Hälsoekonomiska utvärderingar

Forskargruppen bedriver forskning avseende metodutveckling och applikation av metoder inom hälsoekonomiska utvärderingar.

Uppdragens syfte

I en hälsoekonomisk utvärdering jämförs kostnader och effekter för två eller flera alternativ för att utvärdera vilka alternativ som är kostnadseffektiva, det vill säga, om kostnaderna är rimliga i förhållande till effekten. Till exempel kan en ny och effektivare, men samtidigt dyrare behandling jämföras med den nuvarande behandlingen för att avgöra om effekten av den nya behandlingen är rimlig i relation till den ökade kostnaden. De hälsoekonomiska utvärderingarna kan utgöra underlag för beslut om allokering av resurser inom hälso- och sjukvården och på så sätt bidra till en effektiv användning av vårdens begränsade resurser.

I forskargruppen arbetar vi bland annat med hälsoekonomiska utvärderingar av egentestning av klamydia och gonorré, screening för prostatacancer, vaccin samt av de interventioner som ingår i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Vi har också uppdrag från Region Stockholm och myndigheter i olika metodfrågor. Det kan handla om vilka kostnader och effekter som bör ingå i hälsoekonomiska utvärderingar eller vilka utfallsmått som bör användas för hälsoekonomiska utvärderingar.

Kontaktperson

Profile image

Emelie Heintz

Adjungerad Adjunkt
EH
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-05-08