Lars Rydéns forskargrupp

Diabetes & hjärtkärlsjukdom

Professor, senior

Lars Rydén

Telefon: 08-517 721 71
Enhet: Forskargrupp J Pernow
E-post: Lars.Ryden@ki.se

Sedan 10-15 år tillbaka driver forskningsgruppen kring Professor Lars Rydén kliniskt inriktad forskning inom området diabetes och hjärtinfarkt och har byggt upp en stor kunskapsmassa inom området. Forskningsinsatserna har rönt stor uppmärksamhet nationell och internationellt. Gruppen har tagit initiativ till och lett studier med patientrekrytering vid åtskilliga sjukvårdsenheter inom och utom landet. Dessa har lett till ett antal högt rankande och ofta citerade artiklar och hittills åtta doktorsavhandlingar.

Några exempel på kända studier med ursprung från forskargruppen är de två DIGAMI undersökningarna, GAMI studien och den stora Euro Heart Survey om diabetes och hjärtkärlsjukdom samt DADD (Diabetes and Diastolic Dysfunction). Resultaten har redan fått betydelse för inställningen till utredning och behandling samt prognosställande hos personer med diabetes och hjärtinfarkt. Bl. a. har det visat sig att intensiv blodsockerkontroll är viktigt för överlevnaden hos diabetiska hjärtinfarktpatienter. Dessutom har gruppen påvisat att en majoritet, omkring två tredjedelar, av patienter med kranskärlssjukdom har tidigare inte kända störningar i sin glukosomsättning och att detta har betydelse för deras framtidsutsikter.

Fortsatta studier pågår för att kartlägga vad detta samband kan bero på och hur man bäst ska ta omhand om personer med glukosstörning och diabetes för att förbättra prognosen efter hjärtinfarkt. Likaså pågår kartläggningsarbete om sambandet mellan hjärtsvikt och diabetes och andra glukosomsättningsstörningar och deras omhändertagande.

Det är av stor vikt att klargöra hur prognos och behandling hos diabetiker med hjärtinfarkt kan förbättras. För detta behövs ökad kunskap om hur vi idag behandlar och om nya behandlingsmöjligheter och om riskfaktorer vid sidan av de traditionella, högt blodtryck och höga blodfetter samt rökning. Att kartlägga och åtgärda oupptäckta glukosstörningar hos hjärtinfarktpatienter är viktigt dels för individens risk för framtida diabeteskomplikationer och dels för den ökade kardiovaskulära risken som tillståndet medför. Det torde dessutom finnas avsevärda hälsoekonomiska vinster i att förhindra kardiovaskulära komplikationer, de allvarligaste och mest kostsamma hos patienter med glukosomsättningsstörningar. Inom en snar framtid torde screening med glukosbelastning att införas på hjärtintesivvårdavdelningar inte bara inom vårt land utan internationellt. Riktlinjer för omhändertagande av denna patientkategori kommer att föreskriva sådana undersökningar och därvid med stöd av vår forskning. Hur dessa patienter bäst skall tas om hand är något vi för närvarande studerar i nya, stora studier i planeringsfasen.

Inom forskargruppen arbetar en stort antal personer med specialutbildning kring monitorering av studier och Good Clinical Practice, databashantering och statistisk analys. Självfallet har de dessutom betydande kunskaper om kliniskt omhändertagande av hjärtpatienter med diabetes och glukosstörningar.

Samarbetspartners

Forskargruppen samarbetar med flera andra forskargrupper vid Karolinska Institutet och vid andra universitet och högskolor inom och utom landet. Bland dessa märks grupperna kring:

Professor Lars Wallentin vid Uppsala Clinical Research Center, Uppsala Universitet

- registerstudier av infarktpatienter med och utan diabetes

Professor Björn Klinge vid tandläkarhögskolan, KI

- samspelet mellan parodontit och kardiovaskulär sjukdom

Professorerna Suad Efendic och Kerstin Brismar vid endokrinoligiska kliniken, KS

- molekylära mekanismer bakom glukometabola störningar och hjärt-kärlsjukdom

Professor Maarten Simoons, Thoraxcenter Rotterdam,ESC (guidelines)

- Euro Heart Survey diabetes and the heart

Professorerna Hertzel Gerstein och Salim Yusuf , Mc Masteruniversitete, Hamilton, Canada

- ORIGIN en global studie av effekten av tidig insulinbehandling vid nyupptäckt diabetes

Utvalda publikationer

12727151

Gruppmedlemmar

 • Lars Rydén, Professor emeritus, gruppledare
 • Klas Malmberg, Professor
 • Anna Norhammar, leg läk, Med Dr
 • John Öhrvik, Statistiker, Docent
 • Linda Mellbin, Leg läkare, Med Dr
 • Christina Jarnert, Leg läk, Med Dr
 • Barbro Kjellström, BMA, Med Dr
 • Camilla Hage, Forskningssjuksköterska, Med Dr
 • Laura Venskutonyte, Leg läkare, Doktorand
 • Viveka Gyberg, Leg läkare, Doktorand
 • Merja Heinonen, Forskningssjuksköterska
 • Kerstin Höglund, Forskningssjuksköterska