Nätverk för forskande socionomer i hälso- och sjukvård

Det övergripande syftet med nätverket är att länka samman deltagarnas forskning med socionomers kliniska erfarenheter och därmed göra forskningen användbar för hälso- och sjukvården.

Vi vill att nätverket ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av forskningsområdet socialt arbete i hälso- och sjukvård genom medlemmarnas förankring i olika forskningsmiljöer/universitet.

Nästa nätverksmöte är den 16 oktober 2017 i Stockholm. Mer information kommer närmare mötet.

1995 etablerades nätverket för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården i syfte att stimulera och underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan olika fakulteter och discipliner för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården. Forskarnätverket har till och med 2010 haft ekonomiskt stöd från FAS - forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Nätverket fungerar som en brygga mellan de vetenskapliga fakulteter där forskning i socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård bedrivs; medicinsk eller samhälls- och beteendevetenskap. Nätverksträffar genomförs regelbundet och ger medlemmarna tillfälle att utbyta forskningsresultat och metodkunskaper både inom landet och internationellt.

Forskarnätverket har presenterat sin verksamhet nationellt och internationellt vid flera konferenser - senast vid 4th Conference Social Work in Health and Mental Health i Quebec 2004, i Hongkong 2007, i Dublin 2010 och Los Angeles 2013 - samt arbetar med ett bokprojekt.

Forskarnätverkets medlemmar

Förutom nätverksmedlemmarnas egna publikationer, som kan sökas i databaserna, samlades flera artiklar i Socionomens forskningssupplement 2008:6. Där publicerades även kartläggningen:

- Flink M, Öjehagen A och Olsson M: Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård - en översikt över avhandlingar inom området.

Tidigare har följande kartläggningar gjorts:

- Sandén Eriksson B & Olsson M (red) (2000). "Socionomers forskning i hälso- och sjukvård", Temanummer med bidrag från forskarnätverkets medlemmar. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 2000.

- Sandén Eriksson B och Olsson M (1998) Socionomer som forskare i hälso- och sjukvård - en kartläggning. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 1998, s 151-154

Socialt arbeteVårdvetenskap