Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård

En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt i filmen "Kärleken är den bästa kicken".

Målgrupper

Personal på högstadie- och gymnasieskolor, på ungdomsmottagningar och regionala ungdomscentra och övriga som bedriver organiserad verksamhet för ungdomar.

Kursmål

Kursens huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord bland elever samt att lära dem hantera kriser, ångest, depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla.

Kursen ska vidare medverka till att:

 • Ge kunskaper om medicinska, psykosomatiska och psykiska symtom
 • Ge information om olika faktorer som ligger till grund för ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och försök
 • Ge information om depressionens kännetecken bland ungdomar
 • Ge information om olika behandlingsmetoder samt hur personalstöd, lärarstöd och kamratstöd kan byggas upp
 • Att förbereda utbildningsverksamhet bland föräldrar och elever inom ovanstående områden med utgångspunkt från filmen

Innehåll

 • Statistisk beskrivning kring hur situationen ser ut för ungdomar i Sverige jämfört med internationella data.
 • Depressionens igenkänningstecken hos barn och ungdom.
 • Hur stress, mobbning, identitet påverkar ungdomars psykiska hälsa.
 • Ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och självmordsförsök utifrån olika sårbarhetsmodeller, samt självmordsrisker hos ungdom.
 • Vad skolan och/eller andra personalgrupper kan göra efter ett självmordsförsök samt förebyggande åtgärder i form av olika handlingsplaner.

Undervisning

Utbildningen omfattar 1½ dag. Utgångspunkten är filmen "Kärleken är den bästa kicken". Innehållet i kursen kommer att förmedlas genom föreläsningar och gruppdiskussioner. Undervisningen är problembaserad och utgår från deltagarnas egna erfarenheter av tonåringar och deras psykiska ohälsa. För att på bästa sätt tillgodogöra sig innehållet och även få möjlighet att arbeta med undervisningsmaterialen inom den egna verksamheten, rekommenderas att minst två personer från samma arbetsplats deltar i utbildningen. Vi rekommenderar även att någon utbildningsansvarig vid skolan deltar för att momentet lättare skall kunna införlivas i de olika programmen.

Möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen och tillämpa erfarenheterna inom den egna verksamheten ökar om deltagarna tar del av den rekommenderade litteraturen.

Pris

Kursen kostar 3800 SEK exkl. moms/deltagare. Vill man efter genomgången kurs köpa filmen kostar den 200kr.

Upplägg

Dag 1: 09.00 - 17.00

Presentation av kursen och dess upplägg
Statistiska uppgifter - teorier - sårbarhet - orsaker till självmord och självmordshandlingar
Filmvisning och uppföljning av filmen
Pedagogiska handlingsprogram i förebyggande syfte - personalstöd, lärarstöd och kamratstöd

Dag 2: 09.00 - 13.00

Självmord ur en anhöriges perspektiv via film
Depression och medicinsk behandling vid depression
Kompletterande information

Litteratur

 • Alin Åkerman, B (2000) Kärleken är den bästa kicken. Bakgrund och förundersökning av en filmdokumentär för självmordsprevention bland högstadie- och gymnasieelever. Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention.
 • Alin Åkerman, B (2002) Hur upptäcker vi sårbara elever? Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.
 • Beskow, J m fl (2005) Suicidalitetens språk. Studentlitteratur
 • Brodin, J (red) (2008) Barn i utsatta livssituationer. Gleerups
 • Holm, S L (2006) Den onödigaste döden och konsten att älska. Verbum Förlag AB
 • Nyberg, UK (2013) Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord, Natur och Kultur
 • Runeson, B & Setterberg, G. (1998) Manual till filmen "Kärleken är den bästa kicken". Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. (delas ut i samband med kursen)
 • Wahlden, C (2007) För bra för att dö. Tiden
 • Wasserman, D (2000) Depression, en vanlig sjukdom. Natur och Kultur.
 • WHO (2003) Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever. Världshälsoorganisationens stödmaterial för lärare och annan skolpersonal anpassat till svenska förhållanden
 • Wiklund, L (2013) Lisa – ett liv. Eget förlag. Kan beställas via e-postadress: larwik@telia.com

Utbildningstillfälle 2020

Inget datum annonserat ännu för 2020.
Vid frågor och intresseanmälan vänligen kontakta britta.alin-akerman@ki.se

Anmälan

Anmälan måste ske per e-post nasp@ki.se. Speciell anmälningsblankett behövs inte.

Kursledare och kontaktperson