Grund och avancerad nivå vid MedS

Institutionen för medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, är profilerad mot utbildning och forskning runt vanligt förekommande sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, inflammation med fokus på allergi, reumatologi, hudsjukdomar och infektionssjukdomar. Vi utnyttjar det nära samarbetet mellan våra utbildningar och forskning för att garantera våra studenter en förstklassig utbildning.

Grundutbildning

Vår grundutbildning ges inom de biomedicinska programmen och läkarprogrammet, men som student kommer du också att möta studenter och personal från andra professioner.

Nära samarbete mellan sjukhuset och institutionen ger dig en unik möjlighet att förstå och tillämpa grunderna i biomedicin och medicin medan ditt kritiska tänkande utvecklas och din nyfikenhet stimuleras.

Utmana oss!

Ladok-system på KI

Information till studenter på grund och avancerad nivå.

Här är en kort introduktionsfilm till Ladoks studentgränssnitt: Studentladok

Mer information om Ladok

Program i biomedicin

Institutionen ger kurser inom tre olika program i biomedicin. All information är på engelska. Klicka på länken "This page in English" högst upp till höger på sidan.

Kandidatprogrammet i biomedicin

Information om programmet

Molecular Medicine - Cardiometabolic and Infectious Diseases Cardiometabolic and Infectious Diseases, 15 hp

Masterprogrammet i biomedicin

Information om programmet

Avancerad biomedicin 10,5 hp.

Kursens syfte är att studenten ska förstå sambandet mellan hur förändringar på molekylär nivå kan påverka basala funktioner i enskilda celler och/eller organ i relation till hela människan; speciellt fokus läggs på förändringar från frisk till sjuk vävnad och koppling till symptom, diagnos och behandling av olika sjukdomar. Studenten ska även tillägna sig yrkeskunskaper och generiska kompetenser. Kursen fungerar som en introduktion till Masterprogrammet i biomedicin.

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Programmet är ett samarbete mellan KTH, KI och SU. Läs om programmet hos KI eller KTH.

Frontiers in translational medicine, 16,5 hp

Läkarprogrammet

Den sjuka människan 2 (DSM2), 

Ansvarig , Institutionen för medicin, Solna
2 gånger /år, ca 40 studenter per kurs på termin 4

Kursen ges två gånger per år med cirka 40 studenter per kurs på termin 4. DSM2 är indelad i två moment och institutionen har det övergripande ansvaret för hela kursen gällande genomförande och examination. Under moment 1 undervisas, farmakologi och medicinsk mikrobiologi. Under moment 2 ger vi undervisning i klinisk konsultation (kku) vilket främst innebär färdighetsträning i anamnes och statustagning. I moment 2 ingår även klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi och diagnostisk radiologi som integreras med kku i problemorienterade temaveckor. I kursen ingår även primärvård, professionell utveckling och vetenskaplig utveckling.

Klinisk medicin, 48 hp

Ansvarig Ann-Sofie Backman, Institutionen för Medicin, Solna.
2 gång per/år, ca. 40 studenter per kurs, termin 5 och 6.

Kursen omfattar 32 veckor varav 6 är primärvård/geriatrik. Övriga ingående moment är intermedicinska subspecialiteter som gastroenterologi, hematologi, kardiologi, njurmedicin, lungmedicin samt akutmedicin. I kursen ingår även klinisk farmakologi samt hud och infektion (som har 3-4 v vardera). "Strimmor" finns för vetenskaplig och professionell utveckling. Interprofessionell träning sker på KUA-klinisk utbildningsmottagning på Närakuten, teamträning tränas även på KTC med patientsimulering.
Examination sker i form av sex skriftliga progressiva integrerade examina samt praktiskt som s k OSCE (Objective Structured Clinical Examination) .

SVK Kurser

Termin 6

Trombos och hemostas

Akut och kronisk inflammation

Termin 10

Fokus akutsjukvård säkert och effektivt beslutsfattande

Termin 11

Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning

Invasiv och medicinsk behandling av klaff och kranskärlssjukdom