Vårdvalsreformerna och socioekonomisk fördelning av primärvården i Sverige

This page in English

Svensk primärvård har genomgått betydande förändringar under de senaste åren. I samband med införandet av vårdval har många nya vårdcentraler öppnat och antalet besök har ökat på flera orter. I det här projektet studerar vi vem som gynnats av den ökade tillgängligheten - kommer primärvården alla till lika mycket del, oavsett faktorer som ålder, kön, utbildning och inkomst?

Projektets syfte

Syftet med projektet är att beskriva hur primärvården i Sverige fördelar sig över individer med olika socioekonomisk bakgrund. Syftet är också att kartlägga eventuella effekter av vårdvalsreformerna på socioekonomisk fördelning av tillgänglighet till, utnyttjande av och utfall av primärvård. Projektet baserar sig på registerdata på vårdutnyttjande från fem landsting (totalt cirka 4,5 miljoner individer), som länkats till information om individers utbildning, inkomst och andra socioekonomiska faktorer. Projektet bygger vidare på en enklare uppföljning vi gjort i samarbete med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som du kan läsa mer om här.

Resultat i korthet

Det finns ännu inga resultat från projektet.

Fortsatt arbete

Projektet beräknas pågå till hösten 2019.

Kontaktperson

Forskarstuderande

Sofia Sveréus

Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: sofia.svereus@ki.se

Hälso- och sjukvårdsorganisationHälsoekonomi