Doktorandprojekt

HK18

Doktorand Projekt
Tanvir Ahamed Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda kroppen och den biologiska kroppen
Susanne Assander Möjliggörande av äldre personers värdefulla aktiviteter i vardagslivet genom vardagsrehabilitering och smarta produkter (ASSIST)
Nathalie Frisendahl Skadliga fallolyckor hos äldre personer: upptäckt av äldre personer på olika risknivåer – från epidemiologi till implementeringsforskning
Martin Färdig Stress, lungfunktion och astmautveckling i PreventADALL
Cecilia Haddad Ringborg Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer
Lisa Herulf Scholander Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre
Therese Johansson Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning
Patrik Karlsson Effektiv mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer – genom bärbara sensorer, (e)-feedback och träning
Siri Lilliesköld Omedelbar hud-mot-hud kontakt mellan förälder och barn efter mycket prematur födsel: Effekter på föräldrars upplevelser, amning, mor-barn interaktion och fysiologisk
Marianna Moberg Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar
Emelie Mälstam ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke
Linn Rönne-Petersén Att leva med långvarig smärta – studier med existentiell och molekylär ansats
Pernilla Sönnerfors Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva
Andreas Wallin Effekter av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) specifikt för personer med multiple skleros
Päivi Ventovaara Moralisk stress och det etiska klimatet – En nordisk studie med hälso- och sjukvårdspersonal i barncancervården

HK16

Doktorand Projekttitel
Malin Ahrne Gruppmödravård för Somaliska kvinnor: Interventionsutveckling, genomförbarhet, hållbarhet och utvärdering.
Carina Brandberg Aktiv patientmedverkan i vårdens övergångar - en interventionsstudie.
Marie-Therese Crafoord Värdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattande symptom och besvär i samband med behandling för cancer - en randomiserad kontrollerad studie.
Malin Henriksson Swe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede.
Hanna Eriksson Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering.
Sebastian Lindblom Den felande länken - utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön - ett co-design projekt.
Caroline Mägi Prevent-ADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn
Marianne Palmgren Gemensamma rum i vård- och omsorgsboende utformade för personcentrerad vård.
Oscar Pico Funktionsnedsättande långvarig nacksmärta - förlopp samt effekt och kostnadseffektivitet av massagebehandling och/eller fysisk träning - en randomiserad kontrollerad studie.
Sofie Possmark Har en randomiserad dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet, fysisk aktivitet och stillasittande efter Rous-en-Y gastric operation? Kvalitativa och kvantitativa metoder.
Anna Svensson-Raskh Tidig postoperativ mobilisering av patienter som genomgått elektiv bukkirurgi.
Mirkka Söderman Sjukvårdspersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer gällande deras (återgång i) arbete: en interventionsstudie.
Arjan van der Star Strukturella, interpersonella och individuella faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning
Johanna Wangmar Screening för kolorektal cancer - deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt perspektiv.
Maria Ödling Överföring mellan barn och vuxensjukvård, skolprestationer och hälsorelaterad livskvalitet hos unga med astma.

HK14

Doktorand Projekttitel
Anna Anåker Vårdmiljöer för strokevård: utvärdering av den fysiska utformningen och dess inverkan på vård och rehabilitering, säkerhet, patientens hälsa samt uppfattningen av vårdmiljön.
Lisa Holmlund (fd Bergmark) Återgång till arbete: Integrering av deltagarmedverkan och randomiserad kontrollerad studie för att undersöka och testa en klientcentrerad arbetsrehabilitering modell (P-CRtWM) för unga vuxna med ryggmärgsskada.
Amanda Cleeve En randomiserad kontrollerad studie för att jämföra barnmorskor och läkares behandling av inkomplett abort samt analys av kvinnors preventivmedelsanvändning på distriktnivå i Uganda.
Maria Fjell Effekter av interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symptom och besvär i samband med behandling av bröstcancer - en randomiserad kontrollerad studie.
Mia Forslin Fortsatt, reducerat eller avslutat arbetsliv: en studie av arbetsrelaterade prediktorer och processer hos personer med multipel skleros och utveckling av ett självhanteringsprogram för kognitivt stöd.
Martha Gustavsson Delaktighet i vardagen efter stroke - utveckling och utvärdering av en global modell för personcentrerad och teknikbaserad rehabilitering.
Magnus Johansson Internetbaserad behandling för alkoholproblem och alkoholberoende.
Helena Cleeve (fd Kjellgren) Plats och rum för vård i livets slutskede: Gemensam design för upplevelsefokuserade interventioner
Elin Lindsäter Vem är den stressade patienten och hur kan hennes hälsa och funktionsförmåga förbättras?
Claire Micaux Obol Ett avbrott i livet - åtgärder för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna.
Elin Pettersson Vardags- och e-hälsateknologier använda av äldre personer med kognitiva nedsättningar: fokus på prediktion och utveckling av e-hälsa interventioner.
Henrik Pettersson Fysisk funktion, fysisk aktivitet och träning samt hälsorelaterad livskvalitet vid systemisk skleros.
Elena Tseli Rikstäckande utvärdering av multimodal rehabilitering bland patienter med kronisk muskuloskletal smärta: behandlingseffektivitet, prediktion och "best practice" exempel.
Susanne Åhlund MIMA - Att förebygga underlivsskador vid förlossning hos förstföderskor - Långtidseffekter av barnmorskans handläggning vid förlossningens utdrivningsskede.
Annika Öst-NIlsson Personcentrerad rehabilitering för återgång i arbete efter stroke.

