Projekt 4D artriter

4D artriter

Projekt 4D artriter består av flera delprojekt, som syftar till att underlätta för patienten i mötet med vården. Genom att utarbeta kunskapsstöd och e-hälsotjänster, blir patienten en medaktör i sin egen vård. Det hjälper också Hälso- och sjukvården att få bättre realtidsinformation om resultat, och ökar möjligheterna till forskning.

Det övergripande målen för 4D artriter är att stärka patientens insyn och delaktighet, snabbare kunna omsätta resultatet av forskning till tidig diagnostik och bättre behandlingar, samt bidra till att Stockholm blir ett ledande Life science-kluster där vård, forskning och näringsliv utvecklas i nära samspel.

Projektet är en del av Program 4D - fyra diagnoser.

Värdebaserad hälso- och sjukvård syftar till att förbättra patientens hälsa och upplevelse av vården samt göra vården mer effektiv. Detta innebär inte bara den enskilda kliniken eller vårdgivaren utan personens resa genom hela vårdkedjan. Flera av de olika projekten i 4D artriter arbetar för en värdebaserad hälso- och sjukvård för personer med reumatisk sjukdom.

Projektet har möjliggjort följande leveranser:

Nytt arbetssätt för tidig diagnos

Ett nytt arbetssätt för utredning av patienter med nydebuterad inflammatorisk ledsjukdom har initierats på Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att korta väntetiden för kontakt med specialist. Idag kallas patienter med frågeställning om ledgångsreumatism till ett kortare screeningbesök där reumatologen undersöker lederna, kliniskt och med ultraljud. Därefter bokas de med ledinflammationer in på ett nybesök på tidig artrit mottagningen.

Batchnummer i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

För att kunna öka spårbarhet och möjliggöra rapportering för biologiska läkemedel kommer batchnummer att införas i SRQ. En förstudie har slutförts under oktober om vilka tekniska förutsättningar som krävs för att kunna rapportera batchnummer i SRQ har slutförts under oktober, varefter lansering nu är initierad.

Ont i lederna

Ontilederna.nu är en digital tjänst som har till målsättning att personer med ledbesvär och möjlig risk för kronisk ledsjukdom tidigare ska söka vård, samt att vägen vidare till reumatolog ska underlättas. Patienten ska få en bättre prognos och rätt behandling i ett tidigt skede. Ontilederna.nu syftar till att stödja personer med ledbesvär att ta ställning till om det är dags att söka läkare. Underlaget syftar även till att underlätta vid kommunikation av symptom mellan patient och primärvårdsläkare, samt fungera som ett stöd vid remiss från primärvård till reumatolog specialist. Ont i lederna tjänsten har testats på utvalda vårdcentraler i Stockholmsområdet (Hässelby, Liljeholmen och Täby) för att säkerställa att tjänsten är meningsfull, uppskattas, används och tillför värde för patienter och vårdpersonal i primärvården och inom reumatologin. Tjänsten kommer att lanseras i början av 2015 och finns då tillgänglig via www.ontilederna.nu och via 1177 vårdguiden.

Patientens Egen Provtagning (PEP)

Med syfte att öka patients delaktighet i sin vård har projektet Patientens Egen Provtagning (PEP) initierats på Reumatologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Med PEP får patienten ett ökat ansvar för sin vård och sin sjukdom, då de själva beställer sin provtagning. Patienten får även ta del av sina laboratoriesvar. På det sättet blir patienten en aktiv deltagare i patientsäkerhetsarbetet under en läkemedelsbehandling.

Internettjänsten tRAppen- kan underlätta egenvård med fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är viktig för att bibehålla hälsa och välmående vid ledgångsreumatism. Genom att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som personer som lever med en kronisk sjukdom kan sjukvården förbättra sin kunskap om vilket sorts stöd som är viktigt för livsstilsförändringar. En internettjänst (tRAppen) har utvecklats i samarbete med personer med diagnosen reumatoid artrit (RA), forskare, fysioterapeut, web-designer och en representant från Reumatikerförbundet. tRAppen syftar till att underlätta egenvård med fysisk aktivitet och innehåller ett gruppstöd och självmonitorering. Tjänsten är tänkt som ett redskap för personer med RA och ett komplement till dagens sjukvård. http://www.neuro.uu.se/forskning/fysioterapi/beteendemedicin-och-fysiot…

Biobanksprover i rutinsjukvård- för ökat antal biobanksprover

Biobanksprover i rutinsjukvård är introducerad på samtliga tre sjukhusanknutna reumatologkliniker, samt hos privata vårdgivare inom reumatologi i Stockholm. En ”pop-up” funktion i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har utvecklats och är nu implementerat. Resultatet av denna funktion har medfört ett ökat antal patienter som lämnat biobanksprov i SRQ biobank.

Pling för att uppmärksamma om patient uppfyller inklusionskriterierna

Inom reumatologin har läkemedelsbehandlingen förbättrats under de senaste 20 åren. För att ytterligare förbättra forskningen kring behandling för reumatisk sjukdom och rekryteringen av deltagare har en påminnelse ”pling” introducerats i SRQ. Studie ”pling” i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)- gör vårdgivaren uppmärksam på att aktuell patient uppfyller inklusionskriterierna för en specifik studie.

Vill du veta mer? Kontakta Sofia Ernestam.

Läs mer om Sofia Ernestam i media: