Vårdexport för tillväxt och vårdkvalitet

Den internationella konkurrensen inom sjukvården ökar till följd av minskade handelsbarriärer som ökad digitalisering, ökade krav från konsumenterna, billigare resor och minskade språkbarriärer. Orsakerna till att patienter söker vård i annat land varierar från medicinsk kvalitet, tillgänglighet och lägre kostnader till bättre service. Svensk avancerad specialistvård står sig väl i den internationella konkurrensen och representerar den absoluta världstoppen inom utvalda nischer inom områden som

Projektets syfte

Kunskapen kring vårdexport är idag begränsad varför en del av projektets mål var att skapa ny kunskap baserad på vetenskaplig analys. Projektet finansieras av VINNOVA och har utgått från Karolinska universitetssjukhuset men modellen kan även anpassas till andra universitetssjukhus i Sverige.

Resultat i korthet

Inom projektet har en kartläggning gjorts av vårdexportpatienters utnyttjande av utvalda kliniker på Karolinska sjukhuset samt en internationell översikt av vårdexport. Av analysen framkommer att vårdexportpatienter idag utgör en mycket liten del av totala omsättningen, samt att dessa patienter, som grupp inte skiljer sig inte gällande vårdtid och kostnader samt att vårdexport på lång sikt ger möjlighet att öka intäkter och därmed vårdkapacitet. I översikten framkommer att länder som England, Tyskland och Belgien har en mer välutvecklad vårdexport som integrerats med den nationella vården samt är en tillväxtbransch.

Kontaktperson

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29