Historia och framtidsvision

Historia

Forskargruppsledare Pernilla Lagergren disputerade 2006 och är sedan 2011 professor i kirurgisk vårdvetenskap. Sedan 2006 har 11 personer disputerat i gruppen. Under ”Vilka vi är” kan du läsa mer om oss.

Gruppen studerar på olika sätt hälsorelaterad livskvalitet, symtom, viktutveckling och psykologiska aspekter hos patienter med övre gastrointestinal cancer med fokus på matstrupscancer. För att studera alla dessa aspekter använder sig gruppen av patientrapporterade mätinstrument vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner eller mår. Faktorer kopplade till livskvalitetsnedsättning, risk för symtom, negativ viktutveckling och psykologiska reaktioner och återhämtning efter sjukdom och behandling försöks identifieras. Det finns ett behov av att vidareutveckla användandet och bearbetningen av patientrapporterade mått och gruppen har intensifierat ett fokus på metodutveckling inom detta område. Vidare studeras även hur olika faktorer (t.ex sjuklighet, vikt, fysisk aktivitet, reflux och sömn) påverkar välbefinnandet i befolkningen i stort.

Gruppen har som övergripande mål för framtiden att

  1. Förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten och emotionellt välbefinnande hos patienter med övre gastrointestinal cancer.
  2. Påvisa vägar till ett bättre liv efter operation för matstrupscancer genom en djupare förståelse om dessa patienter och deras närstående.
  3. Fördjupa förståelsen för och vidareutveckla metodologin inom användandet av patientrapporterade mätinstrument.
  4. Identifiera påverkbara faktorer för förbättrad hälsa i befolkningen i stort.

För att uppnå våra mål använder vi oss av olika metoder för att testa våra vetenskapliga hypoteser, bland annat epidemiologiska och observationella kliniska studier. Prospektiva och nationella datainsamlingar pågår och planeras.

Lilian Pagrot
2024-02-07