Joel Freilich ny adjunkt på sektionen för allmänmedicin

Foto på Joel Freilich, adjunkt på sektionen för allmänmedicin och primärvård
Foto på Joel Freilich Foto: Christian Rosvall.

Vi välkomnar Joel Freilich som kommer att arbeta som klinisk adjunkt på sektionen för allmänmedicin och primärvård med huvudfokus på termin 11 och som konsultationslärare på de andra terminerna.

Hej Joel, välkommen till sektionen för allmänmedicin. Vad är det du har forskat om?

Jag har gjort mitt licentiatarbete om patientcentrerad vård och multisjuklighet i primärvården

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Huvudfyndet i de två studierna var att både vårdgivares och patienters perspektiv behövs för att uppnå samstämmighet vid primärvårdsbesök. När vårdgivare och patienter når samstämmighet i möten minskar det risken för missförstånd och ökar chansen för vårdgivare att ge ett individanpassat egenvårdsstöd. I den första studien fann vi att huvudparten av patienterna upplevde att de fick uttrycka sina tankar om orsaken till sina besvär, medan bara en minoritet uttryckte oro vid besöken. Även om patienterna överlag var nöjda med besöken, fann vi en skillnad mellan vårdgivares och patienters svar i enkäterna; vårdgivare underskattade överlag patienters nöjdhet. I studie två av multisjuka fann vi att när vårdgivaren kände till patientens önskemål, kunskapsnivå och kapacitet kunde egenvårdsstödet individualiseras. Kännedom om patienten underlättades av patientcentrerad kommunikation och tillitsfulla relationer. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Fynden i avhandlingen ger stöd för målen om patientcentrering och om fast vårdkontakt i primärvården, särskilt till äldre multisjuka. En annan slutsats var att det finns ett behov av att ytterligare träna vårdgivare i patientcentrerad kommunikation för att uppnå samstämmighet och delat beslutsfattande med patienter i konsultationer.

 

 

 

AL
Innehållsgranskare:
Anna-Maria Loimi
2022-02-17