Grund och avancerad nivå vid Institutionen för medicin, Solna

Institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet är profilerad mot utbildning och forskning runt vanligt förekommande sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, inflammation med fokus på allergi, reumatologi, hudsjukdomar och infektionssjukdomar. Vi utnyttjar det nära samarbetet mellan våra utbildningar och forskning för att garantera våra studenter en förstklassig utbildning.

Grundutbildning

Vår grundutbildning ges inom de biomedicinska programmen och läkarprogrammet, men som student kommer du också att möta studenter och personal från andra professioner.

Nära samarbete mellan sjukhuset och institutionen ger dig en unik möjlighet att förstå och tillämpa grunderna i biomedicin och medicin medan ditt kritiska tänkande utvecklas och din nyfikenhet stimuleras.

Utmana oss!

Ladok-system på KI

Mer information om Ladok

Program i biomedicin

Institutionen ger kurser inom tre olika program i biomedicin. All information är på engelska. Klicka på länken "This page in English" högst upp till höger på sidan.

Kandidatprogrammet i biomedicin

Information om programmet

Molecular Medicine - Cardiometabolic and Infectious Diseases, 15 hp

Kursen fokuserar på de molekylära, cellulära och fysiologiska mekanismerna, patologi, diagnostik och behandling av vanliga kardiometabola och infektionssjukdomar, inklusive globala aspekter. Relevanta molekylärbiologiska teknologier som används inom translationell forskning inom området för dessa sjukdomar granskas. 

Materprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i biomedicin, 120 hp

Det biomedicinska forskningsfältet är brett och expanderar ständigt. Masterprogrammet i biomedicin vänder sig till dig som vill arbeta med att ta fram ny avancerad kunskap för att förbättra människors hälsa.

Information om programmet

Avancerad biomedicin 10,5 hp.

Kursens syfte är att studenten ska förstå sambandet mellan hur förändringar på molekylär nivå kan påverka basala funktioner i enskilda celler och/eller organ i relation till hela människan; speciellt fokus läggs på förändringar från frisk till sjuk vävnad och koppling till symptom, diagnos och behandling av olika sjukdomar. Studenten ska även tillägna sig yrkeskunskaper och generiska kompetenser. Kursen fungerar som en introduktion till Masterprogrammet i biomedicin.

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Programmet är ett samarbete mellan KTH, KI och SU. Läs om programmet hos KI eller KTH.

Frontiers in translational medicine, 13 hp

Efter den här kursen ska studenterna förstå varför och hur stora datamängder av cellulär, molekylär biologisk och molekylär genetisk data genereras från ett biomedicinskt perspektiv och hur resultaten kan tillämpas för att förbättra vår kunskap om mänskliga sjukdomar.

Läkarprogrammet

Termin 4

Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering, 22,5 hp

Under kursen fördjupas träningen av den professionella och kliniska kompetensen genom övningar i personcentrerad konsultation och kommunikation. Kursen baseras på kunskap från tidigare kurser genom att basvetenskapliga och patofysiologiska förklaringsmodeller integreras med symtom och fynd under färdighetsträning av anamnes och status samt val och tolkning av diagnostiska undersökningar i differential­diagnostiska resonemang. Fördjupning inom professionellt bemötande samt kunskap om och förståelse för, normala och patologiska, psykologiska reaktioner och deras relevans för den medicinska diagnostiken diskuteras. Därutöver tränas ett vetenskapligt och hälsofrämjande förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen och läkaryrket.

Termin 5

Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning, 30 hp

Kursen, som bygger på basvetenskaplig kunskap och professionella färdigheter från termin 1–4, innehåller grundläggande kunskaper, färdigheter och praktisk träning av läkarrollen i vårdteamet. Undersökning, prioritering, differentialdiagnostiskt resonemang, samt basal handläggning av vanliga, allvarliga och akuta invärtesmedicinska tillstånd är centralt i kursen. Pedagogiska teorier och principer för klinisk handledning, återkoppling och bedömning samt principer för analys av evidensgrad vid val av klinisk handläggning presenteras. Dessutom ingår tolkning av relevanta radiologiska och klinisk-fysiologiska undersökningar. Teoretiska grunder inom allmänmedicin, geriatrik och klinisk-farmakologi presenteras. Under kursen tränas att, utifrån kliniska tillstånd, symtom och fynd, tillämpa basvetenskapliga och patofysiologiska förklaringsmodeller baserat på kunskap och förståelse från tidigare kurser. Professionell och vetenskaplig kompetens samt global och jämlik vård och hälsa av betydelse för den fortsatta utbildningen och läkaryrket tränas.

Termin 6

Klinisk medicin 2: Invärtesmedicinsk fördjupning och breddning, 25,5 hp 

Kursen ges under termin 6 på läkarprogrammet, Karolinska institutet, och innehåller fördjupning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom det invärtesmedicinska området och reumatologi, samt breddning av kunskaper och färdigheter inom infektion, hud- och könssjukdomar, klinisk farmakologi, geriatrik och allmänmedicin. Med utgångspunkt från patientfall och symtom och fynd diskuteras medicinsk handläggning.

SVK Kurser

Termin 10

Fokus akutsjukvård - den akuta vårdkedjan 7,5 hp

Termin 7
Expeditions- och vildmarksmedicin, 3hp

KB
Innehållsgranskare:
2024-05-07