Om forskarskolan i hälsovetenskap

Doktoranderna i forskarskolan kommer att erbjudas en sammanhållen struktur av obligatoriska kurser och riktade aktiviteter. Inom ramen för forskarskolan utlyses även medel för delfinansiering av doktorander vid KI. Anslaget ska användas till doktorandens lön. Det årliga schablonbeloppet motsvarar cirka 50 % av kostnaden för lönen för en doktorand under 4 år.

En forskarskola i vårdvetenskap inrättades vid KI 2009 och den kallades Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap (NFV), och sedan Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV). FiV har haft intag med ca 15 doktorander vartannat år fram till 2018. Enligt beslut av fakultetsnämnden inrättades en ny forskarskola i hälsovetenskap (FiH) 2020-02-07.

Forskarskolans mål

Det övergripande målet med forskarskolan är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Ett fokusområde inom den nya forskarskolan kommer att vara implementeringsforskning. Ett viktigt syfte är att bidra till den framtida lärarförsörjningen samt till forskningsanknytning av många program på grund- och avancerad nivå, främst inom de olika hälsoprofessionsprogrammen på KI.

Det gör vi genom att:

  • Erbjuda forskarutbildning inom forskningsprojekt av hög kvalitet med relevans för hälso-och sjukvårdens behov. FiH utgör en betydelsefull aktör i finansiering av hälsovetenskaplig forskning. Forskarskolans utlysningsprocess skapar goda förutsättningar för forskningsprojekt av hög kvalitet.
  • Erbjuda doktorander en god kunskapsgrund, sammanhållande struktur och riktade aktiviteter genom hela utbildningen. De obligatoriska kurserna avser att ge kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att studera och förstå komplexa processer relaterade till forskningsområdet. FiH erbjuder möjligheter för både doktorander och handledare att skapa nätverk genom olika aktiviteter.

Forskningsområdet hälsovetenskap

Forskningsområdet hälsovetenskap utgår ifrån en helhetssyn på människan och syftar till att utveckla kunskap om hur fysisk, psykisk och social hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras, samt hur ohälsa kan förbyggas, lindras eller botas på individ-, grupp- eller samhällsnivå.  

Området för forskarskolan har tyngdpunkten på interventioner, utvärdering och implementering av metoder för prevention eller behandling. Forskningen ska ske i nära samverkan med användare, intressenter och mottagare. Exempel på forskning som innefattas är teori- och metodutveckling, process- och effektutvärdering, genomförbarhetsstudier, eller implementeringsstudier.

Kunskapsområdena inom hälsovetenskap karakteriseras av interprofessionell, internationell och nationell samverkan. Områden som ej innefattas inkluderar biomedicinsk, medicinsk och preklinisk forskning samt läkemedelsforskning. 

KS
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2023-12-08