Advanced Cancer Therapies (ACT) forskningscentrum

Visioner och Mål
Att generera upptäckter som snabbt kan omsättas till kliniska tillämpningar till nytta för patienter och samhället i stort.

1. Etablera effektiva, innovativa och målriktade angreppssätt att behandla cancer.

2. Utveckla nya metoder och stärka befintliga tekniska plattformar.

3. Utbilda nästa generation av experimentella respektive kliniska forskare på olika stadium i deras karriärer.

Strategiska rekryteringar och förnyelse

ACT värdesätter duktiga unga forskare och centret har rekryterat fyra unga grundforskare, varav tre forskarassistenter och en forskare, alla med unika och komplementära kunskaper. ACT håller på att rekrytera en klinisk forskare med erfarenhet av farmakologi/cancerbiologi för att jobba som koordinator för innovativa kliniska prövningar. Denna person kommer att jobba för att få lovande forskningsresultat att påbörja kliniska prövningar samt att assistera etablering av kliniska prövningar för nya användningsområden av redan godkända läkemedel.

Infrastruktur

Vi har satt upp och etablerat tekniska plattformar för nyckelfunktioner såsom:

- Screening av kemiska bibliotek och image-baserad validering av träffar i kliniska prover

- Multi-variant analys av effekten av potentiella läkemedal i kliniska prover med hjälp av systembiologi

- Kemisk biologi

- Musmodeller

Integrering av forskargrupper

- Forskargrupperna jobbar tillsammans i 18 gemensamma projekt

- Flera forum finns för naturliga interaktioner mellan forskargrupperna, såsom seminarier, projektmöten och en årlig konferens

Forskning

Vi använder oss av ett multidiciplinärt angreppssätt som interagerar klinisk forskning med screening av kemiska bibliotek och målidentifieringstekniker, vilka inkluderar cell- och molekylärbiologi, transcriptomics, proteomics, computational biology och in vivo imaging tekniker. Vi har ett antal projekt på olika nivåer av drug discovery, från identifiering av träffar vid screening av kemiska bibliotek och hela vägen till kliniska prövningar med identifierade molekyler. Många av dessa projekt visar lovade resultat och centret är väl förberett för att leva upp till sina mål.

Vi ska identifiera och karaktärisera nya molekyler som riktar sig mot kritiska cancer-signalvägar i cancerceller.

 

Lediga anställningar

Det finns inga lediga anställningar just nu.

 

Nyheter

Aprea meddelar positiva data från en klinisk fas I/II-studie med APR-246 på patienter med långt framskriden cancer

STOCKHOLM den 18 september 2012. Aprea offentliggjorde idag positiva data från en avslutad fas I/II-studie med läkemedelskandidaten APR-246. Resultaten från studien har publicerats i Journal of Clinical Oncology. Baserat på dessa positiva data planerar Aprea att initiera en fas II proof-of-concept-studie inom äggstockscancer. Aprea är ett av Karolinska Developments portföljbolag.

I den avslutade fas I/II-studien gavs ökande doser av APR-246 som monoterapi till 22 patienter med långt framskriden blod- eller prostatacancer under upp till fyra dagar i följd. Dosbegränsande toxicitet observerades först vid plasmanivåer långt över förväntade terapeutiska plasmanivåer. Studien visade också dosproportionell och tidsoberoende farmakokinetik för APR-246 i det studerade dosintervallet.

Resultaten från studien har publicerats i Journal of Clinical Oncology. Förutom att rapportera att läkemedlet tolererades väl, drar författarna slutsatsen att APR-246 framkallar biologiska effekter och att det finns fall med kliniska effekter på tumörbördan. Hos en patient med långt framskriden blodcancer uppnåddes en halvering av antalet blastceller i benmärgen.

Ulf Björklund, VD, Aprea:

"Det här är verkligen uppmuntrande resultat. Vi planerar nu att ta den p53-aktiverande läkemedelskandidaten APR-246 vidare in i en fas II-studie i äggstockscancer med muterat p53 i kombination med konventionell kemoterapi."

I den nya fas II-studien kommer APR-246 ges i kombination med ett återinförande av en karboplatinbaserad behandling. En tydlig synergistisk effekt mellan APR-246 och det ofta använda cancerläkemedlet karboplatin har observerats i prekliniska experiment.

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development:

"Det här är synnerligen lovande data. Trots att det primärt var en säkerhetsstudie indikerar resultaten att APR-246 har en antitumöreffekt. APR-246 tolererades väl och säkerhetsprofilen skiljer sig markant från traditionella cytostatika, vilket är viktigt. Med dessa data kan vi se en markerad väg framåt för APR-246, särskilt i karboplatinbaserad behandling."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO, Aprea AB Ulf Björklund
Phone: +46 (0)8 508 845 04
E-mail: ulf.bjorklund@aprea.com

CEO, Karolinska Development AB Torbjörn Bjerke
Phone: +46 (0)72 744 41 23
E-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com