En studie av inverkan av multipel skleros på arbetslivet och utveckling av ett program för kognitivt stöd

Projektets övergripande syfte är att bygga ny kunskap som utgör utgångspunkt för utveckling av interventioner som kan stödja personer med multipel skleros (MS) till önskad nivå av arbetsförmåga, dvs att identifiera modifierbara faktorer som är relaterade till grad av arbetsförmåga och att säkerställa att sådana interventioner bygger på processer som upplevs betydelsefulla av personer med MS.

Metod

Data har samlats in i en tioårsuppföljning av en kohort av personer med MS (n=219). Insamlade data reflekterar vanligt förekommande funktionshinder i gruppen personer med MS och deras upplevda inverkan av MS på hälsan. Därtill har kontextuella faktorer, liksom information avseende användning av hälso- och sjukvård, sjukfrånvaro och förtidspension insamlats. Dessutom kommer kvalitativa data insamlas i syfte att undersöka den levda erfarenheten av och beslutsfattandet om hur personer med MS förhåller sig till möjligheten att kunna arbeta.

Betydelse

Bortsett från de ekonomiska aspekterna bidrar arbetsförmåga till identitet och välbefinnande och att inte arbeta har rapporterats vara associerat med minskad självskattad hälsa i befolkningen. Individens egna preferenser och upplevda kompetens har visat sig ha samband med återgång i arbete. Således har möjligheterna att delta i arbete konsekvenser för hälsa och välbefinnande. MS är en neurologisk sjukdom som ofta drabbar vuxna i arbetsför ålder och som kan leda till en rad olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som på lång sikt för de flesta personerna kommer att påverka möjligheterna att delta i arbete. Även om litteraturen stöder yrkesinriktad rehabilitering för personer med MS, är den logiska grunden för dem och processer kring rehabilitering dåligt kända och bevisen för deras effektivitet är ännu inte fastställd. I syfte att tillämpa ett personcentrerat perspektiv och att utveckla och utvärdera program som stöder personer med MS att arbeta i en takt och i överensstämmelse med deras preferenser, måste de underliggande processerna och modifierbara faktorerna förknippade medmöjligheter att arbeta bland personer med MS identifieras vilket detta projekt avser.

Projektledare

Sverker Johansson

Lektor/fysioterapeut

Vetenskapliga publikationer

2020

Employment status of people with multiple sclerosis in relation to 10-year changes in functioning and perceived impact of the disease.
Conradsson DM, Forslin M, Fink K, Johansson U, von Koch L, Johansson S
Mult Scler Relat Disord 2020 Nov;46():102519

2019

Construct validity and test-retest reliability of the Swedish version of the Acceptance of Chronic Health Conditions Scale.
Wallin A, Forslin M, Johansson S, Kierkegaard M
Mult Scler Relat Disord 2019 Oct;35():203-208

2017

Predictors for Employment Status in People With Multiple Sclerosis: A 10-Year Longitudinal Observational Study.
Forslin M, Fink K, Hammar U, von Koch L, Johansson S
Arch Phys Med Rehabil 2018 08;99(8):1483-1490

2016

The Swedish version of the Acceptance of Chronic Health Conditions Scale for people with multiple sclerosis: Translation, cultural adaptation and psychometric properties.
Forslin M, Kottorp A, Kierkegaard M, Johansson S
J Rehabil Med 2016 Nov;48(10):872-879