Vårdvalsreformerna och socioekonomisk fördelning av primärvården i Sverige

Svensk primärvård har genomgått betydande förändringar under de senaste åren. I samband med införandet av vårdval har många nya vårdcentraler öppnat och antalet besök har ökat på flera orter. I det här projektet studerar vi vem som gynnats av den ökade tillgängligheten. Kommer primärvården alla till lika mycket del, oavsett faktorer som ålder, kön, utbildning och inkomst?

Projektets syfte

Syftet med projektet är att beskriva hur primärvården i Sverige fördelar sig över individer med olika socioekonomisk bakgrund. Syftet är också att kartlägga eventuella effekter av vårdvalsreformerna på socioekonomisk fördelning av tillgänglighet till, utnyttjande av och utfall av primärvård. Projektet baserar sig på registerdata på vårdutnyttjande från tre landsting, som länkats till information om individers utbildning, inkomst och andra socioekonomiska faktorer. Projektet bygger vidare på en enklare uppföljning vi gjort i samarbete med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som du kan läsa mer om här.

Resultat i korthet

Projektets första delstudie visar att vårdvalsreformerna ledde till ökningar i antal läkarbesök, men de endast i liten utsträckning påverkade besökens socioekonomiska fördelning. I det landsting som samtidigt med vårdval införde en ersättningsmodell som premierade många besök blev besöken över tid mer koncentrerade till fattigare individer ("pro-poor"). Vi har dock inte haft möjlighet att studera om den nya ersättningsmodellen samtidigt påverkade till exempel besökens längd, kvalitet eller innehåll på ett negativt sätt för fattigare individer. Ytterligare aspekter av reformerna kommer att analyseras vidare i projektets kommande delstudier. 

Fortsatt arbete

Projektet beräknas pågå till och med 2023.

Rapporter och publikationer

Socioeconomic distribution of GP visits following patient choice reform and differences in reimbursement models: Evidence from Sweden.
Sveréus S, Kjellsson G, Rehnberg C
Health Policy 2018 Sep;122(9):949-956

Kontaktperson

Sofia Sveréus

Anknuten till Forskning
Rehnberg
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
SS
Innehållsgranskare:
Sofia Sveréus
2022-03-06