Skip to main content

Forskarutbildning vid MMK

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi ca 150 doktorander.

Spikade avhandlingar

Forskarutbildningen vid Karolinska Institutet innebär motsvarande fyra års heltidsstudier för doktorsexamen eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Den faktiska studietiden för doktoranderna varierar dock.

Under större delen av utbildningen deltar doktoranden aktivt i ett praktiskt forskningsprojekt. Den blivande doktoranden väljer handledare och i samråd med denne projekt. I utbildningen ingår sedan också deltagande i kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter. För kunskaps- eller kurskrav och i förekommande fall tillhörande litteratur gäller att samtliga doktorander vid Karolinska Institutet skall uppnå ett kunskapsmål motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng (1,5 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under en vecka) för doktorsexamen eller minst 15 högskolepoäng för licentiatexamen.

Utbildningen är öppen för svenska och utländska studenter.

Antagning

Antagningsprocess vid MMK (2019-01-08)

Mer information om KIs nya antagningsprocess (2018-10-16)

Forskarutbildningsnämndens sammansättning

Ordförande: Catharina Lavebratt, studierektor
Lärarrepresentant Område
Richard Rosenquist Klinisk genetik
Daniel Nilsson Sällsynta diagnoser
Anna Lindstrand Sällsynta diagnoser
Lennart Blomqvist Diagnostisk radiologi
Jan van der Linden Thoraxanestesiologi och intensivvård
Maria Westin Idrottsmedicin
Elisabetta Dare Signaltransduktion
Ivan Shabo Endokrin kirurgi
Ljubica Perisic Kärlkirurgi
Paul Ackermann Ortopedi
Cecilia Österholm Corbascio Thoraxkirurgi
Jannike Nickander Klinisk fysiologi
Doktorandrepresentant Område
Anders Kämpe Klinisk genetik
Maria Pettersson Sällsynta diagnoser
Florian Schober Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Meike Paschen Signaltransduktion
Cheng Xu Tillväxt och metabolism
Robin Fröbom Endokrin kirurgi
Antti Siika Kärlkirurgi
Adjungerade
Anders Franco-Cereceda Prefekt
Therese Kindåker Administrativ chef
Katharina Breitholtz Studieadministratör
Ann-Britt Wikström Studieadministratör
Britt-Marie Witasp Redovisningsansvarig

Forskarutbildningsnämndens sammanträdestider

Datum Tid Plats
Onsdag 23 januari 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 6 mars 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 3 april 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 8 maj 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
Onsdag 12 juni 15.30 Erling Perssons seminarierum L1:03

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Genomförd halvtidskontroll är obligatorisk för att få tillstånd att disputera vid KI.

Vad krävs för att göra halvtidskontroll

Minst 7,5 hp av utbildningens allmänvetenskapliga baskurser (gäller doktorander registrerade inom Medicinsk vetenskap) ska vara avklarade innan halvtidskontroll kan genomföras.

För doktorander antagna fr.o.m. 090701 gäller att Statistik och forskningsetik ska ingå i de allmänvetenskapliga baskunskaperna samt att KI:s introduktion för utbildning på forskarnivå ska vara genomförd.

Minst en årlig uppföljning av studieplanen bör ha genomförts mellan registrering och halvtidskontroll.

Mer information
Ansökan om halvtid vid MMK
Blankett 5 - Halvtidskontroll

Disputation/ Licentiatexamen

Formerna för disputationen regleras i Högskoleförordningen och finns beskrivna på ki.se

Dags att disputera

Att tänka på innan ansökan om disputation lämnas in:

 • Lämna in ansökan 11-12 veckor innan disputation.
 • Samtliga ledamöter i Betygsnämnden ska vara docenter eller professorer.

Information som ska framgå av ansökan:

 • Att doktorandens forskningsaktivitet motsvarar stipulerade fyra års heltidsstudier. Om detta inte framgår i LADOK skall en kompletterande redovisning av doktorandens forskningsaktivitet bifogas i ansökan.
 • Planerad disputationsplats, inklusive rum.
 • En utförlig beskrivning av Betygsnämndens samt opponentens ämneskompetens.
 • Särskild motivering om forskningsarbetet inte genomgått etikprövning.

Blanketter inför disputation:

Blankett 9 - Ansökan om disputation
Blankett 10 - Betygsnämndens förhandsgranskning
Blankett 11 - Protokoll vid disputation
Blankett 12 - Ansökan om ändring i godkänd disputations- eller licentiatansökan

Tryckning av avhandling

Här finns det mesta av den information som behövs när du ska trycka din avhandling.

Formgivning och tryck av avhandling

Tryck av avhandling

Länk till sammanträdestider i disputationskommittén

Ersättning för disputationskostnader

Gäller fr o m 1 juli 2013.

