Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå - RESPI

NASP har tagit fram ett kunskapsunderlag som både beskriver evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmord, och även olika ”förutsättningar” som NASP anser nödvändiga för ett fungerande suicidpreventivt arbete.

Arbetar du för en region eller kommun och önskar att få hjälp med framtagning och tolkning av statistik till en handlingsplan för suicidprevention? Då kan du skicka ett mail till nasp[at]ki.se så hjälper vi dig. 

Rekommendationerna kring evidensbaserade insatser som görs på RESPI baseras på en systematisk litteraturöversikt som genomfördes av NASP.

Vårt mål var att bedöma evidensgraden för alla självmordspreventiva insatser som har utvärderats vetenskapligt. Litteratursökningen avgränsades dock till att endast inkludera studier som utvärderat befolkningsinriktade insatser med självmord eller självmordsförsök som utfallsmått. Konsekvensen av denna avgränsning är att rekommendationerna inte inkluderar potentiellt relevanta insatser som exempelvis minskar prevalensen av depression, om dessa inte utvärderats gällande självmord eller självmordsförsök. Vi tar inte heller upp specifika terapeutiska eller farmakologiska insatser, även om dessa har utvärderats gällande självmord eller självmordsförsök. Anledningen till att endast befolkningsinriktade insatser presenteras är att vi anser att självmord är ett samhällsproblem som vården på egen hand inte kan eller ska tackla. Det förebyggande arbetet kräver att även andra aktörer i samhället involveras och tar ansvar.

Syftet med denna hemsida är att stödja dessa viktiga aktörer i att kunna göra välgrundade prioriteringar bland olika insatser för att minska suicid i Sverige. Målgruppen för hemsidan är därmed bred, och inkluderar allt från myndigheter till regionala eller kommunala verksamheter, samt privata företag och intresseorganisationer.

GH
Innehållsgranskare:
2023-05-16