Skip to main content

Nätverk för forskande socionomer i hälso- och sjukvård

Det övergripande syftet med nätverket är att länka samman deltagarnas forskning med socionomers kliniska erfarenheter och därmed göra forskningen användbar för hälso- och sjukvården.

Vi vill att nätverket ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av forskningsområdet socialt arbete i hälso- och sjukvård genom medlemmarnas förankring i olika forskningsmiljöer/universitet.

Nästa nätverksmöte är fredagen den 12 april 2019 i Stockholm. Mer information kommer närmare mötet.

1995 etablerades nätverket för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården i syfte att stimulera och underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan olika fakulteter och discipliner för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården. Forskarnätverket har till och med 2010 haft ekonomiskt stöd från FAS - forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Nätverket fungerar som en brygga mellan de vetenskapliga fakulteter där forskning i socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård bedrivs; medicinsk eller samhälls- och beteendevetenskap. Nätverksträffar genomförs regelbundet och ger medlemmarna tillfälle att utbyta forskningsresultat och metodkunskaper både inom landet och internationellt.

Forskarnätverket har presenterat sin verksamhet nationellt och internationellt vid flera konferenser - senast vid 4th Conference Social Work in Health and Mental Health i Quebec 2004, i Hongkong 2007, i Dublin 2010 och Los Angeles 2013.

Nätverk har publicerat en antologi samt tre kartläggningar:

- Lalos A, Blom B, Morén, S och Olsson M (red) (2014). Socialt arbete i hälso-och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar. Stockholm: Natur och kultur.

- Flink M, Öjehagen A och Olsson M (2008). Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård - en översikt över avhandlingar inom området. Socionomens forskningssupplement 2008:6.

- Sandén Eriksson B & Olsson M (red) (2000). "Socionomers forskning i hälso- och sjukvård", Temanummer med bidrag från forskarnätverkets medlemmar. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 2000.

- Sandén Eriksson B och Olsson M (1998). Socionomer som forskare i hälso- och sjukvård - en kartläggning. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 1998, s 151-154

Nätverket har sedan 2018 en nationell styrgrupp som för närvarande består av:

Sara Lilliehorn, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet/Norrlands Universitetssjukhus

Helena Hansson, institutionen för socialt arbete/Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds universitet

Elisabet Sernbo, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Veronica Svärd, sektionen för socialt arbete, Karolinska institutet/Karolinska Universitetssjukhuset, veronica.svard@ki.se