Bedömningskriterier, bedömningsprocess och beslut - Forskarskolan för Hälsovetenskap (FiH)

Beslutet om tilldelning av medel för delfinansiering av doktorand baseras på rangordning och kvalitetssäkring av de sökande.

Information om utlysningen av anslag för delfinansiering av doktorand inom ramen för forskarskolan i hälsovetenskap

Bedömning av ansökan

En granskningsgrupp bestående av seniora forskare (minst docent) från externa lärosäten i Sverige har bedömt ansökningarna.

Varje projekt har bedömts av helst fem men minst tre granskare som har rapporterat poäng för varje ansökan baserade på bedömningskriterierna: 

  1. Relevans för forskningsområdet för forskarskolan i hälsovetenskap (ja/nej)
  2. Projektets lämplighet som doktorandprojekt (1-5p)
  3. Handledargruppen kompetens och doktorandens lärande (1-5p)
  4. Projektets vetenskapliga kvalité (1-5p)
  5. Projektets genomförbarhet (1-5p)

5 poäng = enastående
4 poäng = utmärkt
3 poäng = mycket bra
2 poäng = bra
1 poäng = otillräcklig

  • För att projektet ska ingå i den slutgiltiga rangordningen ska minst hälften av granskarna ha bedömt projektet som relevant för FiH (enligt beskrivning av forskningsområdet) samt att poänggivningen ger ett medelvärde på minst 3.
  • Granskarnas bedömningsresultat sammanställs och de sökande rangordnas från 1 till och med 14. De därnäst 5 rankade projektansökningarna som reserver. 

Beslut om tilldelning

Efter utlysning om delfinansiering av doktorand i Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH), granskning av externa bedömare och förslag från FiHs styrgrupp, beslutade Kommittén för forskarutbildning vid KI den 25 februari 2021 (§14) att de 14 högst rankade projekten ska erhålla sådan finansiering. Det beslutades även att de tre därnäst rankade projekten skall vara reserver i rangordning.

Beviljade projekt:

Beviljade projekt
Projekttitlar Projektledare
F @ ce 2.0 - Implementering och utvärdering av personcentrerad, teambaserad rehabilitering med stöd av information och kommunikationsteknologi för personer med stroke Susanne Guidetti
Gå och tänka - hjärnaktivitet under komplex gång vid åldrande och Parkinsons sjukdom Erika Franzén
Att öka vår förståelse av implementeringsmekanismer: en randomiserad kontrollerad studie i skolor med syfte att undersöka effekterna av implementeringsstrategier och relaterade förändringsmekanismer Lydia Kwak
Aktivare vardag: implementering och utvärdering av effekt av ett e-hälsounderstött stroke-preventionsprogram för primärvården, som baseras på deltagande i hälsofrämjande engagerande vardagsaktiviteter Ann-Helen Patomella
Träning vid Parkinsons sjukdom: att stödja fysisk aktivitet i det vardagliga livet med hjälp av eHälsoverktyg Breiffni Leavy
Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros Charlotte Ytterberg
Effekt av träning under akut sjukhusvistelse på funktionell förmåga för patienter 75 år och äldre - från intervention till implementeringsforskning Anna-Karin Welmer
Främjande av fysisk aktivitet och hälsa efter stroke eller transitorisk ischemisk attack - en innovativ e-hälsolösning via telehälsa David Conradsson
Ex-Med Cancer: ett samhällsbaserat träningsprogram för patienter med cancer Katherine Bolam
Digital kognitiv uppföljning och stöd efter kirurgi Ulrica Nilsson
IMPROVE - Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: Implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med invandrarkvinnor i Sverige Elin Larsson
Hur kan vi förebygga könsrelaterat våld bland ungdomar i urbana fattiga miljöer under en folkhälsokris? En longitudinell studie i Sydafrika Anna Kågesten
Tidig intervention och vård för personer med missbruk av smärtstillande opioider Jeanette Westman
"Hårt sex": myt eller verklighet. Klinisk kartläggning av förändringar i sexuellt våld över tid och ungdomars erfarenheter av olika sexuella praktiker. Anna Nielsen
Effekter och upplevelser av träning med OsteoStrong jämfört med fysisk träning hos individer med hög frakturrisk Helena Salminen

Reserver:

Reserver
Projekttitlar Projektledare
ReCov - Återhämtning och rehabilitering efter covid-19 Malin Nygren-Bonnier
Kejsarsnitt i Sverige - utvärdering av effekter och kostnader Cecilia Magnusson

Lista på bedömingsresultat

Kontakt

Kay Sundberg

Forskarskoledirektor

Maria Hagströmer

Ordförande FiH
KS
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2023-02-08