Hälsoekonomiskt stöd inom Nationellt system för kunskapsstyrning

Inom vårt arbete på Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Region Stockholm stöttar vi regionens arbete inom Nationellt system för kunskapsstyrning med hälsoekonomisk kompetens.

Uppdragets syfte

Vi har bland annat bidragit med hälsoekonomisk kompetens i arbetet med att utveckla och/eller beskriva konsekvenserna av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för sepsis, jättecellsarterit, reumatoid artrit, stroke/TIA och svårläkta sår. I uppdraget ingår att söka efter och granska hälsoekonomisk litteratur samt att göra kostnadseffektivitetsanalyser och budgetpåverkansanalyser. Vi har även initierat ett nätverk för hälsoekonomer som arbetar med kunskapsstyrning på uppdrag av regionerna, ”Hälsoekonomiskt nätverk för kunskapsstyrning”. Nätverket syftar till att främja ett gemensamt hälsoekonomiskt förhållningssätt inom Nationellt system för kunskapsstyrning samt erbjuda en plats för hälsoekonomiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Rapporter och publikationer

Läs mer om våra resultat för reumatoid artrit i Budgetpåverkan av uppföljning och teamrehabilitering vid etablerad reumatoid artrit.

Läs mer om våra resultat för sepsis i Konsekvensbeskrivning för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Sepsis.

Kontaktperson

Profile image

Emelie Heintz

Adjungerad Adjunkt
EH
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-08-21