Magnet4Europe

Magnet4Europe är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra mental hälsa och välbefinnande för hälso- och sjukvårdspersonal genom att förbättra den kliniska arbetsmiljön på cirka 60 sjukhus i Europa.

I ett 4-årigt EU-finansierat projekt, Magnet4Europe (H2020-848031), kommer vi att studera införandet av en evidensbaserad organisatorisk modell med målet att förbättra den kliniska arbetsmiljön på akutsjukhus och öka den mentala hälsan och välbefinnandet bland hälso- och sjukvårdspersonal vid ca 60 sjukhus i 6 europeiska länder (Sverige, Belgien, Tyskland, Norge, Storbritannien och Irland).

Den evidensbaserade organisationsmodellen som ska implementeras bygger på Magnet Recognition Program®, en utmärkelse som kan erhållas av sjukhus med bland annat utmärkt vårdkvalitet (s k magnetsjukhus) och som utfärdas av American Nurses Credentialing Center. En mängd studier som jämfört magnetsjukhus med andra sjukhus har bland annat visat att sjukhus som uppnått magnetstatus har lägre andel utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och säkrare patientvård och högre vårdkvalitet.

Komponenter i interventionen
Komponenter i interventionen Foto: N/A

Forskningsprojektet genomförs som en randomiserad kontrollerad studie där de cirka 60 deltagande europeiska sjukhusen kommer att matchas med varandra (i par med liknande sjukhus i storlek och inriktning) och sjukhusen inom respektive par sen slumpmässigt delas in i två grupper, där Grupp 1 startar implementeringsprocessen cirka ett år före Grupp 2. Denna forskningsdesign möjliggör jämförelse mellan de två grupperna för att studera effekter av implementeringen. 

Som stöd och för att underlätta implementeringsprocessen kommer varje deltagande europeiskt sjukhus även att kopplas ihop med ett amerikanskt sjukhus med magnetstatus vilka alltså har egen erfarenhet av magnetprocessen. Som en del i interventionen kommer vi även att anordna nätverkskonferenser, sk learning collaborative meetings, där de europeiska sjukhusen kan träffas tillsammans med experter, forskare och andra aktörer för att utbyta erfarenheter och lärdomar med varandra.

Det primära utfallet som kommer att studeras är tecken på utbrändhet bland sjuksköterskor och läkare. Vi kommer även att studera faktorer som relaterar till arbetssituationen och arbetsmiljön på sjukhus, t ex ledarskap, kontroll över arbetet, bemanning samt patientsäkerhet och vårdkvalitet

Forskarlaget på KI leder även arbetet med att följa sjukhusens arbete i projektet och utvärdera själva implementeringsprocessen för att få mer kunskap om hur införandet av magnetkonceptet går till i praktiken och undersöka faktorer som formar, hindrar respektive underlättar processen. 

Magnet4Europe logo.
Magnet4Europe logo. Foto: N/A

Projektet i korthet

  • 6 Europeiska länder (Belgien, Sverige, Tyskland, Norge, Storbritannien, Irland)
  • Ca 60 Europeiska sjukhus (varav 4 i Sverige)
  • Ca 60 Amerikanska magnetsjukhus
  • Finansiering genom EU H2020

Vill du veta mer - titta gärna på Magnet4Europes internationella hemsida

Kontakta oss via projektets epost-adress eller till någon av oss i forskarlaget (se uppgifter nedan)

Vi i det svenska forskarteamet

Profile image

Lars E Eriksson

Ansvarig forskare (PI)
Profile image

Rikard Lindqvist

Projektledare
Profile image

Ann Jacobsson

Postdoktor
LS
Innehållsgranskare:
Lisa Smeds Alenius
2023-04-05