Varför behövs Patienten i förarsätet?

Medverkande i projektet svarar.

Carolina Wannheden, biträdande programansvarig på PiF.


Varför behövs ett projekt som PiF?
PiF är ett forskningsprogram som bygger på samskapande mellan patient- och närståendeinnovatörer och forskare. För att bidra till relevant forskning och kunskapsspridning som möter samhällets behov och utmaningar behövs våra samlade kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Programtiteln belyser att det är patienter och närstående som sitter i förarsätet. Med det menar vi att vi gemensamt studerar innovationer som patienter och närstående har skapat för att lösa problem som inte vården eller samhället har lyckats lösa. I dagsläget saknas kunskap om hur man samskapar på bästa sätt för att bedriva forskning av hög kvalité. Genom vårt forskningsprogram lär vi oss dagligen av våra olika perspektiv och hur vi bäst kombinerar våra kompetenser och erfarenheter. Vi hoppas därför även kunna dela med oss av våra lärdomar till andra som väljer en samskapande forskningsansats.


Vilken är din roll i projektet?
Jag är biträdande programansvarig för PiF. Min roll är att leda forskningsseminarier i PiF och jag ansvarar tillsammans med Henna Hasson för den vetenskapliga kvalitén och produktionen i programmet.


Inka Rodriguez, brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms psykiatri


Varför behövs ett projekt som PiF?
Jag hoppas PIF kan bidra till att stärka patientperspektivet och faktiskt visa på vilka resurser som finns i patientgrupper. Jag hoppas också att det kan bidra till att patientdrivna innovationer blir en naturlig del i vården. För egen del så innebär arbetet i PIF att jag samlar på mig information om varför Patientskolan är viktig för deltagarna vilket förhoppningsvis bidrar till en utveckling av Patientskolan. 


Vilken är din roll i projektet?
Jag är en av patientinnovatörerna och är en av flera som startat upp det som kallas för Patientskolan. Patientskolan drivs av öppet egenerfarna medarbetare inom psykiatrin.
 

Hanna Jansson, senior forskare på Karolinska Institutet 


Varför behövs ett projekt som PiF?
Patienters och närståendes perspektiv är fortfarande inte en naturlig och systematiskt integrerad del av hälsosjukvården, vilket flera delstudier visar på. All forskning som på ett eller annat sätt kan påverka detta behövs. Men jag tänker även att ett projekt som PIF behövs för att undersöka och beskriva alternativa sätt att bedriva samskapande forskning och innovationsutveckling.


Vilken är din roll i projektet?
Forskare som lär av och med alla andra medlemmar i PIF


Siri Klintberg, generalsekreterare, Unga Reumatiker 


Varför behövs ett projekt som PiF?
För att lyfta olika perspektiv och integrera forskning med patienters perspektiv för att få ökad kunskap om betydelsen av nya arbetssätt inom vården. Genom samforkning kan patienten vara i fokus med erfarenheter och med hjälp av forskningen kan vi backa upp erfarenheter för att få starkare belägg för utvecklingen av vården. 


Vilken är din roll i projektet?
Representant (innovatör) från Unga Reumatiker som genom innovation Drömfångaren vill skifta fokus i vården från att enbart fokusera på det sjuka i vårmöte till att fokusera på mål och drömmar. Är med i ledningsgruppen i PIF och är medförfattare till en delstudie som fokuserar på betydelsen av samvård för att stärka drömmar för kroniskt sjuka.

 

Sara Riggare, patientinnovatör och forskare


Varför behövs ett projekt som PiF?
Forskningsprogrammet Patienten i förarsätet – PIF är ett exempel på ett nytt sätt att se på forskning. Den största skillnaden är att i traditionella forskningsprojekt så designar akademiska forskare en studie baserat på vad de tror är viktigt för patienter och därefter studerar forskarna patienterna. I PIF så arbetar forskare och patienter tillsammans och forskar på innovationer drivna av patienter och deras närstående. Jag är fullständigt övertygad om ett projekt som PIF förbättrar forskningen, både för de innovationer vi studerar tillsammans och även för forskningen som helhet.


Vilken är din roll i projektet?
I projektet är jag både en av patientinnovatörerna och en av forskarna

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-10-18