Om Forskarskolan i vårdvetenskap

Karolinska Institutets Forskarskola i vårdvetenskap (FiV) (tidigare Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, NFV) inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. Skolan är ursprungligen en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO), där Karolinska Institutet var värduniversitet med fyra samverkande partnerhögskolor. NFVO inrättades 2000 mot bakgrund av att vårdforskning ansågs vara ett relativt nytt och viktigt forskningsområde som fått ökad betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Forskarskolan i vårdvetenskap delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Sedan 2009 har Forskarskolan haft fyra utlysningar med högt söktryck och där omkring 15 doktorandprojekt efter extern bedömning valts ut för finansiering.

Den sista kullen doktorander antogs hösten 2018.

Forskarskolan är nu nerlagd och ersätts av Forskarskolan i hälsovetenskap.

Forskarskolans mål och syfte

Forskarskolans övergripande mål är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården samt att bidra till rekryteringsbasen av forskarutbildade personer. 

Det gör vi genom att:

 • Erbjuda forskarutbildning inom forskningsprojekt av hög kvalitet med relevans för vårdens behov. FiV utgör en betydelsefull aktör i finansiering av vårdvetenskaplig forskning. Forskarskolans utlysnings- och antagningsprocess skapar goda förutsättningar för forskningsprojekt av mycket hög kvalitet.
 • Erbjuda doktorander en god kunskapsgrund, sammanhållande struktur och riktade aktiviteter genom hela utbildningen. De obligatoriska kurserna avser ge kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att studera och förstå komplexa processer relaterade till det vårdvetenskapliga forskningsområdet. FiV erbjuder ett möjligheter för att skapa nätverk för både doktorander och handledare genom olika aktiviteter.

Forskning och teman

De doktorander som antagits har olika yrkesbakgrund, de flesta inom vårdområdet, såsom sjuksköterska (största gruppen), fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, socionom och folkhälsovetare. I projekten där det studeras vårdmiljö eller vårdens organisation förkommer även personer med bakgrund inom design och management.

Tyngdpunkten för Forskarskolans verksamhet ligger på komplexa vårdprocesser och vilar på kunskap och metodik som återfinns inom flera olika akademiska discipliner och som kan avgränsas gentemot biomedicinsk/medicinsk preklinisk forskning. Betoningen ligger inte på specifika yrkesgrupper utan på det inter­disciplinära och tvärvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Avhandlingsarbetet inom forskningsområdet finns därmed i gränssnittet mellan hälso- och sjukvårdens behov av ny kunskap om komplexa vårdfenomen och behovet av att utveckla den vetenskapliga grunden för sådana studier.

Exempel på forskning inom forskarskolan är:

 • Forskning om patientnära vård
 • Forskning om teori, begrepp- och metodutveckling inom vård
 • Forskning om implementering av kunskap inom vård

Finansiering

Forskarskolans doktorander delfinansieras i enlighet med Karolinska Institutets fakultetsmedel för delfinansiering av doktorander (s.k. KID-medel) under fyra år.

Kurser

Doktorander inom forskarskolan erbjuds tillträde till obligatoriska kurser som avser att ge en metodologisk bredd. Doktorander måste ta minst 30 hp under sin forskarutbildning omfattande kurser och andra aktiviteter såsom seminarier och egen presentation vid minst en internationell konferens på minst 4,5 hp. I samband med antagning och registrering upprättas en individuell studieplan tillsammans med handledaren för att tydliggöra åtaganden, mål, resultat, kurser och andra aktiviteter i forskarutbildningen som är lämpliga.

För doktorander i Forskarskolan antagna hösten 2018 ingår 23 hp obligatoriska kurser (se tabellen nedan). För doktorander antagna tidigare ingår 30,5 p obligatoriska kurser.

Kurserna ges av Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet erbjuder kurser för att ge kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att studera och förstå komplexa processer relaterade till det vårdvetenskapliga forskningsområdet.

Obligatoriska och valbara kurser

Den första kursen (termin 1) antas doktorander från Forskarskolan automatiskt. För alla andra kurser behöver doktorander ansöka till kursen. Doktorander i Forskarskolan har dock företräde till platser om ansökan görs i enlighet med den årskullens kursplan.

Preliminär kursplanering:

Termin 1

 • 3085 - Philosophy of science and research ethics, statistics, presentation techniques and information literacy (former 2507) - 7,5 hp

Termin 2 och 3

Välj två av fem kurser. De fyra första kurserna brukar ges termin 2 och den sista termin 3. Mer information finns på PUF-Vs hemsida.

 • 2673 - Introduction to qualitative methods, 4 hp
 • 2664 - Introduction to modern test theory and test/survey methodology ,4 hp
 • 2666 - Methods for statistical analysis: from variance analysis to multilevel modeling,  4 hp
 • 2520 - Interview techniques in health and care research, 4 hp
 • 3029 - Observation as research method (former 82350), 4 hp

Termin 3

 • 3066 - Methods for systematic review, 7,5 hp

Mer information om utbildning på forskarnivå för dig som är doktorand eller handledare finns här:

Aktiviteter och nätverkande

Doktorandernas ämnesfördjupning sker inom ramen för projekten och andra doktorandaktiviteter såsom seminarier, projektpresentationer, workshoppar mm. Doktorander och handledare förväntas delta i Forskarskolan årliga doktorand- och handledardagar samt den internationella vårdkonferensen "Advances in Health Care Sciences Conference" som anordnas tillsammans med länder i Östersjöregionen.

Doktorander inom Forskarskolan uppmanas att förlägga en tid av sina doktorandstudier hos framstående forskargrupper utomlands. Syftet är att öka förutsättningarna för ett ökat inflöde av idéer och nya möjligheter till samverkan mellan doktorander och forskare samt tillgång till enskilda unika projekt, material och metoder vilket i sin förlängning förväntas främja såväl kunskapsutveckling globalt som nätverksbyggen.

Styrning och organisation

Från och med den 1/1 2021 ingår FiV i Forskarskolan i hälsovetenskaps organisation.

KS
Innehållsgranskare:
2023-03-17