Anna Freyschuss forskargrupp - Mikrocirkulation

Forskningsarbetet fokuserar inom sfären oxidativ stress, endotelfunktion och microcirkulation. Gruppen arbetar med att studera sjukdomar såsom hyperlipidemi och vad endotelskada vid PCI, hormoner, statinbehandling, aferesbehandling, rökning, passiv rökning, e-cigaretter och snusning, har för inverkan på mikrocirkulationen, samt om ändrad mikrovaskulär reaktivitet kan påverkas av tillförda antioxidanter.

Det finns mycket starkt vetenskapligt stöd för att oxidation och reaktiva radikaler är involverade i olika processer i atherosklerosutvecklingen. Vi har sedan många år genomfört mekanistiska studier på området, både i djurmodeller och på människa. Som en funktionell modell har vi med mikrocirkulatorisk teknik studerat antioxidanters effekter på små blodkärl in vivo.

Den mikrocirkulatoriska tekniken, non-invasiv till sin karaktär, lockar till fortsatta studier på människa. Forskningsarbetet fokuserar inom sfären oxidativ stress, endotelfunktion och microcirkulation. Det finns många medicinskt och kardiologiskt intressanta tillstånd innebärande ökad oxidativ stress. Exempel är hyperlipidemi, diabetes och rökning.

Gruppen arbetar med att studera vad dessa sjukdomar, endotelskada vid PCI, hormoner, statinbehandling, aferesbehandling, rökning, passiv rökning, e-cigaretter och snusning har för inverkan på mikrocirkulationen och om ändrad mikrovaskulär reaktivitet kan påverkas av tillförda antioxidanter.

Nyckelord:

Mikrocirkulation

Forskargruppsledare

Anna Freyschuss

Gruppledare, MD PhD
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge

Samverkan

Denna forskargrupp bedriver samarbetsprojekt med olika grupper och forskare såsom:

  • KIDS
  • CMM
  • UAS
  • LabTec

Forskningsprojekt

  • Passiv rökning
  • Snusning och e-cigaretter
  • Microcirkulation i jämförelse med endotelsfunktionsmetoder inom PIVUS
  • Biomarkörer och antioxidanttillförsel vid PCI