Doktorandprojekt

This page in English

 

HK2016

Doktorand Projekttitel
Ahrne, Malin Gruppmödravård för Somaliska kvinnor: Interventionsutveckling, genomförbarhet, hållbarhet och utvärdering.
Brandberg, Carina Aktiv patientmedverkan i vårdens övergångar - en interventionsstudie.
Crafoord, Marie-Therese Värdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattande symptom och besvär i samband med behandling för cancer - en randomiserad kontrollerad studie.
Henriksson, Malin Swe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede.
Johansson, Hanna Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering.
Johansson, Sofie Har en randomiserad dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet, fysisk aktivitet och stillasittande efter Rous-en-Y gastric operation? Kvalitativa och kvantitativa metoder.
Lindblom, Sebastian Den felande länken - utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön - ett co-design projekt.
Mägi, Caroline Prevent-ADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn
Palmgren, Marianne Gemensamma rum i vård- och omsorgsboende utformade för personcentrerad vård.
Pico, Oscar Funktionsnedsättande långvarig nacksmärta - förlopp samt effekt och kostnadseffektivitet av massagebehandling och/eller fysisk träning - en randomiserad kontrollerad studie.
Svensson-Raskh, Anna Tidig postoperativ mobilisering av patienter som genomgått elektiv bukkirurgi.
Söderman, Mirkka Sjukvårdspersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer gällande deras (återgång i) arbete: en interventionsstudie.
van der Star, Arjan Faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning och vårdpersonals kunskaper och attityder kopplat till sexuella minoriteter. 
Wangmar, Johanna Screening för kolorektal cancer - deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt perspektiv. 
Ödling, Maria Överföring mellan barn och vuxensjukvård, skolprestationer och hälsorelaterad livskvalitet hos unga med astma. 

HK2014

Doktorand Projekttitel
Anåker, Anna Vårdmiljöer för strokevård: utvärdering av den fysiska utformningen och dess inverkan på vård och rehabilitering, säkerhet, patientens hälsa samt uppfattningen av vårdmiljön.
Holmlund, Lisa Återgång till arbete: Integrering av deltagarmedverkan och randomiserad kontrollerad studie för att undersöka och testa en klientcentrerad arbetsrehabilitering modell (P-CRtWM) för unga vuxna med ryggmärgsskada. 
Cleeve, Amanda En randomiserad kontrollerad studie för att jämföra barnmorskor och läkares behandling av inkomplett abort samt analys av kvinnors preventivmedelsanvändning på distriktnivå i Uganda.
Fjell, Maria Effekter av interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symptom och besvär i samband med behandling av bröstcancer - en randomiserad kontrollerad studie. 
Forslin, Mia Fortsatt, reducerat eller avslutat arbetsliv: en studie av arbetsrelaterade prediktorer och processer hos personer med multipel skleros och utveckling av ett självhanteringsprogram för kognitivt stöd. 
Gustavsson, Martha Delaktighet i vardagen efter stroke - utveckling och utvärdering av en global modell för personcentrerad och teknikbaserad rehabilitering. 
Johansson, Magnus Internetbaserad behandling för alkoholproblem och alkoholberoende. 
Kjellgren, Helena Plats och rum för vård i livets slutskede: Gemensam design för upplevelsefokuserade interventioner
Lindsäter, Elin Vem är den stressade patienten och hur kan hennes hälsa och funktionsförmåga förbättras?
Micaux Obol, Claire Ett avbrott i livet - åtgärder för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna. 
Pettersson, Elin Vardags- och e-hälsateknologier använda av äldre personer med kognitiva nedsättningar: fokus på prediktion och utveckling av e-hälsa interventioner. 
Pettersson, Henrik Fysisk funktion, fysisk aktivitet och träning samt hälsorelaterad livskvalitet vid systemisk skleros. 
Tseli, Elena Rikstäckande utvärdering av multimodal rehabilitering bland patienter med kronisk muskuloskletal smärta: behandlingseffektivitet, prediktion och "best practice" exempel. 
Åhlund, Susanne MIMA - Att förebygga underlivsskador vid förlossning hos förstföderskor - Långtidseffekter av barnmorskans handläggning vid förlossningens utdrivningsskede.
Öst-Nilsson, Annika Personcentrerad rehabilitering för återgång i arbete efter stroke. 