HK12

Doktorand Projekttitel
Malin Backman Optimering av träning av kvinnor med bröstcancer, en randomiserad kontrollerad studie.
Emelie Butler Forslund Fall hos individer med traumatisk ryggmärgsskada, en prospektiv kohortstudie i Sverige och Norge.
Josefine Eriksson Naili Funktionell utvärdering vid höft och knäledsartros. Betydelse för patient och samhälle?
Mari Hult Överviktskirurgins utmaning - betydelsen av livsstilsförändring och adekvat information för att förbätta patientens livskvalitet och hälsa.
Marie Kanstrup Kognitiv beteendeterapi för att öka funktionsförmåga och livskvalitet hos barn med långvarig, svårbehandlad och funktionsnedsättande smärta.
Pia Kvillemo Effekter av stresshanteringsträning och mindfulness-meditation på upplevd stress, psykologiskt välbefinnande och sömnkvalitet bland patienter som diagnostierats med cancer.
Maria Reinius Lindberg Sjukdomsrelaterad stigma och livskvalitet hos personer som lever med MRSA eller HIV-infektion.
Elin Lööf Funktionellt behandlingsresultat och livskvalitet hos barn med congenital idiopatisk klumpfot som behandlats med modifierad Ponsetimetod.
Håkan Nero Ökad fysiskt aktivitet och livskvalitet hos personer med Parkinsons sjukdom efter en progressiv och specifik balansträning - en randomiserad kontrollerad studie.
Jenny Nilsson Livssituationen hos unga som haft barncancer - en longitudinell studie.
Åsa Norman Effektutvärdering av ett universellt teoribaserat föräldrastödprogram inom skolhälsovården för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet och förebygga övervikt och fetma.
Ulrika Rehnström Loi Vård och behandling samt preventivmedelsrådgivning i samband med inkomplett abort, en randomiserad studie i västra Kenya för att jämföra resultaten om vårdgivare är barnmorska eller läkare.
Annelie Rosén Illamående vid kemoterapi mot cancer: Kan förstärkning av patientens förväntningar maximera effekten?
Charlotta Ryd Vardagsteknik, aktivitetsförmåga och behov av stödinsatser vid MCI eller Alzheimers sjukdom.
Lie Åslund Att hjälpa ungdomar till bättre sömn.

HK10

Doktorand Projekttitel
Ewa Andersson Gruppmödravård versus individuellt given vård - effekter på hälsa och tillfredsställelse med vården.
Kerstin Belqaid Multidimensionell undersökning av smak- och luktupplevelsen hos patienter med cancer med risk för viktnedgång.
Daniel Berglind Effekter av stor viktnedgång hos kvinnor som genomgår gastric bypass-behandling för svårt fetma på deras partners och barns matvanor, fysiska aktivitet, viktutveckling och kroppsuppfattning.
Sara Cederbom Smärtupplevelser och smärthantering hos äldre ensamboende kvinnor som har stöd från hemtjänsten
Ingrid Claesson Fallprevention och ökad aktivitetsförmåga hos personer med Parkinsons sjukdom; från rådande forskningsrön till sjukgymnastisk praxis.
Chruzander, Charlotte En 10-årsuppföljning av funktionstillstånd, hälsorelaterad livskvalitet och utnyttjande av hälso- och sjukvård hos ett befolkningsbaserat urval av personer med multipel skleros samt genomförbarhet av kognitiv beteendeterapi.
Linda Ek Bedömning av tidig utveckling och träningsmöjligheter för bran med inilaterala hjärnskador.
Charlotte Elvander Förlossning med sugklocka. Incidens, indikation och utfall hos mor och barn.
Alexandra Halvarsson Förbättrad balans och gång hos äldre med osteoporos och falltendens med hjälp av en ny progressiv och specifik träningsmetod - en randomiserad kontrollerad studie.
Marie Halvorsen Interventioner för patienter med cervikal radikulopati - utvärdering av beteendeinriktad behandling, nackspecifik fysisk träning eller självträning efter fysisk aktvitet på recept
Annicka Hedman Teknikanvändning hos äldre med MCI: En studie av förändring över tid och självinitierade strategier för problemlösning och lärande.
Anna Jervaeus Longitudinell studie av socialt liv hos barn som har genomgått behandling för cancer.
Erica Johansson Aktiv livsstil hela livet - ett interventionsprogram för att förebygga fallskador.
Oona Lassenius Från passivitet till aktivitet - interaktiva TV-spel, sk "fitness-games", som omvårdnadsaktivitet för att främja hälsa och fysisk aktivitet hos personer med allvarlig psykisk störning.
Ninoa Malki Risk, prognos och prevention av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige med fokus på social klass och invandring.
Birgitta Nordgren Långvarig fysisk aktivitet vid reumatoid artrit - självskattad hälsa, funktionshinder, sjukdomsaktivitet och bakomliggande mekanismer till muskelsvaghet och inflammation.
Susanna Nordin Evaluating design quality and its impact on quality of life and care in nursing homes
Lina Palmlöf Ont i nacken - vad har betydelse för prognosen.
Maria Ranner En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad intervention för att förbättra funktionsförmågan i det dagliga livet efter stroke.
Lise-Lott Rydström Att växa upp med medfödd eller tidigt förvärvad hiv-infektion; hälsorelaterad livskvalitet och stigma hos barn och unga vuxna med hiv-infektion.
Linda Sandberg Säkerhet hemma för personer med demenssjukdom.
Lisa Smeds Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal (RN4CAST)?
Anna Westerlund Sömn, sömnapnésyndrom och metabola konsekvenser - frång epidemiologi till klinik.
Katharina Zetterström Livet efter kranskärlsintervention - sjukfrånvaro, återgång i arbete och hälsorelaterad livskvalitet.