RN4CAST

Registered Nurse Forecasting in Europe (RN4CAST) var ett multinationellt projekt med 16 deltagande länder som syftade till att bidra till nya innovativa sätt att bedöma behovet av vårdpersonal genom att inte bara fokusera på bemanningsvolymer utan också undersöka förhållandet mellan organisatoriska förhållanden som bemanning och utbildningsnivå hos sjuksköterskor och hur det går för patienterna och personalens hälsa.

I projektet fokuserade man på sjuksköterskor som arbetar på akutsjukhus, dels för att akutsjukhusen utgör den största arbetsgivaren för sjuksköterskor, dels står för en stor andel av de medicinska misstagen samt utgör den största delen av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Projektet använder också patientdata från olika patientregister samt information insamlat från sjukhusadministrationer.

Den svenska kärngruppen består av

Samarbeten

  • Constanze Leineweber, med dr, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
  • Hugo Westerlund, professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
  • Holendro Singh Chunkham, med dr, statistiker, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
  • Magdalena Lagerlund, med dr, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet
  • Lena Sharp, legitimerad sjuksköterska, med dr, Enhetschef och verksamhetsutvecklare, Regionalt Cancer Centrum, Stockholm - Gotland
  • Jane Ball, legitimerad sjuksköterska, doktorand, Karolinska Institutet och Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery, King’s College, London

Material

Rapport: ”Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? – Diskussionsunderlag från RN4CAST-projektet”

Artiklar publicerade av det svenska forskarlaget