Grund och avancerad nivå vid MedS

Institutionen för medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, är profilerad mot utbildning och forskning runt vanligt förekommande sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, inflammation med fokus på allergi, reumatologi, hudsjukdomar och infektionssjukdomar. Vi utnyttjar det nära samarbetet mellan våra utbildningar och forskning för att garantera våra studenter en förstklassig utbildning.

Grundutbildning

Vår grundutbildning ges inom de biomedicinska programmen och läkarprogrammet, men som student kommer du också att möta studenter och personal från andra professioner.

Nära samarbete mellan sjukhuset och institutionen ger dig en unik möjlighet att förstå och tillämpa grunderna i biomedicin och medicin medan ditt kritiska tänkande utvecklas och din nyfikenhet stimuleras.

Utmana oss!

Ladok-system på KI

Information till studenter på grund och avancerad nivå.

Här är en kort introduktionsfilm till Ladoks studentgränssnitt: Studentladok

Mer information om Ladok

Program i biomedicin

Institutionen ger kurser inom tre olika program i biomedicin. All information är på engelska. Klicka på länken "This page in English" högst upp till höger på sidan.

Kandidatprogrammet i biomedicin

Information om programmet

Molecular Medicine - Cardiometabolic and Infectious Diseases Cardiometabolic and Infectious Diseases, 15 hp

Masterprogrammet i biomedicin

Information om programmet

Avancerad biomedicin 10,5 hp.

Kursens syfte är att studenten ska förstå sambandet mellan hur förändringar på molekylär nivå kan påverka basala funktioner i enskilda celler och/eller organ i relation till hela människan; speciellt fokus läggs på förändringar från frisk till sjuk vävnad och koppling till symptom, diagnos och behandling av olika sjukdomar. Studenten ska även tillägna sig yrkeskunskaper och generiska kompetenser. Kursen fungerar som en introduktion till Masterprogrammet i biomedicin.

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Programmet är ett samarbete mellan KTH, KI och SU. Läs om programmet hos KI eller KTH.

Frontiers in translational medicine, 16,5 hp

Läkarprogrammet

Termin 4

Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering, 22,5 hp

Under kursen fördjupas träningen av den professionella och kliniska kompetensen genom övningar i personcentrerad konsultation och kommunikation. Kursen baseras på kunskap från tidigare kurser genom att basvetenskapliga och patofysiologiska förklaringsmodeller integreras med symtom och fynd under färdighetsträning av anamnes och status samt val och tolkning av diagnostiska undersökningar i differential­diagnostiska resonemang. Fördjupning inom professionellt bemötande samt kunskap om och förståelse för, normala och patologiska, psykologiska reaktioner och deras relevans för den medicinska diagnostiken diskuteras. Därutöver tränas ett vetenskapligt och hälsofrämjande förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen och läkaryrket.

Termin 5

Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning, 30 hp

Kursen, som bygger på basvetenskaplig kunskap och professionella färdigheter från termin 1–4, innehåller grundläggande kunskaper, färdigheter och praktisk träning av läkarrollen i vårdteamet. Undersökning, prioritering, differentialdiagnostiskt resonemang, samt basal handläggning av vanliga, allvarliga och akuta invärtesmedicinska tillstånd är centralt i kursen. Pedagogiska teorier och principer för klinisk handledning, återkoppling och bedömning samt principer för analys av evidensgrad vid val av klinisk handläggning presenteras. Dessutom ingår tolkning av relevanta radiologiska och klinisk-fysiologiska undersökningar. Teoretiska grunder inom allmänmedicin, geriatrik och klinisk-farmakologi presenteras. Under kursen tränas att, utifrån kliniska tillstånd, symtom och fynd, tillämpa basvetenskapliga och patofysiologiska förklaringsmodeller baserat på kunskap och förståelse från tidigare kurser. Professionell och vetenskaplig kompetens samt global och jämlik vård och hälsa av betydelse för den fortsatta utbildningen och läkaryrket tränas.

 

Klinisk medicin, 48 hp

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning medici, ges för sista gången VT23 (termin 6 HT23).

Ansvarig Ioannis Parodis, Institutionen för Medicin, Solna.
2 gång per/år, ca. 40 studenter per kurs, termin 5 och 6.

Kursen omfattar 32 veckor varav 6 är primärvård/geriatrik. Övriga ingående moment är intermedicinska subspecialiteter som gastroenterologi, hematologi, kardiologi, njurmedicin, lungmedicin samt akutmedicin. I kursen ingår även klinisk farmakologi samt hud och infektion (som har 3-4 v vardera). "Strimmor" finns för vetenskaplig och professionell utveckling. Interprofessionell träning sker på KUA-klinisk utbildningsmottagning på Närakuten, teamträning tränas även på KTC med patientsimulering.
Examination sker i form av sex skriftliga progressiva integrerade examina samt praktiskt som s k OSCE (Objective Structured Clinical Examination) .

SVK Kurser

Termin 6

Trombos och hemostas

Akut och kronisk inflammation

Termin 10

Fokus akutsjukvård säkert och effektivt beslutsfattande

Termin 11

Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning

Invasiv och medicinsk behandling av klaff och kranskärlssjukdom

 

KB
Innehållsgranskare:
2023-09-13