Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård

Det övergripande syftet med nätverket är att länka samman deltagarnas forskning inom området socialt arbete i hälso- och sjukvården med hälso- och sjukvårdskuratorers kliniska erfarenheter och därmed göra forskningen användbar för hälso- och sjukvården.

Vi vill att nätverket ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av forskningsområdet socialt arbete i hälso- och sjukvård genom medlemmarnas förankring i olika forskningsmiljöer och vid olika universitet.

Bakgrund

1995 etablerades nätverket för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården i syfte att stimulera och underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan olika fakulteter och discipliner för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården. Våren 2019 bytte nätverket namn från ’Nätverk för forskande socionomer i hälso- och sjukvård’ till ’Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård’ i syfte att sätta ökat fokus på forskningsfrågor kring det sociala arbetet i hälso- och sjukvård. Nätverket välkomnar medlemmar som forskar på området men också kliniskt verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer som söker vetenskapligt baserad kunskap att implementera och praktisera i sin verksamhet.

Nationella endagskonferenser

Nätverket håller nationella endagskonferenser 1-2 gånger per år som ger medlemmarna tillfälle att utbyta forskningsresultat, metodkunskaper och aktuella FoU-relaterade frågor för socialt arbete inom hälso- och sjukvård både inom landet och internationellt. Kontakta styrgruppen för information om nästa konferens.

Presentationer nationellt och internationellt

Forskarnätverket har till och med 2010 haft ekonomiskt stöd från FAS - forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och har presenterat sin verksamhet nationellt och internationellt vid flera konferenser - exempelvis vid 4th Conference Social Work in Health and Mental Health i Quebec 2004, i Hongkong 2007, i Dublin 2010 och Los Angeles 2013.

Styrgrupp

Nätverket har en nationell styrgrupp som för närvarande består av:

Koordinator för nätverket:

Kjerstin Larsson - Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv, Uppsala universitet

Telefon: 0702-288350

Övriga medlemmar i styrgruppen:

Sara Lilliehorn - Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet / Norrlands Universitetssjukhus

Helena Hansson - Institutionen för socialt arbete / Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds universitet

Elisabet Sernbo - Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet / Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Veronica Svärd - Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska institutet / Karolinska Universitetssjukhuset

 

Publikationer

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård – ett kunskapsfält i förändring (2022) är temat för jubileumsnumret till Socionomens forskningssupplement, på uppdrag av nationella forskningsnätverket. Här presenterar redaktör Hans Swärd och Veronica Svärd supplement nr 52. Detta jubileumsnummer innehåller fem artiklar av olika karaktär. Två artiklar kartlägger och analyserar forskning i socialt arbete inom hälso- och sjukvård, två är originalstudier baserade på arkivstudier, enkäter och dokument, och den sista utgörs av en vetenskaplig essä som riktar blicken mot framtiden.

Sjukhuskuratorers erfarenheter av specialistkuratorer för asylsökande och papperslösa patienter. – Kvalitet, arbetsvillkor och kunskap. Svärd V (2022)

Nätverket har tidigare publicerat en antologi samt tre kartläggningar:

  • Lalos A, Blom B, Morén, S och Olsson M (red) (2014). Socialt arbete i hälso-och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar. Stockholm: Natur och kultur.
     
  • Flink M, Öjehagen A och Olsson M (2008). Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård - en översikt över avhandlingar inom området. Socionomens forskningssupplement 2008:6.
     
  • Sandén Eriksson B & Olsson M (red) (2000). "Socionomers forskning i hälso- och sjukvård", Temanummer med bidrag från forskarnätverkets medlemmar. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 2000.
     
  • Sandén Eriksson B och Olsson M (1998). Socionomer som forskare i hälso- och sjukvård - en kartläggning. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 1998, s 151-154

 

VS
Innehållsgranskare:
Anna-Maria Loimi
2022-04-22