Diabetes & hjärtkärlsjukdom

Teamet kring seniorprofessor Lars Rydén arbetar med kliniskt inriktad forskning inom området diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Professor, senior

Lars Rydén

Telefon:08-517 721 71

Enhet:Forskargrupp J Pernow

E-post:Lars.Ryden@ki.se

Gruppen har byggt upp en stor kunskapsmassa inom området och dess forskningsinsatser har rönt betydande uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Gruppen har tagit initiativ till och lett kliniska studier, i mindre och större skala med patientrekrytering vid åtskilliga sjukvårdsenheter i och utanför Sverige. Dessa har lett till ett antal högt rankande och ofta citerade artiklar och hittills 15 doktorsavhandlingar.

Några exempel på kända studier som utgått från forskargruppen är de två DIabetes Glucose and Acute Myocardial Infarction (DIGAMI) undersökningarna, Glucose And Myocardial Infarction (GAMI) studien, Euro Heart Survey om diabetes och hjärtkärlsjukdom, PAROdontit och dess relation till KRANsKärlsjukdom (PAROKRANK) samt de diabetesorienterade delarna av European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE IV och V). Resultaten av dessa studier har redan påverkat de internationella riktlinjerna för utredning, behandling samt prognosställande hos personer med diabetes och hjärtinfarkt. Bl.a. har gruppen visat att en majoritet, omkring två tredjedelar, av patienter med kranskärlssjukdom har tidigare oupptäckta störningar i sin glukosomsättning och att detta har betydelse för deras framtidsutsikter. Vi har även visat att ett oralt glukostoleranstest just nu måste anses vara det bästa sättet att screena för sådana störningar i högrisk populationer t.ex. de med etablerad hjärt-kärlsjukdom liksom att det föreligger ett samband mellan parodontit och hjärtinfarkt där glukosstörningar har betydelse.

Fortsatta studier pågår för att kartlägga vad dessa samband kan bero på och hur man bäst ska spåra och ta hand om personer med glukosstörning och diabetes för att förbättra prognosen efter hjärtinfarkt. Likaså pågår kartläggningsarbete om sambandet mellan hjärtsvikt och diabetes och andra glukosomsättningsstörningar samt  omhändertagande vid dessa tillstånd.

Det är av stor vikt att klargöra hur prognos och behandling hos individer med diabetes med hjärtinfarkt kan förbättras. För detta behövs ökad kunskap om hur vi idag handlägger den aktuella patientpopulationen och om nya behandlingsmöjligheter och om riskfaktorer vid sidan av de traditionella högt blodtryck, höga blodfetter samt rökning. Att kartlägga och åtgärda oupptäckta glukosstörningar hos hjärtinfarktpatienter är viktigt dels för individens risk för framtida diabeteskomplikationer och dels för den ökade kardiovaskulära risken som tillståndet medför. Det torde dessutom finnas avsevärda hälsoekonomiska vinster i att förhindra kardiovaskulära komplikationer, de allvarligaste och mest kostsamma hos patienter med glukosomsättningsstörningar. Hur dessa patienter bäst skall tas om hand är något vi för närvarande studerar i nya studier i planeringsfasen.

Den forskning vi bedriver är nära kopplad till den kliniska verksamheten och flera gruppmedlemmar har kombinerade forskar- och läkartjänster. Inom forskargruppen arbetar även ett stort antal personer med specialutbildning kring monitorering av studier och Good Clinical Practice, databashantering och statistisk analys. De har dessutom betydande erfarenhet av  kliniskt omhändertagande av hjärtpatienter med diabetes och glukosstörningar.

Samarbetspartners

Forskargruppen samarbetar med flera andra forskargrupper vid Karolinska Institutet och vid andra universitet och högskolor inom och utom landet. Bland dessa märks grupperna kring:

Professor Bertil Lindahl vid Uppsala Clinical Research Center, Uppsala Universitet

  - registerstudier av infarktpatienter med och utan diabetes, samt samspelet mellan parodontit  och kardiovaskulär sjukdom

Professor emeritus Åke Nygren KI samt Professorerna Björn Klinge och Anders Gustafsson och Docent Kåre Buhlin vid tandläkarhögskolan, KI

 - samspelet mellan parodontit och kardiovaskulär sjukdom

Professorna David Wood och Kornelia Kotseva, National Institute for Prevention and Cardiovascular Health, National University of Ireland

 - EUROASPIRE och INTERASPIRE

Professorerna Dirk de Baquer och Guy De Backer, Universitetet i Ghent, Belgien

- EUROASPIRE och INTERASPIRE

Professor Jaakko Tuomilehto National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland

- Diabetesrelaterade epidemiologiska studier främst inom ramen för EUROASPIRE och INTERASPIRE

Professorerna Hertzel Gerstein och Salim Yusuf, Mc Master Universitetet, Hamilton, Canada

- Internationella kliniska prövningar av läkemedel

Gruppmedlemmar

 • Lars Rydén, Senior Professor
 • Anna Norhammar, Professor
 • Linda Mellbin, Docent
 • Per Näsman, Högskolelektor, statistiker
 • Viveca Gyberg, Med Dr, Post Doc
 • Isabelle Johansson, Med Dr, Post Doc
 • Matthias Lidin, Med Dr
 • Anne Wang, Med Dr, Post Doc
 • Elina Rautio, Doktorand
 • Giulia Ferrannini, Doktorand
 • Stina Smetana, Leg sjuksköterska
 • Kerstin Höglund, Leg sjuksköterska
 • Eva Ólafsdóttir, Leg sjuksköterska
 • Victoria Boström Nilsson, Undersköterska
 • Helena Sundling, sekreterare

Utvalda publikationer

Norhammar A, Tenerz Å, Nilsson G, Hamsten A, Efendic S, Rydén L, Malmberg K. Glucose metabolism in patients with acute myocardial infarction and no previous diagnosis of diabetes mellitus - A prospective study. Lancet 2002; 359: 2140-2144.

Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, de Faire U, Gustafsson A, Holmer J, Kjellström B, Lindahl B, Norhammar A, Nygren Å, Näsman P, Rathnayake N, Svenungsson E, Klinge B. Periodontitis increases the risk of a first myocardial infarction. A report from the PAROKRANK Study. Circulation 2016; 133:576-583.

Gyberg V, De Bacquer D, Kotseva K, De Backer Guy, Schnell O, Sundvall J, Tuomilehto J, Wood D, Rydén L on behalf of EUROASPIRE IV Investigators. Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test and HbA1c. - A report from EUROASPIRE IV, a survey from the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2015; 36:1171-1177.

Ferrannini G, de Bacquer D, De Backer G, Kotseva K, Mellbin L , Wood D, Rydén L. On behalf of the EUROASPIRE V team. Screening for glucose perturbations and risk factor management in dysglycaemic patients with coronary artery disease - a persistent challenge in need of substantial improvement. A report from EUROASPIRE V. Diab Care 2020; 43:726–733.

Rautio E, Gadler F, Gudbjörnsdottir S, Franzén S, Rydén L, Svensson AM, Mellbin LG. Patients With Type 2 Diabetes Have an Increased Demand for Pacemaker Treatment: A Comparison With Age- and Sex-Matched Control Subjects From the General Population. Diabetes Care. 2020 Nov;43(11):2853-2858

Wang A, Gerstein HC, Lee SF, Hess S, Paré G, Rydén L, Mellbin LG. Testosterone and sex hormone-binding globulin in dysglycemic women at high cardiovascular risk: A report from the Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention trial. Diab Vasc Dis Res. 2021; 18:14791641211002475

LR
Innehållsgranskare:
2024-03-27