Om Forskarskolan i vårdvetenskap

Forskarskolan i vårdvetenskap erbjuder doktorander deltidsfinansiering av sin utbildning under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med obligatoriska kurser och riktade aktiviteter under hela utbildningen. De doktorander som antas har olika bakgrund, de flesta inom vårdområdet, såsom sjuksköterska , fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, läkare och socionom.

Forskarskolans mål och syfte

Forskarskolans övergripande mål är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården samt att bidra till rekryteringsbasen av forskarutbildade personer[1]. Det gör vi genom att:

Erbjuda forskautbildning inom forskningsprojekt av hög kvalitet med relevans för vårdens behov. FiV utgör en betydelsefull aktör i finansiering av vårdvetenskaplig forskning. Forskarskolans utlysnings- och antagningsprocess skapar goda förutsättningar för forskningsprojekt av hög mycket kvalitet.

Erbjuda doktorander en god kunskapsgrund, sammanhållande struktur och riktade aktiviteter genom hela utbildningen. De obligatoriska kurserna avser ge kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att studera och förstå komplexa processer relaterade till det vårdvetenskapliga forskningsområdet. FiV erbjuder ett möjligheter för att skapa nätverk för både doktorander och handledare genom olika aktiviteter.

 

[1] Det råder brist på personer som har disputerat inom vårdvetenskap. Vid KI är 45% av utbildningarna vårdrelaterade och behovet av disputerade lärare är stort. FiV har därför en central uppgift att bidra till rekryteringsbasen av forskarutbildade personer inom vårdområdet för både akademi och hälso- och sjukvården

Forskning och teman

De doktorander som antas har olika yrkesbakgrund, de flesta inom vårdområdet, såsom sjuksköterska (största gruppen), fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, socionom och folkhälsovetare. I projekt som studerar vårdmiljö eller vårdens organisation förkommer även personer med bakgrund inom design och management.

Tyngdpunkten för Forskarskolans verksamhet ligger på komplexa vårdprocesser och vilar på kunskap och metodik som återfinns inom flera olika akademiska discipliner och som kan avgränsas gentemot biomedicinsk/medicinsk preklinisk forskning. Betoningen ligger inte på specifika yrkesgrupper utan på det inter­disciplinära och tvärvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Avhandlingsarbetet inom forskningsområdet finns därmed i gränssnittet mellan hälso- och sjukvårdens behov av ny kunskap om komplexa vårdfenomen och behovet av att utveckla den vetenskapliga grunden för sådana studier.

Exempel på forskning inom Forskarskolan är

 • Forskning om patientnära vård
 • Forskning om teori, - begrepp- och metodutveckling inom vård
 • Forskning om implementering av kunskap inom vård

Här hittar du specifik information om doktorandernas projekt och forskning som bedrivs på Forskarskolan.

Forskarskolan - en framgång

Nästintill samtliga som börjar i Forskarskolan slutför sina studier med en doktorsexamen (se tabell nedan). Ibland tar forskarutbildningen längre tid än fyra år och de främsta anledningarna till detta är föräldraledighet och att studierna kombineras med klinisk tjänstgöring. Upprepade utvärderingar av Forskarskolan i vårdvetenskap visar på mycket goda resultat. Externa granskningar har visat att avhandlingarna håller hög kvalitet. Doktorandprojekten inom Forskarskolan handleds av forskare med olika professionsbakgrund och forskningsfokus för att tillföra tillräcklig kompetens i studiet av komplexa vårdprocesser. Både doktorander och deras handledare skattar hög tillfredsställelse med Forskarskolan (FiV, NFV).

 

Progress doktorandstudier
Start år Antagna Halvtid Disputerade
2001-20018 86 84 84
2010 25 25 23
2012 15 15 11
2014 15 15 5
2016 15 11
2018 15

Utlysning och antagning

Sedan 2009 har Forskarskolan haft fyra utlysningar med högt söktryck och där omkring 15 doktorandprojekt efter extern bedömning valts ut för finansiering. De utvalda projekten utlyser sedan doktorandtjänster och antar doktorander vid den institution där huvudhandledaren har sin hemvist. Utlysningsprocessen ser ut som följande:

 1. Utlysning av projektmedel. Behöriga att söka är huvudhandledare med forskningsprojekt som ska vara av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för vårdvetenskap och lämpligt för utbildning på forskarnivå.
 2. Vetenskaplig granskning görs av en granskningsgrupp bestående av seniora forskare från olika lärosäten i Sverige. Ansökningarna granskas i enlighet kriterier såsom relevans för vårdvetenskap, den vetenskapliga kvaliteten och potential, genomförbarhet och lämplighet som doktorandprojekt, implementering och klinisk relevans samt handledningens kvalitet. Kriterierna baseras på riktlinjer fastställda av Styrelsen för forskarutbildning (FUS).
 3. Beslut och besked fattas av FUS, efter förslag från den vetenskapliga granskningsgruppens utarbetade förslag som också godkänts av styrgruppen för forskarskolan.
 4. Rekrytering av doktorander. De forskare som beviljas projektmedel deltar sedan i rekryteringsprocessen av doktorander. Projekten annonseras, en hearing organiseras där av projekten presenteras. Intresserade ansöker till projekten och forskarna intervjuar presumtiva doktorander.
 5. Beslut och antagning. Forskarna meddelar styrgruppen för forskarskolan om vilka doktorander som föreslås i projekten varefter beslut tas. Därefter sker en antagningsprocess till forskarutbildningen vid respektive institution.
 6. Kursstart sker till hösten och forskarutbildningen startar med ett inledande internat som kick-off.

