Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård

Det övergripande syftet med nätverket är att länka samman deltagarnas forskning inom området socialt arbete i hälso- och sjukvården med hälso- och sjukvårdskuratorers kliniska erfarenheter och därmed göra forskningen användbar för hälso- och sjukvårde

Vi vill att nätverket ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av forskningsområdet socialt arbete i hälso- och sjukvård genom medlemmarnas förankring i olika forskningsmiljöer och vid olika universitet.

Bakgrund

1995 etablerades nätverket för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården i syfte att stimulera och underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan olika fakulteter och discipliner för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården. Våren 2019 bytte nätverket namn från ’Nätverk för forskande socionomer i hälso- och sjukvård’ till ’Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård’ i syfte att sätta ökat fokus på forskningsfrågor kring det sociala arbetet i hälso- och sjukvård. Nätverket välkomnar medlemmar som forskar på området men också kliniskt verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer som söker vetenskapligt baserad kunskap att implementera och praktisera i sin verksamhet.

Nationella endagskonferenser

Nätverket håller nationella endagskonferenser 1-2 gånger per år som ger medlemmarna tillfälle att utbyta forskningsresultat, metodkunskaper och aktuella FoU-relaterade frågor för socialt arbete inom hälso- och sjukvård både inom landet och internationellt. Kontakta styrgruppen för information om nästa konferens.

Presentationer nationellt och internationellt

Forskarnätverket har till och med 2010 haft ekonomiskt stöd från FAS - forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och har presenterat sin verksamhet nationellt och internationellt vid flera konferenser - exempelvis vid 4th Conference Social Work in Health and Mental Health i Quebec 2004, i Hongkong 2007, i Dublin 2010 och Los Angeles 2013.

Publikationer

Nätverket har publicerat en antologi samt tre kartläggningar:

  • Lalos A, Blom B, Morén, S och Olsson M (red) (2014). Socialt arbete i hälso-och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar. Stockholm: Natur och kultur.
     
  • Flink M, Öjehagen A och Olsson M (2008). Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård - en översikt över avhandlingar inom området. Socionomens forskningssupplement 2008:6.
     
  • Sandén Eriksson B & Olsson M (red) (2000). "Socionomers forskning i hälso- och sjukvård", Temanummer med bidrag från forskarnätverkets medlemmar. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 2000.
     
  • Sandén Eriksson B och Olsson M (1998). Socionomer som forskare i hälso- och sjukvård - en kartläggning. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 1998, s 151-154

Våren 2021 publiceras en uppdatering av Flink m.fl. översikt av avhandlingar inom området socialt arbete inom hälso- och sjukvård i Socionomens forskningssupplement, och senare under året planeras även ett nytt temanummer/jubileumsnummer om Socialt arbete inom hälso- och sjukvård i Socionomens forskningssupplement.

Styrgrupp

Nätverket har en nationell styrgrupp som för närvarande består av:

Sara Lilliehorn, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet / Norrlands Universitetssjukhus

Helena Hansson, institutionen för socialt arbete / Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds universitet

Elisabet Sernbo, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet / Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Veronica Svärd, avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska institutet / Karolinska Universitetssjukhuset