Skip to main content

Projektbeskrivning - Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård

Forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovation för samvård" baseras på fyra patientdrivna innovationer och syftar utifrån dessa studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv med stöd av ehälsoverktyg. Forskningen utförs i nära samarbete med patienter, närstående och vårdgivare för att säkerställa att patienternas behov möts.

Projekttitel

Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård

Huvudansvariga forskare

Henna Hasson, MMC/PROCOME, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik

Carolina Wannheden MMC/AIM, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik

Medverkande patient- och närståenderepresentanter

  • Madeleine Beerman, patient, juvenil reumatisk artrit, ordförande Unga Reumatiker
  • Eskil Degsell, närstående, malign hjärntumör, ordförande på hjärntumörföreningen Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
  • Andreas Hager, närstående, cystisk fibros, entreprenör på Genia Upstream Team
  • Sara Riggare, patient, Parkinsons sjukdom och doktorand, Karolinska Institutet
  • Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, psykisk ohälsa, på Norra Stockholms psykiatri

Beviljat bidrag

14 400 mkr för 3 år (+ 3 år)

Sammanfattning

Antalet människor med kroniska sjukdomar växer och ställer nya krav på hälso- och sjukvården. De få timmar kroniskt sjuka träffar hälso- och sjukvårdspersonal är en bråkdel av den tid de har att leva med och bemästra sin sjukdom. Utan deras medverkan kan ingen vård genomföras; därför samproduceras vårdtjänsterna. Detta främjar en förändring från professionellt driven vård till patientdriven vård och egenvård med professionellt stöd. Samvård är beslut och aktiviteter som genomförs i samverkan mellan patienter, deras närstående och vårdpersonal för att nå mål patienterna prioriterar.

Sjukvården behöver därför – i motsats till nuvarande ambition att involvera patienten i vården – involvera vården i patientens egenvård till den grad det motsvarar patientens behov och önskemål. Den förändringen är en stor utmaning, och kan inte genomföras utan innovationer inom egenvård och samvård samt kunskaper om effektiv implementering.

Givet detta behov baseras detta program på fyra patientdrivna innovationer inom samvård och syftar utifrån dessa studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv med stöd av ehälsoverktyg.

Forskningen utförs i nära samarbete med patienter, närstående och vårdgivare för att säkerställa att patienternas behov möts.

Programmet genomförs i två faser och studerar:

  1. implementering av fem patient-drivna samvårdsinnovationer och utvecklande av utfallsmått som motsvarar patienternas värderingar
  2. effekter av samvårdsinnovationerna på klinisk praktik, vårdorganisation och patientnytta, samt innovationernas spridning

Praktiskt stödmaterial tas även fram för att underlätta samvård mellan aktörerna.

Flera forskningsansatser tillämpas (t.ex. jämförande fallstudier, deltagande workshops och utvärdering av interventioner).

Programmet genererar kunskap som stödjer människor med kronisk sjukdom, närstående och vårdgivare att medverka effektivt i samvård.