HK2012

Doktorand Projekttitel
Backman, Malin Optimering av träning av kvinnor med bröstcancer, en randomiserad kontrollerad studie.
Butler Forslund, Emelie Fall hos individer med traumatisk ryggmärgsskada, en prospektiv kohortstudie i Sverige och Norge.
Eriksson Naili, Josefine Funktionell utvärdering vid höft och knäledsartros. Betydelse för patient och samhälle?
Hult, Mari Överviktskirurgins utmaning - betydelsen av livsstilsförändring och adekvat information för att förbätta patientens livskvalitet och hälsa. 
Kanstrup, Marie Kognitiv beteendeterapi för att öka funktionsförmåga och livskvalitet hos barn med långvarig, svårbehandlad och funktionsnedsättande smärta.
Kvillemo, Pia Effekter av stresshanteringsträning och mindfulness-meditation på upplevd stress, psykologiskt välbefinnande och sömnkvalitet bland patienter som diagnostierats med cancer. 
Reinius, Maria Sjukdomsrelaterad stigma och livskvalitet hos personer som lever med MRSA eller HIV-infektion.
Lööf, Elin Funktionellt behandlingsresultat och livskvalitet hos barn med congenital idiopatisk klumpfot som behandlats med modifierad Ponsetimetod.
Nero, Håkan Ökad fysiskt aktivitet och livskvalitet hos personer med Parkinsons sjukdom efter en progressiv och specifik balansträning - en randomiserad kontrollerad studie. 
Nilsson, Jenny Livssituationen hos unga som haft barncancer - en longitudinell studie. 
Norman, Åsa Effektutvärdering av ett universellt teoribaserat föräldrastödprogram inom skolhälsovården för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet och förebygga övervikt och fetma. 
Rehnström, Ulrika Vård och behandling samt preventivmedelsrådgivning i samband med inkomplett abort, en randomiserad studie i västra Kenya för att jämföra resultaten om vårdgivare är barnmorska eller läkare. 
Rosén, Annelie Illamående vid kemoterapi mot cancer: Kan förstärkning av patientens förväntningar maximera effekten?
Ryd, Charlotta Vardagsteknik, aktivitetsförmåga och behov av stödinsatser vid MCI eller Alzheimers sjukdom.
Åslund, Lie Att hjälpa ungdomar till bättre sömn. 

HK2010

Doktorand Projekttitel
Andersson, Ewa Gruppmödravård versus individuellt given vård - effekter på hälsa och tillfredsställelse med vården.
Belqaid, Kerstin Multidimensionell undersökning av smak- och luktupplevelsen hos patienter med cancer med risk för viktnedgång. 
Berglind, Daniel Effekter av stor viktnedgång hos kvinnor som genomgår gastric bypass-behandling för svårt fetma på deras partners och barns matvanor, fysiska aktivitet, viktutveckling och kroppsuppfattning. 
Claesson, Ingrid Fallprevention och ökad aktivitetsförmåga hos personer med Parkinsons sjukdom; från rådande forskningsrön till sjukgymnastisk praxis.
Chruzander, Charlotte En 10-årsuppföljning av funktionstillstånd, hälsorelaterad livskvalitet och utnyttjande av hälso- och sjukvård hos ett befolkningsbaserat urval av personer med multipel skleros samt genomförbarhet av kognitiv beteendeterapi. 
Ek, Linda Bedömning av tidig utveckling och träningsmöjligheter för bran med inilaterala hjärnskador. 
Elvander, Charlotte Förlossning med sugklocka. Incidens, indikation och utfall hos mor och barn.
Halvarsson, Alexandra Förbättrad balans och gång hos äldre med osteoporos och falltendens med hjälp av en ny progressiv och specifik träningsmetod - en randomiserad kontrollerad studie.
Hedman, Annicka Teknikanvändning hos äldre med MCI: En studie av förändring över tid och självinitierade strategier för problemlösning och lärande. 
Jervaeus, Anna Longitudinell studie av socialt liv hos barn som har genomgått behandling för cancer.
Johansson, Erica Aktiv livsstil hela livet - ett interventionsprogram för att förebygga fallskador.
Lassenius, Oona Från passivitet till aktivitet - interaktiva TV-spel, sk "fitness-games", som omvårdnadsaktivitet för att främja hälsa och fysisk aktivitet hos personer med allvarlig psykisk störning.
Malki, Ninoa Risk, prognos och prevention av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige med fokus på social klass och invandring.
Nordgren, Birgitta Långvarig fysisk aktivitet vid reumatoid artrit - självskattad hälsa, funktionshinder, sjukdomsaktivitet och bakomliggande mekanismer till muskelsvaghet och inflammation.
Palmlöf, Lina Ont i nacken - vad har betydelse för prognosen. 
Ranner, Maria En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad intervention för att förbättra funktionsförmågan i det dagliga livet efter stroke. 
Rydström, Lise-Lott Att växa upp med medfödd eller tidigt förvärvad hiv-infektion; hälsorelaterad livskvalitet och stigma hos barn och unga vuxna med hiv-infektion.
Sandberg, Linda Säkerhet hemma för personer med demenssjukdom.
Westerlund, Anna Sömn, sömnapnésyndrom och metabola konsekvenser - frång epidemiologi till klinik. 
Zetterström, Katharina Livet efter kranskärlsintervention - sjukfrånvaro, återgång i arbete och hälsorelaterad livskvalitet. 

 

DoktorandForskarskolaForskarutbildningProjektVårdvetenskap