Uppföljning av vårdval husläkarverksamhet i Stockholms läns landsting

Införandet av valfrihet för befolkningen att välja vårdcentral och införandet av fri etablering av vårdgivare inom primärvården har förändrat den traditionella svenska sjukvårdsmodellen. Forskargruppen har under ett antal år följt utvecklingen för Vårdval Stockholm – husläkarverksamheten, där frågor som utvecklingen av kostnader, produktivitet, kvalitet och jämlik vård har följts upp.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med projektet har varit att studera effekterna av Vårdvalsreformens införande med avseende på konsumtionsutveckling, produktivitet, patientnöjdhet, marknadsstruktur och fördelningsaspekter. Under projektets gång har även speciella frågeställningar om besöksmönster, nyetableringar, konkurrensförhållanden och listningsmönster studerats.

Resultat i korthet

De huvudsakliga resultaten visar att från införandet av vårdvalsreformen 2008 fram till 2015 ökade antalet besök med en förbättrad tillgänglighet. Det var främst läkarbesöken som ökade och ökningen kan förklaras både av att fler personer gjorde ett besök och av att antalet besök per person ökade. Samtidigt ökade kostnaderna för husläkarverksamheten endast marginellt, vilket innebar en förbättrad produktivitet. Produktiviteten ökade mest under det första året med reformen. Produktivitetsökningen visade inget samband med försämrad patienttillfredsställelse, vilken emellertid var relativt oförändrad.

Den fria etableringen innebar ett tillskott av vårdgivare där nya privata enheter etablerade sig samtidigt som det offentliga ägandet minskade. Mångfalden och konkurrensen ökade utan koncentration av ägandet. Nyetableringarna har ägt rum såväl i innerstaden som i flera ytterområden.

För samtliga grupper ökade vårdutnyttjandet utan att det gick ut över någon annan grupp. De äldre hade en större ökning av läkarbesök än yngre medan förändringarna mellan män och kvinnor är små. Skillnaderna i besök och resurstilldelning mellan olika socioekonomiska områden var relativt små. Resultaten visar att områden med låg medelinkomst ökat sitt vårdutnyttjande mest, men även fått en relativt mindre andel av resurserna.

År 2016 infördes en förändring av ersättningsmodellen inom husläkarverksamheten. I den nya ersättningsmodellen sänktes ersättningen för ett läkarbesök kraftigt samtidigt som den fasta listningsersättningen ökades. Förändringen av ersättningsmodellen ledde till färre läkarbesök, i synnerhet för äldre och för personer med kroniska sjukdomar.

Rapporter och publikationer

Dahlgren C, Hagman M, Rehnberg C (2017). Uppföljning av utvecklingen inom husläkarverksamheten efter förändring av ersättningsmodellen. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Hagman M, Rehnberg C (2017). Patientrörlighet mellan vårdformer. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Bergfors S, Hagman M, Wehtje P, Rehnberg C (2014). Uppföljning av husläkarverksamheten i Vårdval Stockholm – 2013 års resultat. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Brorsson H, Sveréus S, Goude F, Rehnberg C (2013). Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Sveréus S, Brorsson H, Dahlgren C, Rehnberg C (2013). Jämlikhet - Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Brorsson H, Sveréus S, Rehnberg C (2013).Tillgänglighet och konsumtionsmönster inom Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Rehnberg C, Dahlgren C, Goude F (2013). Vårdvalsmodeller i Sverige och internationellt. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Brorsson H, Sveréus S, Rehnberg C (2013). Valfrihet, konkurrens och marknad inom Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Rehnberg C & Svereus S (2012). Nyetablering och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län. Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting.

Janlöv N, Rehnberg C. Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010. Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2011:15

Rehnberg C, Janlöv N, Khan J, Lundgren J. (2010). Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – redovisning av de två första årens erfarenheter. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, rapport 2010:12, Stockholm.

Rehnberg C, Janlöv N, Khan J. (2009). Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, rapport 2009:6, Stockholm.

Kontaktperson

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
Profile image

Cecilia Dahlgren

Anknuten till Forskning
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29