Projektet NORCHER

Projektet är ett nordiskt samarbete som leds av Dept. of Health Management and Health Economics vid Oslo universitet. Huvudsyftet med projektet är att utveckla, implementera, utvärdera samt att informera intressenter om modeller för sjukvårdstjänster som leder till jämlik vård, hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Projektets syfte

Samarbetet mellan de nordiska forskningsinstitutionerna har under många år bidragit till jämförande analyser av sjukhusens prestationer och utfall genom det EU-finansierade projektet EuroHOPE. Vid en nyligen genomförd pilotstudie i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Stockholm, utvidgades analysen till att omfatta regionala data som täcker vårdtjänster inom bl.a. primärvård, äldreomsorg, vilket gjorde det möjligt att följa patienterna längs hela vårdkedjan ett år innan och ett år efter ett inskrivning vid sjukhus. Genom NORCHER kommer de nordiska jämförande analyserna att utvidgas till att omfatta ett större urval av sjukhus och kommuner i de fyra nordiska länderna. Projektet syftar också till att vidareutveckla en datainfrastruktur som täcker resultat- och kostnadsindikatorer i olika vårdsektorer (primärvård, specialist- och sjukhusvård, rehabilitering och äldreomsorg).

Resultat i korthet

Projektet har just inletts och det finns ännu inga resultat.

Fortsatt arbete

Projektet kommer att pågå under perioden 2021-2024.

Rapporter och publikationer

Inga rapporter är ännu publicerade.

Kontaktperson

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29