CATSS

Barn- och Ungdomsstudien i Sverige (CATSS) har som mål att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar. Syftet med detta är att få en bättre förståelse av varför vissa människor får sjukdomar medan andra är friska.

Projektbeskrivning

Genom jämförelsen av en- och tvåäggstvillingar kan vi få reda på den relativa betydelsen av arv och miljö för våra vanligaste sjukdomar. De ärftliga faktorerna utgörs av de gemensamma gener som medlemmar i samma familj har. De miljökomponenter som vi studerar hos barn utgörs av familjemiljön, vilken i hög grad är lika för barn inom samma familj; syskon får likartad uppfostran, de får i stor utsträckning samma slags mat osv. I den här studien studerar vi främst egenskaper som har mer eller mindre genetisk bakgrund, men till övervägande del är miljöfaktorer av minst lika stor betydelse som de ärftliga faktorerna.

Enäggstvillingar är genetiskt sett helt lika, det vill säga att de har identiska arvsanlag. Tvåäggstvillingar delar i genomsnitt hälften av anlagen, precis som vanliga syskon. Genom att jämföra en- och tvåäggstvillingar försöker man uppskatta arvsanlagens inverkan på olika sjukdomar och beteenden. Om enäggstvillingar visar sig vara mer lika än tvåäggstvillingar när det gäller en viss egenskap, tyder detta på att arvet här är en viktig komponent. Det är alltså nödvändigt att både enäggs- och tvåäggstvillingar ingår i undersökningen.

Den första undersökningen görs då tvillingarna fyller nio år. Då tillfrågas föräldrarna till alla nioåriga tvillingar om att delta i en webbenkät rörande sina tvillingars hälsa och beteende. Intervjun fångar upp flera olika hälsoproblem (t.ex. astma, allergier, diabetes) och beteendeproblem (t.ex. uppmärksamhet och social interaktion). De tvillingar som deltar i undersökningen erbjuds att göra ett salivprov för att bestämma om de är enäggs- eller tvåäggstvillingar. En del familjer följs upp med ytterligare frågeformulär. I dagsläget har omkring 34 000 tvillingar deltagit i studien.

CATSS 9

Enkät för 9-åringar (föräldrar)

CATSS är del i ett flertal internationella projekt där data från flera länder används för att komma till säkrare och mer övergripande slutsatser. Detta ger en möjlighet att jämföra hur saker och ting är lika men också skilda mellan olika länder.

Ett av projekten heter ACTION och syftar till att undersöka aggressivitet, du kan läsa mer om ACTION på projektets hemsida.

Ansvariga forskare

Paul Lichtenstein

Projektledare för CATSS-studien, professor

Patrik Magnusson

Ansvarig för Svenska Tvillingregistret

Studieresultat

Måttet som används för att mäta ärftlighet kallas heritabilitet. Detta mått anger i hur mycket av variationen i en sjukdom eller egenskap som kan tillskrivas genetiska faktorer. Heritabiliteten anges i procent. Hög heritabilitet hos en sjukdom eller en egenskap innebär inte att risken för att utveckla denna är opåverkbar. De ärftliga faktorerna bidrar således till egenskapen eller sjukdomen, men bestämmer inte helt över den. Trots att vissa egenskaper har hög heritabilitet, kan man följaktligen förändra förutsättningarna med miljömässiga åtgärder. Här är några av våra senaste resultat.

Astma och allergi

Astma och allergier såsom eksem och hösnuva är några av de vanligaste sjukdomarna hos barn och unga vuxna, med en förekomst på 6-8% av befolkningen. Vi har visat att det finns ett samband mellan låg födelsevikt och astma hos barn, oberoende av graviditetslängd, delade miljöfaktorer och ärftlighet. Detta kan innebära att nedsatt fostertillväxt påverkar astma senare i livet, eller att ärftliga variationer hos enäggstvillingar uppstår efter befruktning. Våra studier visar också barn med hög födelsevikt har större risk för eksem än andra barn. Vi studerar även orsaksfaktorer och tillväxt hos en grupp tvillingar med och utan astma.

ADHD och autismliknande tillstånd

ADHD och autistiska tillstånd har fått stor uppmärksamhet i debatten på senare tid. Ett barn med sådana symptom kan ha svårigheter med till exempel uppmärksamhet, koncentration och sociala kontakter. Vår studie visar, i likhet med tidigare forskning, att de ärftliga faktorerna har en stor betydelse för den här typen av beteenden. Det är alltså betydligt större sannolikhet att båda tvillingarna har ADHD om de är enäggstvillingar än om de är tvåäggstvillingar.

Pappans ålder och autismliknande tillstånd

Under senare år så har det konstaterats att autism har många olika anledningar. En av dessa är relaterade till kroppsliga förändringar. Vår studie visar att vissa av de fenomen som är associerade med ökad ålder hos fadern också är associerad med en ökad risk för autism. Dessa fenomen har dock ett lågt förklaringsvärde.

Längre ner på sidan kan ni se tabeller över förekomst av olika sjukdomar och beteenden som studien undersöker om allergi, eksem, huvudvärk och psykiatriska besvär.

Uppföljningar

CATSS 15

CATSS15 är en uppföljning av studien CATSS9 där föräldrar till nioåriga tvillingar intervjuas för att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn. Här är vi intresserade av att veta hur dessa faktorer påverkar förändringar i hälsa och beteende vid övergången från barndom till tonårsperiod och bjuder därför in både tvillingar och deras föräldrar att svara på en webbenkät. Studien startade 2009 och i dagsläget ingår drygt 15 000 tvillingar i studien.

Ungdomsenkät (för 15-åriga tvillingar)

Föräldraenkät (för 15-åringars föräldrar)

CATSS 18

Detta är en uppföljning av de två tidigare CATSS-studierna vid 9 och 15-års ålder där vi undersöker hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar. I CATSS 18 är vi intresserade av att veta hur dessa faktorer påverkar förändringar i hälsa och beteende vid övergången från barndom till tonårsperiod och vidare upp i vuxenålder. Studien startade i början av 2011 och både tvillingar och föräldrar bjuds in att vara med. Svaren samlas in via en webbenkät. Hittills har drygt 13 000 tvillingar deltagit i studien. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Ungdomsenkät (för 18-åriga tvillingar)

Föräldraenkät (för 18-åringars föräldrar)

CATSS 24

Detta är en uppföljning av de tre tidigare CATSS-studierna vid 9, 15 och 18-års ålder där vi undersöker hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar. Nu är vi intresserade av att veta hur dessa faktorer påverkar förändringar i hälsa och beteende i tidig vuxen ålder. Studien startade under hösten 2016. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Enkät för 24-åringar

Webbenkät

Kontakt

Vi som jobbar i studien svarar gärna på era frågor. Du kan nå oss på catss@meb.ki.se

Namn och roll i studien

Paul Lichtenstein, huvudansvarig forskare
Henrik Larsson, huvudansvarig forskare
Sebastian Lundström på Göteborgs Universitet, partner
Isabelle Kizling, projektkoordinator
Camilla Palm, databasadministratör
Karin Dellenvall, forskningssjuksköterska