Om Forskarskolan i vårdvetenskap

This page in English

Forskarskolans syfte är att skapa förutsättningar för utveckling av vårdvetenskaplig forskning av hög kvalitet som leder till ny kunskap i klinisk praxis. Projekten är verksamhets­integrerade och har nära anknytning till vården.

Forskning och teman

De doktorander som antas har olika yrkesbakgrund, de flesta inom vårdområdet, såsom sjuksköterska (största gruppen), fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, socionom och folkhälsovetare. I projekt  som studerar vårdmiljö eller vårdens organisation förkommer även personer med bakgrund inom design och management.

Tyngdpunkten för Forskarskolans verksamhet ligger på komplexa vårdprocesser och vilar på kunskap och metodik som återfinns inom flera olika akademiska discipliner och som kan avgränsas gentemot biomedicinsk/medicinsk preklinisk forskning. Betoningen ligger inte på specifika yrkesgrupper utan på det inter­disciplinära och tvärvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Avhandlingsarbetet inom forskningsområdet finns därmed i gränssnittet mellan hälso- och sjukvårdens behov av ny kunskap om komplexa vårdfenomen och behovet av att utveckla den vetenskapliga grunden för sådana studier.

Exempel på forskning inom Forskarskolan är

Forskning om patientnära vård
Forskning om teori, - begrepp- och metodutveckling inom vård
Forskning om implementering av kunskap inom vård

Här hittar du specifik information om doktorandernas projekt och forskning som bedrivs på Forskarskolan.

Forskarskolan - en framgång

Nästintill samtliga som börjar i Forskarskolan slutför sina studier med en doktorsexamen (se tabell nedan). I vissa fall tar det dock längre tid än fyrå år och de främsta anledningarna till detta är finns ett stort antal kvinnliga doktorander i fertil ålder samt att ett flertal av våra doktorander kombinerar forskarutbildningen med klinisk tjänst.

Upprepade utvärderingar av Forskarskolan i vårdvetenskap visar på mycket goda resultat. Externa granskningar har visat att avhandlingarna håller god kvalitet vad gäller omfång och djup och att artiklarna har publicerats i tidskrifter med, för området, bra till hög impact factor. Doktorandprojekten inom Forskarskolan handleds av forskare med olika profession och bakgrund för att tillföra tillräcklig kompetens i studiet av komplexa vårdprocesser. Både doktorander och deras handledare skattar hög tillfredsställelse med forskarskolan (FiV, NFV). 

Start år Antagna Halvtid Disputerade
2001-2008 86   84
2010 22 22 16
2012 15 12 9
2014 15 14  
2016 15    

Utlysning och antagning

Sedan 2009 har Forskarskolan haft fyra utlysningar med högt söktryck och där omkring 15 doktorandprojekt efter extern bedömning valts ut för finansiering. De utvalda projekten utlyser sedan doktorandtjänster och antar doktorander vid den institution där huvudhandledaren har sin hemvist. 

Utlysningsprocessen ser ut som följande:

  1. Utlysning av projektmedel. Behöriga att söka är huvudhandledare, som är forskare med anställning/­adjungering vid KI eller anställning vid SLL och verksam vid KI. Forskningsprojekten ska vara av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för vårdvetenskap och lämpligt för utbildning på forskarnivå.
  2. Vetenskaplig granskning görs av en granskningsgrupp bestående av seniora forskare från olika lärosäten i Sverige. Ansökningarna granskas i enlighet kriterier såsom relevans för vårdvetenskap, den vetenskapliga kvaliteten och potential, genomförbarhet och lämplighet som doktorandprojekt, implementering och klinisk relevans samt handledningens kvalitet. Kriterierna baseras på riktlinjer fastställda av Styrelsen för forskarutbildning (FUS). 
  3. Beslut och besked fattas av FUS, efter förslag från den vetenskapliga granskningsgruppens utarbetade förslag samt från styrgruppen för forskarskolan. 
  4. Rekrytering av doktorander. De forskare som beviljas projektmedel  deltar sedan i rekryteringsprocessen av doktorander. Annonsering, hearing och presentation av projekten sker, därefter ansökningar från presumtiva doktorander samt intervjuer.
  5. Beslut och antagning. Forskarna meddelar styrgruppen för forskarskolan om vilka doktorander som föreslås i projekten varefter beslut tas. Därefter sker en antagningsprocess till forskarutbildningen vid respektive institution.
  6. Kursstart sker till hösten och forskarutbildningen startar med ett inledande internat som kick-off. 

