Långvarig ohälsa efter tsunamikatastrofen 2004

Tsunamikatastrofen i Sydostasien 26 december 2004 är en av de största naturkatastroferna i modern tid. Med cirka 17 000 svenskar i Sydostasien vid detta tillfälle var Sverige ett av de svårast drabbade länderna i Europa.

Många som utsattes för denna tragiska händelse har hämtat sig någorlunda väl, medan andra upplever långvariga stressbesvär. En del av de svenskar som var drabbade har genom deltagande i tidigare uppföljningar bidragit till ny kunskap. Den forskningen kunde kartlägga förekomsten av både god återhämtning och långvarig psykisk ohälsa. Men vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i att se vilka som återhämtar sig och vilka som upplever långvariga problem. Vi startar nu en landsomfattande studie vars syfte är att ge oss en djupare förståelse för förekomsten av långvariga stressbesvär, samt att identifiera genetiska och miljömässiga faktorer som är relaterade till en ökad risk för svåra och långvariga besvär.

Vem genomför studien?

Vi är forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet samt vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet som genom vår forskning vill förbättra sjukvårdens möjligheter att identifiera och hjälpa människor som har drabbats av mycket allvarliga händelser som tsunamin.

Status i datainsamlingen 

Rekryteringen av deltagare är avslutad och vi gör nu statistiska analyser. 

Vem får inbjudan om deltagande?

Inbjudan går till samtliga individer som enligt Rikspolisens register ankom till Sverige från destinationer i Sydostasien mellan den 26 december 2004 och 15 januari 2005, och som i dag har fyllt 18 år och är bosatta i Sverige. För att dra riktiga slutsatser i vår forskning är det viktigt att vi vänder oss till alla, oavsett hur mycket (eller lite) man var utsatt för flodvågen eller hur man mår idag.

Vad innebär det att delta i studien?

Alla deltagare kommer att få besvara ett kort frågeformulär på internet om sin nuvarande hälsa och välbefinnande, omständigheter och upplevelser runt katastrofen, samt om andra händelser sedan tsunamin som kan ha påverkat hur de mår idag. Om man hellre vill besvara samma frågor via telefonintervju kan våra forskningsjuksköterskor ringa upp enligt överenskommelse. Studiedeltagare kommer även att få hemskickat ett kit med instruktioner för att lämna ett salivprov som kommer att användas för analys av sina gener.

Vad händer med mina svar? Etik och sekretess

Detta projekt har godkänts av Etikprövningsmyndigheten i Stockholm och genomförs enligt strikta riktlinjer från Datainspektionen. Vi kommer att spara uppgifter om namn, personnummer och adress för de som deltar i studien. Uppgifterna skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt dataskyddsförordningen (GDPR) som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (1998:204). Ingen obehörig kommer att få ta del av uppgifterna. Ansvarig för alla personuppgifter är Karolinska Institutet. Sammanställning av resultat sker på så vis att enskilda individer ej är identifierbara. Personal som kommer i kontakt med studiedeltagare eller studieresultat har givit skriftlig försäkran att inte i något sammanhang bryta sekretessbestämmelser eller tystnadsplikt.

Salivprov

Salivprovet fyller en viktig roll för forskningen och kan leda till att man kommer närmare svar på frågor kring många sjukdomar. Ditt salivprov lagras först vid Karolinska Institutet. Denna studie genomförs i samarbete med forskare vid deCODE Genetics på Island dit salivproverna skickas (med kodnummer) för att analysera arvsmassan. Proven förstörs eller skickas tillbaka när de inte längre behövs. Resultaten återförs till forskargruppen vid Karolinska Institutet som genomför de statistiska analyser som kopplar gener till stressbesvär.

Varför är ert deltagande viktigt?

Ditt deltagande i studien kommer att bidra till ökad kunskap om de faktorer som påverkar psykisk hälsa på långt sikt efter trauma så som tsunamin. Varje år drabbas ungefär 200 miljoner människor i världen av naturkatastrofer. Resultaten från denna studie kan förhoppningsvis leda till att sjukvården blir bättre på att identifiera och behandla dem som löper en ökad risk för långvariga besvär.

Vi som arbetar i studien

Filip Arnberg

Docent, leg. psykolog

Milka Krestelica

Forskningssköterska

Christina Hultman

Professor Emeritus/Emerita

Fang Fang

Professor
852486131

Katja Fall

Anknuten till Forskning

Publicerade resultat

Psychiatric disorders and suicide attempts in Swedish survivors of the 2004 southeast Asia tsunami: a 5 year matched cohort study.
Arnberg FK, Gudmundsdóttir R, Butwicka A, Fang F, Lichtenstein P, Hultman CM, et al
Lancet Psychiatry 2015 Sep;2(9):817-24