Skip to main content

Kristina Burströms forskargrupp flyttar till Etiken vid Lime

Forskargruppen om hälsomått och ekonomisk utvärdering flyttar nu från MMC till Etikavdelningen vid Lime.
-Det är en synnerligen akademisk flytt där det förhoppningsvis kommer att bli mycket intellektuell stimulans att tillhöra Etiken och dryfta olika teorier och etiska aspekter kring värdering av hälsotillstånd, säger Kristina Burström som leder forskargruppen.

Forskargruppen om hälsomått och ekonomisk utvärdering är en hälsoekonomisk grupp som arbetar med mätning och värdering av hälsa. Det är en multidisciplinär grupp bestående av hälsoekonomer, läkare, sjuksköterskor och matematiker samt folkhälsovetare. EQ-5D-instrumentet används som hälsomått i flera av forskargruppens olika projekt. Att mäta hälsa är väsentligt i kliniska studier, i ekonomisk utvärdering och i befolkningsstudier. En central fråga är vem som ska värdera ett hälsotillstånd. Är det de som befinner sig i hälsotillståndet i fråga, dvs erfarenhetsbaserade värderingar eller är det de som fått hälsotillståndet beskrivet för sig, dvs hypotetiska värderingar? En annan viktig fråga är värderingar av hälsotillstånd hos barn och unga.

-Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete kring att diskutera dessa frågor som har många etiska aspekter, säger Kristina Burström.

Gert Helgesson är chef för Etikavdelningen vid Lime:
- Det är glädjande att vi nu kan hälsa denna forskargrupp välkommen. Hälsoekonomi och etik har mycket gemensamt, inte minst när det gäller värderingar av hälsa och ohälsa samt prioriteringar i sjukvården. Vi samarbetar redan nu i ett projekt och hoppas att vi ska kunna identifiera fler gemensamma forskningsintressen framöver.