2021 doktorandtjänsterna

Här hittar du information om tjänsterna som annonseras inom forskarskolan i hälsovetenskap under 2021.

F@ ce 2.0 - Implementering och utvärdering av personcentrerad, teambaserad rehabilitering med stöd av information och kommunikationsteknologi för personer med stroke

Gå och tänka - hjärnaktivitet under komplex gång vid åldrande och Parkinsons sjukdom

Att öka vår förståelse av implementeringsmekanismer: en randomiserad kontrollerad studie i skolor med syfte att undersöka effekterna av implementeringsstrategier och relaterade förändringsmekanismer

Aktivare vardag: implementering och utvärdering av effekt av ett e-hälsounderstött stroke-preventionsprogram för primärvården, som baseras på deltagande i hälsofrämjande engagerande vardagsaktiviteter

Träning vid Parkinsons sjukdom: att stödja fysisk aktivitet i det vardagliga livet med hjälp av eHälsoverktyg

Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros

Främjande av fysisk aktivitet och hälsa efter stroke eller transitorisk ischemisk attack - en innovativ e-hälsolösning via telehälsa

Ex-Med Cancer: ett samhällsbaserat träningsprogram för patienter med cancer

Digital kognitiv uppföljning och stöd efter kirurgi

IMPROVE - Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: Implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med invandrarkvinnor i Sverige

Hur kan vi förebygga könsrelaterat våld bland ungdomar i urbana fattiga miljöer under en folkhälsokris? En longitudinell studie i Sydafrika

Tidig intervention och vård för personer med missbruk av smärtstillande opioider

"Hårt sex": myt eller verklighet. Klinisk kartläggning av förändringar i sexuellt våld över tid och ungdomars erfarenheter av olika sexuella praktiker.

2021-06-23
Kay Sundberg