Då Forskarutbildningsstyrelsen (FUS) beslutat att lägga ned Forskarskolan i vårdvetenskap var utlysning och antagning inför hösten 2018 den sista omgången av forskarutbildningen. Alla antagna doktorander kommer att kunna slutföra sina studier. 

Finansiering

Forskarskolans doktorander delfinansieras numera i enlighet med Karolinska Institutets fakultetsmedel för delfinansiering av doktorander (s.k. KID-medel) under fyra år. Uppräkning sker på samma sätt som för KID-medel. Det är möjligt att genomföra utbildningen på deltid, vilket är en fördel för kliniskt verksamma.

Kurser

Forskarskolan söker välmotiverade, engagerade doktorander med ett stort intresse för vårdvetenskaplig forskning. Doktorander inom Forskarskolan erbjuds tillträde till färdiga obligatoriska kursblock som avser att ge en metodologisk bredd och flervetenskaplig kompetens. Under det första året i forskarskolan genomför doktoranderna obligatoriska kurser och bör därför bedriva forskarutbildningen på minst 75 % och under kurstid 100 %.

Forskarskolans såväl obligatoriska som elektiva kursutbud ryms inom ramen för KIs Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet fokuserar på att erbjuda kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att multidisciplinärt studera och förstå komplexa processer relaterade till det vårdvetenskapliga forskningsområdet. Betoningen på programmets inriktning ligger därför på komplexa vårdprocesser vars kunskap och metodik återfinns inom flera olika akademiska discipliner.

Aktiviteter och nätverkande

Doktorandernas ämnesfördjupning sker inom ramen för projekten och andra doktorandaktiviteter såsom seminarier, projektpresentationer, workshops mm. Forskarskolan erbjuder även årliga doktorand- och handledardagar samt organiserar en vårdkonferens tillsammans med länder i Östersjöregionen, vilket ger möjligheter för internationellt nätverkande. 

Doktoranderna inom Forskarskolan uppmanas att förlägga en tid av sina doktorandstudier hos framstående forskargrupper utomlands. Syftet är att öka förutsättningarna för ett ökat inflöde av idéer och nya möjligheter till samverkan mellan doktorander och forskare samt tillgång till enskilda unika projekt, material och metoder vilket i sin förlängning förväntas främja såväl kunskapsutveckling globalt som nätverksbyggen.

Styrning och organisation

Ansvaret för Forskarskolan ligger hos Styrelsen för forskarutbildning (FUS). Forskarskolans styrgrupp, som är tillsatt av FUS, har representanter från flera av KI:s institutioner samt doktorandrepresentanter. Ordförande för Forskarskolans styrgrupp är Christina Opava, du kan läsa mer om styrgruppen här. Studierektor för Forskarskolan är Lena Wettergren, universitetslektor och docent i omvårdnad.

För samordning svarar Anna-Maria Loimi som sitter vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Alfred Nobels allé 23, flygel B3, Huddinge.

Bakgrund

KIs Forskarskola i vårdvetenskap (FiV) (tidigare Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, NFV) inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. Skolan är ursprungligen en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO), där KI var värduniversitet med fyra samverkande partnerhögskolor. NFOV inrättades 2000 mot bakgrund av att vårdforskning ansågs vara ett relativt nytt och viktigt forskningsområde som fått ökad betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Länkar

DoktorandForskarskolaForskarutbildningVårdvetenskap