Skip to main content

Forskningsprojekt

Swedish PROMs Research Programme

SLL har via HSF och Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC) tecknat ett femårigt avtal (Swedish PROMs Programme) med EuroQol Research Foundation för den nationella kvalitetsregister-organisationens räkning. Avtalet ger full tillgång till samtliga versioner av EQ-5D på ett flertal olika språk, inklusive en webbversion, för användning i alla svenska kvalitetsregister. Ett utvecklings- och forskningsprogram (Swedish PROMs Research Programme) för att validera och utveckla användningen av EQ-5D i Sverige har tagits fram. Inriktningen på FoU-programmet 2016-2020 syftar till att stärka metodutveckling och tillämpning av PROMs bland vuxna och barn, specifikt hälsorelaterad livskvalitet och kvalitetsjusterad överlevnad, särskilt som stöd för införande av Framtidens hälso- och sjukvård.

Erfarenhetsbaserade värderingssystem för hälsotillstånd mätta med EQ-5D

Valideringsstudier av de nyligen framtagna värderingssystemen för hälsotillstånd mätta med EQ-5D vilka är baserade på värderingar från personer som befinner sig i hälsotillståndet ifråga.

Sambandet mellan det sjukdomsspecifika livskvalitetsinstrument MSIS-29 och EQ-5D

Data kommer från det Svenska Multiple Sclerosis registret (SMSreg) där hälsorelaterad livskvalitet för MS-patienter beskrivs. Studien syftar till att studera sambandet mellan ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument MSIS-29 och det generiska EQ-5D. I andra studier där EQ-5D inte har använts kan den algoritm som här tas fram appliceras och så kallade livskvalitetsvikter kan beräknas vilket möjliggör kostnads-effektstudier även då EQ-5D saknas.

Ekonomisk utvärdering av Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en nationell kostnadsfri telefontjänst för tobaksavvänjning i Sverige och drivs av SLL i samarbete med KI. Projektet syftar till att genomföra en hälsoekonomisk utvärdering av Sluta-röka-linjen och att undersöka kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Sluta-röka-linjen jämfört med ingen intervention.

Utvidgning av antalet allvarlighetsgrader för EQ-5D-Y (version för yngre)

EQ-5D-Y är en version av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D för barn och ungdomar. I syfte att fånga upp små skillnader och förändringar pågår ett internationellt utvecklingsarbete i Sverige, Tyskland, England och Spanien, där antalet allvarlighetsgrader/svarsalternativ utökas. I projektet testas lingvistiska aspekter av möjliga allvarlighetsgrader i fokusgruppsintervjuer och i enskilda intervjuer med barn och ungdomar 8-15 år gamla. Den framtagna versionen med fler allvarlighetsgrader testas i ett generellt befolkningsurval av barn och ungdomar och i en grupp som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar i Rinkeby

Projektet innebär en utvärdering av ett utökat hembesöksprogram till nyblivna förstagångsföräldrar i Rinkeby i samarbete mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Det utökade hembesöksprogrammet initierades 2013 med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten för insatser inom barnhälsovården och för utvärdering. Programmets syfte är att förbättra barns hälsa, genom att stödja föräldrarna, öka deras kunskap om barn och kontakter med omgivande samhälle, för bättre självtillit och välbefinnande.

Utvärdering av behandling för patienter med icke-specifik kronisk ländryggssmärta

Syftet med detta projekt är att utvärdera hälsoeffekter och kostnader för behandling med manipulation och ryggträning jämfört med farmakologisk behandling av patienter med icke-specifik kronisk ländryggssmärta i Sverige.

Jämlikhetsaspekter av Vårdval Stockholm

Jämlikhetsaspekter av Vårdval Stockholm undersöks i ett forskningsprojekt med stöd från Forte i tre avseenden: effekter på resursfördelning mellan geografiska områden med olika behov av vård, effekter på läkares och annan vårdpersonals arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt effekter på socioekonomiska mönster i vårdkonsumtion.

Identifikation av riskfaktorer hos patienter som kan bli aktuella för ryggkirurgi

Ett pilotprojekt på Stockholm Spine Center i samarbete med smärtläkare och psykolog som syftar till att identifiera riskfaktorer hos patienter som kan bli aktuella för ryggkirurgi. Tidigare studier har visat att andra diagnoser som t.ex. ångest och depression, kan ge ett sämre utfall efter kirurgi.

Hälsoekonomiska utvärderingsprojekt

Medlemmar i forskargruppen deltar i ett antal projekt som rör behandling, hälsorelaterad livskvalitet och/eller ekonomisk utvärdering i olika sjukdomsgrupper, exempelvis astma hos både barn och vuxna, osteoporos, hjärt-kärlsjukdom, Duchennes muskeldystrofi, och hemofili. Ett specifikt forskningsprojekt studerar utvärdering av kostnadseffektivitet av behandlingar i klinisk vardag.

SoPP - Preventionsprogram

Långtidsuppföljning ett individ- och populationsbaserat preventionsprogram i Sollentuna. En retrospektiv registerstudie i samarbete med institutionen för medicin och institutet för miljömedicin.

Uppföljning av den nationella satsningen på kvalitetsregister och dess organisation

MMC koordinerar följeforskning av den nationella satsningen på utveckling av kvalitetsregistren och dess organisation 2012-2017. Genom att beskriva och analysera satsningen förser MMC den nationella uppdragsorganisationen och registerhållare med underlag som stöd för insatserna att förbättra och öka användningen av registren i enlighet med överenskommelsens intentioner.

Bättre liv för sjuka äldre (QR-OLD)

Syftet med projektet (Quality Registries use for improving care of old people, (QR-OLD), är att studera hur de kvalitetsregister som ingick i projektet ”Bättre Liv för sjuka äldre” kan användas för verksamhetsutveckling och förbättring av de äldres situation. Vidare undersöks hur olika arbetssätt för förbättring kopplat till kvalitetsregister har påverkat personalens arbetsmiljö, personalsamverkan och vårdkvalitet.

INNOVCare

Ett program för att utveckla och testa en ny modell för stöd till patienter med ovanliga sjukdomar. Programmet leds av det spanska hälsoministeriet och inkluderar åtta partners i Europa. KI ansvarar för utvärdering av programmets ekonomiska konsekvenser.

Utvärdering av delar av den kinesiska hälsoreformen

Projektet bygger vidare på tidigare samarbete mellan forskare vid Nanjing Medical University (NMU) och KI och avser att studera vilka mekanismer som möjliggör skifte av behandling av diabetes mellitus typ 2 från sjukhus till primärvård, att studera effekten på olika utfallsmått inklusive patientrapporterade utfallsmått (som mäter hälsorelaterad livskvalitet) och patienters erfarenheter av vården samt patienternas kostnader för sjukvård. Projektet grundas i och knyts an till pågående större forskningsprojekt finansierade av National Natural Science Foundation of China vilka leds av kinesiska projektledare. Syftet med en av studierna är att öka kunskapen om hur vården för patienter med typ 2 diabetes i Kina kan förbättras genom strategier för integrerad vård samt att studera hur denna förändring påverkar arbetsmiljön för vårdpersonalen samt hälsan hos patienterna. Syftet med den andra studien är att öka kunskapen kring metoder för att utvärdera reformen från ett patientperspektiv, särskilt utveckling och användning av patient-reported outcomes measures (PROMs) och patient-reported experience measures (PREMs). Se vidare projektbeskrivning på vår engelska sida.