Skip to main content

Forskningsområden på LIME

Vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) bedriver vi forskning inom åtta olika forskningsområden. Forskning utförs inom centrum, enheter och forskargrupper

Bioentreprenörskap

Bioentreprenörskap är ett multidisciplinärt forskningsfält som kombinerar olika teoretiska forskningsmetoder såsom entreprenörskap, innovation, organisation, management, strategi, nätverk, samarbeten och produktutveckling. Allt inom kontexten av Life Science.

Forskning och aktuella projekt inom bioentreprenörskap (på engelska).

Hälsoinformatik

Forskning inom hälsoinformatik bedrivs vid centrum för hälsoinformatik (HIC), som fokuserar på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande.

Forskning och aktuella projekt inom hälsoinformatik

Hälso- och sjukvårdsetik

Forskning inom hälso- och sjukvårdsetik bedrivs vid centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE). CHE:s verksamhetsområden är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor. Detta innefattar en mycket bred palett av frågor. Centrets centrala intresseområden är sjukvårdens prioriteringar, patientens rättigheter och forskningsetik.

Forskning och aktuella projekt inom hälso- och sjukvårdsetik

Medical Management

Forskning inom medical management bedrivs vid medical management centrum (MMC). MMC fokuserar på ledning, organisation, ledarskap och innovation. En målsättning för medical management är att skapa en koppling mellan det medicinska beslutsfattandet och resurshanteringen genom att definiera resurser med medicinska termer. MMC är organiserad i 14 olika forskargrupper.

Forskning och projekt inom medical management

Medicinsk pedagogik

Medicinsk pedagogik är ett interdisciplinärt forskningsområde baserat på vård- och beteendevetenskap med fokus på pedagogik, men även på psykologi och sociologi. Lärande på individuell- och systemnivå både inom formell utbildning och inom hälsovård undersöks.

Kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder används beroende på typen av forskningsfråga. Att förstå villkoren för lärande inom hälsovård är en förutsättning för professionell utveckling och effektiv användning av resurser som bidrar till förbättrad hälsa. Forskning inom medicinsk utbildning behövs för att förbättra kvaliteten på lärande, handledning och utövande inom vården.

Forskning inom medicinsk pedagogik

Medicinsk statistik

Idag bedrivs ingen forskning inom medicinsk statistik på LIME. Enheten för medicinsk statistik (MedStat) erbjuder istället ett brett utbud av dataanalys, konsulttjänster och utbildning inom alla områden av medicinsk statistik. MedStat är en egenfinansierad grupp statistiker.

Om medicinsk statistik

Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Självmord är ett resultat av komplexa interaktioner mellan genetiska, individuella och sociala faktorer. Vi anser att det mest effektiva sättet att närma sig detta komplexa ämne är genom tvärvetenskaplig forskning. Forskningen inom området bedrivs vid nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). NASP sammanför olika vetenskapliga områden såsom genetik, psykologi, psykiatri, epidemiolgy, etc och kombinerar resultaten för att producera integrerade teoretiska ramar om självmordsbeteende.

Forskningsprocessen vid NASP kan beskrivas som cykler mellan grundforskning och tillämpad forskning. Genom grundforskning, försöker vi förstå grundläggande aspekter av självmordsbeteende, medan vi i tillämpad forskning syftar främst till att minska självmordsbeteende genom att utveckla och utvärdera metoder för självmordsprevention.

Forskning och aktuella projekt inom suicidforsking och prevention av psykisk ohälsa

Utvärdering

Vi utvecklar metoder och verktyg för utvärdering i syfte att bidra till och stärka området utvärdering. Vi samarbetar gärna i olika projekt, antingen genom att stödja en befintlig process eller genom att bygga och strukturera en hel utvärdering. Detta kan till exempel innefatta planering av processer, hitta den bästa modellen eller utveckla de bäst lämpade metoderna och verktygen för området som ska utvärderas, implementeras eller utvärdering och rapportering av resultaten.

Forskning och aktuella projekt inom utvärdering