Skip to main content

Hälsoekonomisk uppföljning av Diagnostiskt Centrum vid Södertälje sjukhus

Projektet Diagnostiskt Centrum (DC) är en åtgärd för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar, som syftar till tidig behandling och därigenom bättre prognos. Projektets avser att kartlägga vårdkonsumtion och kostnader för patienter som utreds vid DC.

Projektets syfte

Projektets syfte är att bedöma om etablerandet av Diagnostiskt Centrum leder till lägre vårdkonsumtion och kostnader för denna patientgrupp i jämförelse med en kontrollgrupp.

Resultat i korthet

Projektet är nystartat och det finns inga färdiga resultat ännu.

Fortsatt arbete

Studien baseras på de patienter som utreds vid Diagnostiskt Centrum vid Södertälje sjukhus. Utifrån inklusionskriterier kommer dessa patienter i en quasi-experimentell studie att jämföras med en kontrollgrupp med matchande patienter baserad på propensity-score-metoden. De matchande kontrollgrupperna rekryteras från liknande geografiska områden med likartad socioekonomisk struktur. Projektet slutrapporteras under år 2017.

Kontaktperson SLL

Charlotta Sävblom (charlotta.savblom@sll.se)

Kontaktperson KI

Clas Rehnberg

Professor
C7.MMC.Rehnberg
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik