Skip to main content

Komplikationer vid kärlkirurgi

Projektledare Carl-Magnus Wahlgren

Docent

Carl-Magnus Wahlgren

Telefon: 08-517 744 55
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Carl.Magnus.Wahlgren@ki.se
Doktorander
Alireza Daryapeyma Postoperative infection in vascular surgery
Sari Hammo Effect of aortic stentgrafts on aortic stiffness and cardiac function
Carl Montán Bleeding complications in endovascular surgery
Linn Smith Aspects of thrombolysis in vascular surgery
Marcus Wannberg Bleeding and coagulopathy after vascular injury and trauma
Ove Thott Antithrombotic treatment after vascular intervention in peripheral arterial disease

Hjärt-kärlsjukdom är den dominerande orsaken till sjukdom och död i västvärlden. Även om kirurgisk vård kan förhindra förlust av liv är det också förenat med en stor risk för komplikationer. Kirurgiska komplikationer utgör en betydande sjukdomsbörda för samhället och är ett globalt hälsoproblem. Förutom systemiska komplikationer i form av hjärtinfarkt, lungproblem och njursvikt efter kärlkirurgi kan komplikationer delas in i tre stora grupper:

  • Komplikationer i form av lokal blodbrist (ischemi)
  • Blödningskomplikationer
  • Infektionsrelaterade komplikationer

Föreliggande forskningsprogram belyser olika aspekter av komplikationer i form av blodpropp (trombos), blödning och infektion i samband med kärlskada och vid kärlkirurgi. Normal koagulation syftar till att stoppa blödningar och att förhindra blodproppar. Det koagel som bildas för att stoppa en blödning får inte växa sig så stor att det täpper till blodkärlet och bildar en blodpropp. Detta kräver ett välbalanserat system där flera olika faktorer i kärlet samverkar. I forskningsprogrammet kommer blodförtunnande behandling, blödningsdiagnostik och blodtransfusion efter kirurgi och allvarlig skada att studeras. Hur infektioner efter hjärt-kärlkirurgi skall tidigt kunna diagnosticeras så att rätt behandling kan sättas in kommer även att undersökas. Projekten förväntas ge ökade kliniska kunskaper och identifiera nya behandlingsmöjligheter som skall kunna tillämpas i vården och komma patienterna till godo.