Uppföljning av jämlikhetsaspekter för vårdval höft, knä, katarakt och primärvård

I samarbete med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har vi under flera år arbetat med uppföljning av jämlikhetsaspekter i samband med vårdvalsreformerna för knä- och höftprotesoperation, kataraktoperation och primärvård. I projektet har vi samlat data från flera landsting och därmed haft en unik möjlighet att följa utvecklingen av vårdutnyttjande över tid för individer med olika socioekonomisk bakgrund och sjuklighet.

Projektets syfte

Syftet med projektet har varit att följa upp om införandet av vårdvalsreformer inom olika områden har påverkat hur vården fördelar sig över individer med olika socioekonomisk bakgrund. Vi har dels studerat den generella utvecklingen över tid, och dels undersökt eventuella samband med utformning av ersättningssystem till vårdgivare, andelen privat/offentlig vård med mera. Projektet har varit en del av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys’ regeringsuppdrag att utvärdera effekterna av vårdvalsreformerna.

Resultat i korthet

Projektets resultat är omfattande och finns beskrivna i flera längre rapporter (se nedan). I korthet visar resultaten för de olika specialistområdena (knä- och höftprotesoperationer samt kataraktoperationer) ett ökat vårdutnyttjande generellt, och främst i samband med vårdval. Det finns ingen större skillnad i socioekonomisk sammansättning hos de individer som opereras i ett landsting som infört vårdval och i ett som inte gjort det.

När det gäller höftprotesoperationer finns däremot en trend mot fler höginkomsttagare och högutbildade – oavsett om vårdval införts eller ej. Resultaten visar också att socioekonomiskt starkare individer i större utsträckning väljer att opereras hos privata vårdgivare. Det kan få konsekvenser på vårdens jämlikhet om kvaliteten på vården är bättre hos privata vårdgivare. I nuläget finns ingenting som tyder på att så skulle vara fallet, men det behöver undersökas ytterligare.

När det gäller primärvården visar resultaten att även om antalet besök ökat kraftigt, särskilt i Stockholms län, är besökens fördelning över socioekonomiska grupper relativt stabil över tid. Det finns heller inga stora skillnader mellan olika landsting. I alla studerade landsting gör individer med låg utbildning/inkomst fler läkarbesök i primärvården än individer med hög utbildning/inkomst – även när vi tar hänsyn till skillnader i ålder, kön och sjuklighet. Det finns dock risk för orättvis resursfördelning då individer som besöker privata mottagningar i regel har bättre hälsa. En stor utmaning i projektet har varit bristen på gemensamma datakällor och begreppsdefinitioner mellan olika landsting. Detta behöver vidareutvecklas för att underlätta fortsatt uppföljning i primärvården.

Rapporter och publikationer

Projektet har resulterat i följande publikationer:

Kontaktperson

Nils Janlöv

Anknuten till Forskning
Profile image

Clas Rehnberg

Professor
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29