Ny doktorand vid CHE

Vi välkomnar Antoinette Lundahl som är ny doktorand vid CHE.

portrait

Vad är ämnet för doktorandtiden?
-Mitt projekt handlar om psykiatrikers motiv till att tvångsvårda patienter med borderline personlighetssyndrom, och i vilken utsträckning dessa motiv är etiskt försvarbara. Patienter med borderline personlighetssyndrom (BPD) är överrepresenterade när det kommer till tvångsvård i slutenvård och vårdtiderna kan bli långa. Anledningen till tvångsvården är oftast suicidalt beteende, vilket är kroniskt fluktuerande hos dessa patienter. Samtidigt tyder den samlade erfarenheten på osäkra eller negativa effekter av att slutenvårda BPD-patienter och det finns inga hållpunkter för att sådan vård minskar suicidrisken. Dessutom verkar det finnas låg konsensus i gruppen psykiatriker avseende hur BPD-patienter ska vårdas, vilket leder till att patienterna kan behandlas mycket olika beroende på vilken psykiatriker de vårdas av. I mitt forskningsprojekt ämnar jag ta reda på psykiatrikers motiv till att tvångsvårda BPD-patienter och även genomföra normativa analyser av tvångsvård på dessa patienter.

Vilka studier planeras?
-Vi har redan publicerat en studie med semi-strukturerade intervjuer med psykiatriker i Stockholm. Nu arbetar vi med några enkätstudier, varav en inkluderar hur undermedvetna psykologiska mekanismer (såsom dolda fördomar) kan påverka kliniska beslut om tvångsvård. Några normativa analyser är också inplanerade.

Aktuellt just nu i din forskning?
-Ganska mycket! Tillsammans med personer i min forskningsgrupp analyserar vi resultaten från vår senaste enkätstudie. Nyligen skickade jag även in en normativ artikel för publicering, och nu pågår en review-process kring denna. I december genomförde jag ytterligare en liten enkätstudie, med frågor till vårdpersonal på slutenvårdsavdelningar där BPD-patienter vårdas, och resultaten är under sammanställning. Dessutom håller jag på att skriva ihop en artikel avseende en annan enkätstudie vi genomfört.

Förväntningar på din tid som doktorand vid CHE?
-Jag ser fram emot att utveckla mitt kritiska tänkande, min forskningskompetens och att fördjupa mig kunskapsmässigt i mitt ämne. Som tur är arbetar jag med mycket kompetenta, trevliga och stöttande personer i min forskningsgrupp, så jag har gott hopp om att uppnå dessa mål.