Finansiering

Forskarskolans doktorander delfinansieras numera i enlighet med Karolinska Institutets fakultetsmedel för delfinansiering av doktorander (s.k. KID-medel) under fyra år. Uppräkning sker på samma sätt som för KID-medel. Det är möjligt att genomföra utbildningen på deltid, vilket är en fördel för kliniskt verksamma.

Kurser

Doktorander inom Forskarskolan erbjuds tillträde till obligatoriska kurser som avser att ge en metodologisk bredd. Doktorander måste ta minst 30 hp under sin forskarutbildning omfattande kurser och andra aktiviteter såsom seminarier och egen presentation vid minst en internationell konferens på minst 4,5 hp. I samband med antagning och registrering upprättas en individuell studieplan tillsammans med handledaren för att tydliggöra åtaganden, mål, resultat, kurser och andra aktiviteter i forskarutbildningen som är lämpliga.

För doktorander i Forskarskolan antagna hösten 2018 ingår 23 hp obligatoriska kurser, se tabellen nedan, för doktorander antagna tidigare ingår 30,5 p obligatoriska kurser (kontakta Forskarskolan om du har frågor kring dessa kurser). Kurserna ges av Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet erbjuder kurser för att ge kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att studera och förstå komplexa processer relaterade till det vårdvetenskapliga forskningsområdet. Under det första året i forskarskolan genomför doktoranderna obligatoriska kurser omfattande 15,5 hp och man bör därför bedriva forskarutbildningen på minst 75 % och under kurstid 100 %.

Obligatoriska och valbara kurser

Den första kursen termin 1 antas doktorander från Forskarskolan automatiskt. 2018 startar kursen 10 september och slutar 15 oktober. Alla andra kurser behöver doktorander ansöka till kursen. Doktorander i Forskarskolan har dock företräde till platser om ansökan görs i enlighet med den årskullens kursplan.

Preliminär kursplanering

Termin 1

 • 3085 Philosophy of science and research ethics, statistics, presentation techniques and information literacy (former 2507)7,5 hp

Termin 2 och 3

Välj två av fem kurser. De fyra första kurserna brukar ges termin 2 och den sista termin 3. Mer information på PUF-Vs hemsida.

 • 2673 Introduction to qualitative methods 4 hp
 • 2664 Introduction to modern test theory and test/survey methodology 4 hp
 • 2666 Methods for statistical analysis: From variance analysis to multilevel modeling 4 hp
 • 2520 Interview techniques in health and care research 4 hp
 • 3029 Observation as research method (former 82350) 4 hp

Termin 3

 • 3066 Methods for systematic review 7,5 hp

Mer information om utbildning på forskarnivå för dig som är doktorand eller handledare.

Aktiviteter och nätverkande

Doktorandernas ämnesfördjupning sker inom ramen för projekten och andra doktorandaktiviteter såsom seminarier, projektpresentationer, workshops mm. Doktorander och handledare förväntas delta i Forskarskolan uppskattade årliga doktorand- och handledardagar samt den internationella vårdkonferensen "Advances in Health Care Sciences Conference" som anordnas tillsammans med länder i Östersjöregionen.

Doktorander inom Forskarskolan uppmanas att förlägga en tid av sina doktorandstudier hos framstående forskargrupper utomlands. Syftet är att öka förutsättningarna för ett ökat inflöde av idéer och nya möjligheter till samverkan mellan doktorander och forskare samt tillgång till enskilda unika projekt, material och metoder vilket i sin förlängning förväntas främja såväl kunskapsutveckling globalt som nätverksbyggen.

Styrning och organisation

Ansvaret för Forskarskolan ligger hos Kommittén för forskarutbildning, KFU, (tidigare Forskarutbildningsstyrelsen FUS). Forskarskolans styrgrupp, som är tillsatt av KFU, har representanter från flera av KI:s institutioner samt doktorandrepresentanter. Du kan läsa mer om FiVs styrgrupp här.

 

Bakgrund

KIs Forskarskola i vårdvetenskap (FiV) (tidigare Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, NFV) inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. Skolan är ursprungligen en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO), där KI var värduniversitet med fyra samverkande partnerhögskolor. NFOV inrättades 2000 mot bakgrund av att vårdforskning ansågs vara ett relativt nytt och viktigt forskningsområde som fått ökad betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården.