Skip to main content

Vårdutnyttjande, kontinuitet och kostnader för personer med KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett exempel på en sjukdom där diagnostisering och tidig intervention är viktig både för individens livskvalitet och samhällets kostnader. Samtidigt är KOL både underdiagnosticerat och mindre beskrivet än andra stora folksjukdomar. I det här projektet vill vi skapa en bild av vem som har KOL och kartlägga deras vårdutnyttjande, vårdkontinuitet och kostnader för vård.

Projektets syfte

Projektet är ett uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms län landsting. Det har genomförts i samarbete med en referensgrupp av personer från HSF samt olika kliniska experter. Projektet har två övergripande syften: för det första att undersöka möjligheterna att med administrativ registerdata identifiera individer med KOL, beskriva deras egenskaper och följa deras vårdutnyttjande i olika vårdformer i Stockholms län. För det andra att skissera och diskutera strategier för beställaren att med hjälp av ersättningssystem och olika former av kunskapsstyrning styra vården av patienter med KOL mot bättre följsamhet till riktlinjer, färre oönskade händelser och lägre kostnader.

Resultat i korthet

Våra resultat visar att det är svårt att återfinna individer med KOL i befintliga register. Det beror dels på underdiagnostisering, och dels på underrapportering av diagnoser i registerdata. De ca 30 000 individer som återfinns har dock ett betydligt högre vårdutnyttjande och kostnader för vård och läkemedel än andra i samma ålder. Det handlar otvetydigt om en grupp med stora vårdbehov. Samtidigt finns ingenting som tyder på att en specifik vårdgivare tar huvudansvar för vården. I projektrapporten föreslår vi satsningar på utbildning och bättre möjligheter till uppföljning. Vi pekar på behov av förändringar i datainsamling och understryker vikten av att dessa, liksom eventuella förändringar i ersättningssystem, utarbetas tillsammans med klinisk expertis. Vi pekar också på möjligheten att införa ett ackrediteringssystem för KOL-mottagningar med krav på särskild kompetens och utrustning.

Fortsatt arbete

Vi arbetar vidare med att undersöka samband mellan kontinuitet i vården och olika typer av utfall, såsom kostnader, slutenvårdsutnyttjande eller akutmottagningsbesök, för individer med KOL. Vi beräknar publicera dessa resultat som en vetenskaplig artikel under 2016.

Rapporter och publikationer

28326179

Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting.
Sveréus, S., Bergfors, S., Dahlgren, C. & Rehnberg, C. (2014).
Stockholms Läns Landsting/Karolinska Institutet.

Kontaktperson

Forskarstuderande

Sofia Sveréus

Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: sofia.svereus@ki.se

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se