Metodik & bidrag

Forskningsprogrammet genomförs i två faser där vi bland annat studerar implementering av patientdrivna samvårdsinnovationer och effekter av samvårdnadsinnovationerna.

Metodik

Vi studerar:

  1. implementering av fem patientdrivna samvårdsinnovationer och utvecklande av utfallsmått som motsvarar patienternas värderingar
  2. effekter av samvårdsinnovationerna på klinisk praktik, vårdorganisation och patientnytta, samt innovationernas spridning

Praktiskt stödmaterial tas även fram för att underlätta samvård mellan aktörerna. Flera forskningsansatser tillämpas (t.ex. jämförande fallstudier, deltagande workshops och utvärdering av interventioner).

Bidrag

Programmet genererar kunskap som stödjer människor med långvarig sjukdom, närstående och vårdgivare att medverka effektivt i samvård.

Det bidrar också till kunskapen om hur man bäst implementerar patientdrivna innovationer inom sjukvården samt i patientens liv.

Programmet kommer även att avancera metodiken för utvärdering av samvård ur ett patientperspektiv samt kunskapen om hur man designar och utför forskningsprojekt tillsammans med patienter, närstående och sjukvårdpersonal.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-09-07