Skip to main content

Åldrandet

Nedsatt kognitiv förmåga

Ett forskningsfält är det som kallas mild kognitiv nedsättning. Tidigare studier har visat att inte alla människor med nedsatt kognitiv förmåga utvecklar demens, en tredjedel uppvisar t o m förbättrade kognitiva funktioner ett antal år senare. Studier visar också att man kan se tecken på demenssjukdom redan 6-7 år innan personen får sin diagnos, och att de som lyckats sämre i kognitiva test löper större risk att senare utveckla demens.

Multisjuklighet

Inom det medicinska området handlar forskningen om multisjuklighet, åldrande och handikapp, hälsoekonomi och läkemedelsanvändning bland äldre. Forskarna studerar bland annat hur äldre människor påverkas av att ha många sjukdomar samtidigt och försöker identifiera faktorer som leder till multisjuklighet.

Sociala faktorer

Äldres behov och möjligheter till hjälp och omsorg från anhöriga och samhället är en fråga som belyses inom socialgerontologin. Äldres ekonomiska förhållanden, kontakter med familj och vänner, aktiviteter och föreningsdeltagande samt hur äldres villkor förändrats studeras. Att förstå vilka sociala faktorer som påverkar hälsa senare i livet kan hjälpa oss att förutse samhällets framtida behov.

Läs mer på Aging Research Center externa hemsida.