vetenskapliga grunden för sådana studier.

Exempel på forskning inom Forskarskolan är

Forskning om patientnära vård
Forskning om teori, - begrepp- och metodutveckling inom vård
Forskning om implementering av kunskap inom vård

Här hittar du specifik information om doktorandernas projekt och forskning som bedrivs på Forskarskolan.

Finansiering

Forskarskolans doktorander delfinansieras numera i enlighet med Karolinska Institutets fakultetsmedel för delfinansiering av doktorander (s.k. KID-medel) under fyra år. Uppräkning sker på samma sätt som för KID-medel. Det är möjligt att genomföra utbildningen på deltid, vilket är en fördel för kliniskt verksamma.

Kurser

Forskarskolan söker välmotiverade, engagerade doktorander med ett stort intresse för vårdvetenskaplig forskning. Doktorander inom Forskarskolan erbjuds tillträde till färdiga obligatoriska kursblock som avser att ge en metodologisk bredd och flervetenskaplig kompetens. Under det första året i forskarskolan genomför doktoranderna obligatoriska kurser och bör därför bedriva forskarutbildningen på minst 75 % och under kurstid 100 %.

Forskarskolans såväl obligatoriska som elektiva kursutbud ryms inom ramen för KIs Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet fokuserar på att erbjuda kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att multidisciplinärt studera och förstå komplexa processer relaterade till det vårdvetenskapliga forskningsområdet. Betoningen på programmets inriktning ligger därför på komplexa vårdprocesser vars kunskap och metodik återfinns inom flera olika akademiska discipliner.

Aktiviteter och nätverkande

Doktorandernas ämnesfördjupning sker inom ramen för projekten och andra doktorandaktiviteter såsom seminarier, projektpresentationer, workshops mm. Forskarskolan erbjuder även årliga doktorand- och handledardagar samt organiserar en vårdkonferens tillsammans med länder i Östersjöregionen, vilket ger möjligheter för internationellt nätverkande. 

Doktoranderna inom Forskarskolan uppmanas att förlägga en tid av sina doktorandstudier hos framstående forskargrupper utomlands. Syftet är att öka förutsättningarna för ett ökat inflöde av idéer och nya möjligheter till samverkan mellan doktorander och forskare samt tillgång till enskilda unika projekt, material och metoder vilket i sin förlängning förväntas främja såväl kunskapsutveckling globalt som nätverksbyggen.

Styrning och organisation

Ansvaret för Forskarskolan ligger hos Styrelsen för forskarutbildning (FUS). Forskarskolans styrgrupp, som är tillsatt av FUS, har representanter från flera av KI:s institutioner samt doktorandrepresentanter. Ordförande för Forskarskolans styrgrupp är Christina Opava, du kan läsa mer om styrgruppen här. Studierektor för Forskarskolan är Lena Wettergren, universitetslektor och docent i omvårdnad.

För samordning svarar Anna-Maria Loimi som sitter vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Alfred Nobels allé 23, flygel B3, Huddinge.

Bakgrund

KIs Forskarskola i vårdvetenskap (FiV) (tidigare Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, NFV) inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. Skolan är ursprungligen en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO), där KI var värduniversitet med fyra samverkande partnerhögskolor. NFOV inrättades 2000 mot bakgrund av att vårdforskning ansågs vara ett relativt nytt och viktigt forskningsområde som fått ökad betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Länkar

DoktorandForskarskolaForskarutbildningVårdvetenskap