Hälsoekonomisk uppföljning av Diagnostiskt Centrum vid Södertälje sjukhus

Projektet Diagnostiskt Centrum (DC) är en åtgärd för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar, som syftar till tidig behandling och därigenom bättre prognos. Projektets avser att kartlägga vårdkonsumtion och kostnader för patienter som utreds vid DC.

Projektets syfte

Projektets syfte är att bedöma om etablerandet av Diagnostiskt Centrum (DC) leder till lägre vårdkonsumtion och kostnader för denna patientgrupp i jämförelse med en kontrollgrupp. Syftet är också att beskriva patientgruppens bakgrund samt att kartlägga ledtider och vårdkonsumtion för patienter som påbörjat en utredning vid DC, Södertälje sjukhus under perioden 2014-09-01 – 2019-12-31.

Resultat i korthet

Projektet är uppdelat på två uppföljningsperioder. Där den första perioden avser 2014-09-01 till 2016-08-31 och den andra perioden avser 2014-09-01 – 2019-12-31. Nedan presenteras resultat för den första avrapporterade delen av projektet.

En dominerande andel av patienterna som remitterades till DC hade oklara och diffusa symptom, men samtidigt ett högt tidigare vårdutnyttjande och större sjuklighet än normalbefolkningen.

De vanligaste cancerdiagnoserna hittades inom lymfatiskt, blodbildande och besläktad vävnad, näst vanligast var diagnos härrörande från andningsorganen och brösthålans organ där lungcancer var vanligast förekommande.

Vad gäller ledtid för utredning så uppfylldes målet om 16 arbetsdagar (eller 22 kalenderdagar) för 75 % av cancerpatienterna. Vid en jämförelse med nationellt ställda mål enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) noteras att DC-patienternas ledtider i majoriteten är alltför långa. Fördröjningen sker i huvudsak i perioden efter diagnos och till start av behandling, vilket ligger utanför DC:s kontroll och visar på svårigheter hos de behandlande enheterna.

Vid jämförelse av cancerpatienter som utretts vid DC med en matchad kontrollgrupp framgick relativt små skillnader. Vad gäller vårdkonsumtion så finns indikationer på att DC-patienter i större utsträckning erhåller insatser inom öppenvård medan kontrollgruppen har en större konsumtion av slutenvård inför diagnos. Skillnaderna skulle delvis kunna förklaras av variationer i sjuklighet mellan grupperna. Med den korta observationstiden och det begränsade antalet patienter som utvärderingen baseras på bör dessa resultat tolkas med försiktighet och resultaten kommer att följas upp i en senare studie.

Fortsatt arbete

I nuläget arbetar vi med den andra uppföljningsperioden av projektet. Studien inkluderar individer som påbörjat utredning vid DC, Södertälje sjukhus perioden 2014-09-01 – 2019-12-31. Studien avser att undersöka liknande frågeställningar som den första delstudien men fokus kommer också att läggas på patienternas vårdkonsumtion och behandling även efter avslutad utredning på DC.  Projektet slutrapporteras under år 2022.

Kontaktperson Region Stockholm

Charlotta Sävblom (charlotta.savblom@regionstockholm.se)

Kontaktperson KI

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-05-17