Institutionsgemensamma medel bekostar

 • ersättning till opponent i form av arvode, sociala avgifter och påslag för indirekta kostnader
 • faktura på tryckkostnad för avhandling upp till 10.000 kr

Detta gäller för doktorander som är registrerade vid vår institution vid disputationstillfället och för disputationer som äger rum fr o m ht 2013.

Har du frågor rörande kostnader vid disputation vänd dig direkt till din grupps kontaktperson vid MMK:s ekonomiavdelning.

Licentiatexamen

Licentiatexamen kan avläggas efter motsvarande två års heltids (120 högskolepoäng) forskarutbildningsstudier. För bedömning av licentiatavhandling och licentiatseminarium utses särskild betygsnämnd men ej opponent.

Efter licentiatexamen har doktoranden avslutat sin forskarutbildning vid Karolinska Institutet. Möjlighet finns dock att vid senare tidpunkt ansöka om antagning till forskarutbildningens senare del med avsikt att uppnå doktorsexamen.

Dags för licentiatexamen

Blankett 6 - Ansökan om Licentiatexamen
Blankett 7 - Betygsnämndens förhandsgranskning, licentiatseminarium
Blankett 8 - Protokoll licentiatexamen

Handledare

Grönt ljus -godkännande av handledare

För varje doktorand ska det utses minst två handledare

För varje doktorand ska

 • minst en av handledarna vara docent eller professor
 • huvudhandledaren (i normalfallet) vara verksam vid KI
 • minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, vara verksam vid den institution som antar doktoranden.

För att utses till handledare krävs avlagd doktorsexamen.

Alla handledarna ska vara väl förtrogna med Karolinska Institutets regler för forskarutbildning.

Även om doktoranden enbart kan registreras vid en institution, kan utbildningen med fördel ske vid flera institutioner och med handledare från flera institutioner. Vid antagning ska överenskommelse träffas om hur handledning och aktivitet ska organiseras och delas mellan handledarna. Detta ska också specificeras i den individuella studieplanen.

Mer info, Regler för utbildning på forskarnivå, punkt 6

Blanketter

Blankett 15 - Byte av handledare

Överenskommelse mellan handledare

Tillgodoräknande av kurser/ inrapportering av poänggivande moment

Tillgodoräknande av kurser, konferenser, seminarier, undervisning m.m. vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Tillgodoräknande av kurser från andra universitet och högskolor ska göras på därför avsedd blankett (Blankett 13: Ansökan om tillgodoräknande av kurs) som lämnas till studieadministratören.

Kurser som är avklarade redan vid doktorandregistreringstillfället och som doktoranden önskar tillgodoräkna sig i forskarutbildningen bör stå med i den individuella studieplanen. Kurserna skall anmälas till studieadministratören (Ann-Britt Wikström, L1:00 eller Katarina Breitholtz, L1:03) så snart som möjligt efter antagning till forskarutbildningen. Observera att även doktorandkurser vid KI som är avslutade innan registrering måste anmälas.

Blankett 13 - Ansökan om tillgodoräknande av kurs
Blankett 16 - Inrapportering av poänggivande moment

Regler och allmän studieplan

Aktivitets- och försörjningsrapportering

Enligt Högskoleförordningen 6 kap - Allmänna bestämmelser och fakultetsnämndens uppgifter, skall forskarstuderande varje termin rapportera aktivitet och försörjning till institutionens studierektor för forskarutbildning och dessa uppgifter ska registreras i Ladok.
Med aktivitet avses den andel av motsvarande heltidsengagemang inom forskarutbildningens projekt och poänggivande moment som doktoranden ägnat sig åt under terminen.

Årlig uppföljning

Den individuella studieplanen och framsteg i utbildningen på forskarnivå ska följas upp skriftligen varje år.

Den första årliga uppföljningen ska förutom den skriftliga rapporten även erbjudas muntligen med institutionens studierektor för forskarutbildning. Det kan ske enskilt, eller i grupp med alla nyantagna vid institutionen. Syftet är att fånga upp eventuella oklarheter, säkerställa att utbildningen har kommit igång enligt plan och att etablera en kontakt mellan studierektor och doktorand.

Genomförd årlig uppföljning ska registreras i Ladok.

Blankett 4 - Årlig uppföljning

Byte av forskarutbildningsämne/institution

Blankett 14 - Byte av forskarutbildningsämne till medicinsk vetenskap/institution

Kontaktuppgifter

Studierektorer

Forskare

Catharina Lavebratt

Telefon: 08-517 765 24
Enhet: Neurogenetik
E-post: Catharina.Lavebratt@ki.se

Studieadministratörer

Handläggare

Ann-Britt Wikström

Telefon: 08-517 733 53
Enhet: Administration
E-post: Ann-Britt.Wikstrom@ki.se

Administratör

Katarina Breitholtz

Telefon: 08-517 721 97
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Katarina.Breitholtz@ki.se

FAQ MMK