Projektet BRIDGE Health

Projektet BRIDGE Health (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research) syftar till att förbereda förändringen mot ett mer hållbart och integrerat hälsoinformatikssystem inom EU. Ett mer integrerat system underlättar såväl folkhälsoarbete som forskning.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med BRIDGE Health är att arbeta mot en mer omfattande, integrerad och hållbar struktur för hälsoinformatik inom EU och dess medlemsstater. Projektet innefattar 31 partners i 16 länder. Projektet bygger en bro mellan de bästa EU-projekten inom hälsosystemsuppföljning, indikatorutveckling, hälsoenkäter, miljö och hälsa, skade- och sjukdomsregister, klinisk och administrativ datainsamling och metoder för uppföljning och utvärdering av hälsosystem. Läs gärna mer här.

Forskargruppen ingår i ett delprojekt inom BRIDGE Health (Work Package 11) som syftar till att utveckla en sammanhängande metodik för att integrera hälsoinformationssystem från befintliga datakällor, som täcker både befolknings- och sjukdomsbaserade data från administrativa, undersöknings- och registerkällor. Delprojektet uppdaterar och vidareutvecklar forskningsinfrastrukturen i EuroHOPE (European Health Care Results, Performance and Efficiency).

Resultat i korthet

Vi har jämfört alternativa resultatindikatorer på sjukhusnivå för 30-dagars dödlighet för akut hjärtinfarkt (AMI) i Finland, Ungern, Italien, Norge och Sverige. Våra resultat visar anmärkningsvärda skillnader mellan de olika indikatorerna och att metodiken spelar en viktig roll när man granskar prestationerna. Studien visade att rangordning av sjukhus är känslig för olika definitioner, med utgångspunkt från kriterierna för insamling och inkludering av data, definition av resultatmätning till skillnader på grund av riskjusteringsmetoder.

I en pilotstudie har vi också utvidgat det episodbaserade tillvägagångssättet till att omfatta även primärvård och kommunal omsorg med hjälp av data från fyra storstadsområden: Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Stockholm. Den metodologiska innovationen i denna pilotstudie var länkningen av sjukhus- och dödsorsaksregister till primärvårdsdata med hjälp av ID-nummer, vilket gör det möjligt att följa patienternas väg i vården på olika nivåer. Studien visar att för patienter med en blandad väg över primär-, sekundär-, tertiärvård och kommunal omsorg, så är prestationsjämförelser med data endast från sekundär- och tertiärvård inte alltid tillförlitlig i internationella jämförelser. Enligt våra resultat finns det skillnader i de olika resultatindikatorerna mellan de fyra storstadsområdena och rankingen är känslig för riskjusteringsmetod.

Rapporter och publikationer

A performance comparison of patient pathways in Nordic capital areas - a pilot study for ischaemic stroke patients.
Häkkinen U, Goude F, Hagen TP, Kruse M, Moger T, Peltola M, et al
Scand J Public Health 2020 Jan;():1403494819863523

Häkkinen, U., Engel-Andreasen, C., Goude, F., Hagen, T.P., Kruse, M., Moger, T., Peltola, M. & Rehnberg, C. (2018). Performance comparison of patient pathways in Nordic capital areas - A pilot study. National Institute for Health and Welfare.

Kontaktperson

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
Profile image

Fanny Goude

Anknuten till Forskning
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29